Biljetten van 50 euro bij drukkerij Enschede te Haarlem.
Biljetten van 50 euro bij drukkerij Enschede te Haarlem. © ANP

Geld als schuld beklemt de samenleving

Haal de geldpers weg bij de commerciële banken en maak haar dienstbaar aan het algemeen belang.

Banken moeten krediet verlenen op basis van geld dat de overheid aan de maatschappij beschikbaar stelt

Woensdag bespreekt de vaste Kamercommissie Financien ons geldstelsel. Dit vanwege ons burgerinitiatief 'Ons Geld'. Met dit initiatief pleiten wij voor een maatschappelijk verantwoord geldstelsel.

Ons geldstelsel wordt thans gedomineerd door het bankwezen. Dat exploiteert de geldpers en bepaalt wie onder welke voorwaarden geld in handen krijgt. Het doet dit middels kredietverlening: het beloven van geld of betaling. Beloftes van banken functioneren als geld in onze samenleving. Eigenlijk is er te weinig geld in omloop, waardoor we het met deze beloftes moeten doen.

De geldhoeveelheid en het commerciële bankbedrijf zijn intens met elkaar verstrengeld. Bijgevolg zijn banken in staat hun risico's op anderen, zoals overheid en belastingbetaler, af te schuiven. We kunnen banken niet failliet laten gaan omdat we anders ons geld zouden kwijtraken.

Wij pleiten dan ook voor ontvlechting van geldomloop en bankbedrijf. De overheid moet daarbij gaan zorgen voor de maatschappelijke geldhoeveelheid. Banken moeten bankieren, dat wil zeggen, krediet verlenen op basis van bestaand geld. De overheid is de aangewezen partij om dit geld aan de maatschappij beschikbaar te stellen.

Privilege

Stem de maatschappelijke geldhoeveelheid af op de welvaarts- en welzijnspotenties van een samenleving

Een overheid die de geldpers uit handen geeft aan anderen wordt, zoals nu, zelf schuldenaar. Ze betaalt rente over het geld dat de maatschappij eenvoudigweg nodig heeft om te kunnen functioneren. Ons geld wordt 'gehuurd' van de banken. Dat is fout en onnodig. De overheid moet zorgen dat er voldoende geld in omloop is zodat ieder op behoorlijke wijze en zonder structurele afhankelijkheid van bankkrediet, in zijn levens- en ontwikkelingsbehoeften kan voorzien.

Verlening van een bankvergunning is nu feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen. Merkwaardig is echter dat de bankvergunning noch de wettelijke basis daarvan, dit met zoveel woorden vermeldt en reguleert. Het privilege van girale geldschepping wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan.

Gebruik van bankkrediet als geld heeft een prijs. Het is belast met schuld en rente. Dit begrenst de monetaire ruimte, en daarmee de ontplooiing van welvaartspotenties. De maatschappelijke geldhoeveelheid is thans afhankelijk van de schuldenlasten die een samenleving dragen kan. Dat begrenst de welvaartsontwikkeling. In dit geldstelsel blijven welvaartspotenties onbenut en wordt teveel verspild en vervuild. Beter is het de maatschappelijke geldhoeveelheid af te stemmen op de welvaarts- en welzijnspotenties die een samenleving in zich draagt. Geld wordt dan dienstbaar aan de doelen die een samenleving zich stelt.

Geld is geen gewoon product, zoals brood. Het is het maatschappelijke machtsmiddel bij uitstek. Een overheid die dit machtsmiddel uit handen geeft verliest controle, zoals in het recente verleden wel gebleken is. Het is zaak om dit machtsmiddel goed in de hand te krijgen, en vervolgens ook goed in de hand te houden. Dat is essentieel voor de economie én de democratie.

Vierde macht

De politiek, een land, een overheid en een Europese gemeenschap kan veel meer dan ze nu bereiken

Heersend is de opinie dat 'de geldpers' niet in handen moet zijn van politici. Deze zouden hem kunnen aanwenden voor hun eigen politieke belangen. Wij onderschrijven deze visie. Wij menen echter dat de geldpers net zo min in handen hoort van commerciële banken die hem aanwenden voor hun eigen gewin en dat van hun goede relaties. In onze ogen behoort de geldpers niet commercieel noch politiek te worden geëxploiteerd. Ze hoort dienstbaar te zijn aan het algemeen belang. Dit op een transparante en verantwoorde wijze.

De zorg voor de maatschappelijke geldhoeveelheid zou een functie van de overheid moeten zijn; een 'vierde macht', onafhankelijk van de politiek zoals ook de rechterlijke macht dat is, en belast met direct kwantitatief monetair beheer, waarover het verantwoording aflegt.

