FNV-voorzitter Agnes Jongerius.
FNV-voorzitter Agnes Jongerius. © ANP

'EU leiders zien door de cijfers de mensen niet meer'

Door bezuinigingen op de verkeerde plaats dreigt Europa het potentieel voor een groene, sociale kenniseconomie te verspelen. Lidstaten moeten zichzelf niet kapot bezuinigen, maar juist ook hervormen, investeren in mensen, in toegankelijke publieke voorzieningen en in 'more and better jobs'. Dat betogen FNV-voorzitter Agnes Jongerius en GroenLinks-europarlementariër Marije Cornelissen.

Morgen behandelt het Europees Parlement een resolutie die oproept tot behoud van werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Dit is de input van het Parlement voor de Eurotop in maart. Het rapport vraagt respect van sociale grondrechten en democratische beginselen: juist in tijden van crisis zijn deze van groot belang. Dit verdient steun van alle Europarlementariërs. Wij vragen om brede steun voor de resolutie in Brussel, maar ook in Nederland. Een gezond huishoudboekje is noodzaak, maar een te strikte huishouding gaat ten koste van mensen.

Op de Eurotop in januari besloten de regeringsleiders een extra verdrag te sluiten om de begrotingsdiscipline in de Lidstaten harder af te dwingen. Een Europees economisch bestuur bestaat echter uit meer dan begrotingsbeleid. Ook hervormingen op sociaal-economisch terrein worden voortaan Europees afgestemd en dat zou op een sociaal verantwoorde manier moeten gebeuren.

Op 1 maart stellen de regeringsleiders vast welke sociaal-economische prioriteiten dit jaar in nationaal beleid moeten doorsijpelen. De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schultz zal namens het Europarlement overbrengen welke prioriteiten het stelt. Hoe groter de steun in het Parlement, hoe meer rekening de regeringsleiders moeten houden met zijn inbreng.

Funest
Uiteraard moet de schuldencrisis aangepakt worden en zijn houdbare overheidsfinanciën noodzaak. Het Duits bezuinigingsmodel dient als succesverhaal en de andere lidstaten beschouwen het als lichtend voorbeeld. Maar recent heeft de Internationale ArbeidsOrganisatie (IAO) overtuigend aangetoond dat het Duitse surplus meer te danken is aan de geografische oriëntatie van de Duitse export dan aan de keiharde loonmatiging en andere bezuinigingen. De IAO geeft een keiharde waarschuwing: het Duits model is funest voor herstel uit de eurocrisis.

De Europese Commissie en regeringsleiders negeren de waarschuwingen en vergeten hierbij de sociale doelstelling van de EU, zoals verwoord in de EU 2020 strategie. Met deze strategie wil de EU ambitieuze doelstellingen verwezenlijken voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en klimaat.

Dit mooie uitgangspunt lijkt ver weg, nu de bezuinigingsnoodzaak van een middel om onze welvaart te garanderen tot doel op zich is verworden. Ondertussen stijgt de werkloosheid in de EU tot recordhoogte, vergroot de inkomensongelijkheid en neemt armoede toe, ook onder mensen met een baan, en worden sociale grondrechten terzijde gesteld.

Door bezuinigingen op de verkeerde plaats dreigt Europa het potentieel voor een groene, sociale kenniseconomie te verspelen. Het Europees Parlement en het Europees Verbond van Vakverenigingen, het EVV, zetten daar beide een ander beeld tegenover: een sociaal verantwoord herstel uit de crisis. Lidstaten moeten zichzelf niet kapot bezuinigen, maar juist ook hervormen, investeren in mensen, in toegankelijke publieke voorzieningen en in 'more and better jobs'.
Goede banen die voldoende betalen om een garantie tegen armoede te bieden. Sociale partners moeten hierbij betrokken worden.

Daarom verdient de resolutie van het Europees Parlement brede steun. Respect voor sociale grondrechten en democratische beginselen, een bewuste keuze voor mensen, voor welvaart en welzijn moeten juist ook in tijden van crisis gelden als de basis voor de toekomst van ons Europa. Een Europa van en voor mensen.

Agnes Jongerius is voorzitter van de FNV
Marije Cornelissen is GroenLinks-europarlementarier en opsteller van genoemd rapport.