Willen wij dat geld dienstbaar wordt aan de mens, in plaats van andersom, dan moeten we de regels veranderen. De politiek, een land, een overheid en een Europese gemeenschap kan veel meer dan ze nu bereiken, als ze het ultieme maatschappelijke machtsmiddel, geld, dienstbaar maakt aan het algemeen belang, in plaats van heersend en gestuurd vanuit particuliere belangen.

De 'monetaire macht' als functie van het democratisch bestel, behoort transparant te zijn. Over haar uitoefening dient maatschappelijke verantwoording te worden afgelegd. Ze dient bewust en bekwaam en onder het toeziend oog van allen te worden uitgeoefend. Als de wetgever deze stap zou zetten, zou dat historisch zijn.

Niet eerder namelijk was de monetaire macht geheel transparant, verantwoord en dienstbaar aan het algemeen belang. Deze elementaire macht is altijd speelbal geweest van machthebbers, prinsen, koningen of bankiers, die er hun voordeel mee deden zonder er de door ons gewenste maatschappelijke verantwoording over af te leggen. Het zou een stap zijn zonder precedent. Een volwassenwording van de democratie, die zich met deze stap bevoegd en bekwaam acht het werkelijke machtswiel in de samenleving, het geld, onder haar hoede te nemen.

De Verleiders: Pierre Bokma, Victor Löw, Leopold Witte, George van Houts en Tom de Ket &
Stichting Ons Geld: Luuk de Waal Malefijt, Martijn Jeroen van der Linden en Edgar Wortmann.

Volg en lees meer over:

Reacties (24)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Astrid van Triet -
  @hoe gaat de overheid de geldcreatie afstemmen op de welzijnsbehoefte? Hoe meet zij die behoefte? Dat hoeven zij niet. Laat de term 'welvaart' even los. Wij weten zelf wat we maandelijks nodig hebben om te Bestaan (circa 1000 euro per maand voor een volwassene). Kost niets. Is binnen 1 dag geimplementeerd dat dat op onze bankrekening staat. Weg sociale dienst, weg de daarbij horende belastingen, weg nog zoveel meer. We zijn zelf de economische waarde. En dan voortaan bij iedere transactie automatisch een deel van het bedrag op laten lossen (1/1000 bijvoorbeeld). Dat laatste had allang gekund.
 • Richard68 -
  Dat een bankvergunning een 'license to print money' is, heeft veel ellende veroorzaakt. Een hypotheek is een wurgcontract zonder tegenprestatie van de bank. Maar waarom zou van overheidswege beter gaan? Wie beslist er dan, en op grond waarvan? En HOE moet dit vorm krijgen: 'de overheid moet het geld aan de maatschappij beschikbaar stellen'? 'de geldhoeveelheid moet worden afgestemd op de welvaarts- en welzijnspotenties die een samenleving in zich draagt'? ' de democratie moet het geld onder haar hoede nemen'? Met alle respect voor alle goede intenties: dat zijn bespottelijke opmerkingen.
 • beijk -
  Hulde voor de initiatiefnemers. Ik geloof dat ik het ONS GELD verhaal snap. Hoop vurig dat dit ingang gaat vinden. En dat ik het nog mag beleven dat er met de invoering begonnen wordt. Heel veel suc6 !
 • Riccardo Barbieri -
  Hey, what else is new? Is toch al jaren bekend? Waarom loopt MSM toch altijd zo triest langzaam en laf achter de feiten aan? Waarom zo laat en een volle voorpagina? Net als climate warming, bijensterfte, TTIP, BANKGEHEIM. Dit zijn de enige punten die wérkelijk nieuws zijn en wereldwijd bekend moeten worden om voor oplossingen te zorgen. Wat kunnen ons een een Rutte of een Dijselbloem nou schelen, of zelfs Oekraïne, Krim of ISIS??? Dat zijn allemaal alleen maar symptomen van het hele verrotte en corrupte bankstysteem/industrial-military complex dat keihard neergehaald moet worden. NU!
 • EHelleman -
  U bent een beetje dom. Dat de overheid schuldenaar is, komt omdat zij in het 'algemene belang' meer geld uitgeeft dan dat er door de bevolking aan belastingen wordt opgebracht. Als u dat wilt veranderen hebben we daar een prachtig systeem voor dat verkiezingen heet. Volwassenwording van de democratie betekent mijns inziens in deze, dat als u stemt, dat u rekening houdt met de gevolgen van de van die stem voor de schuldpositie van de overheid. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor u, maar ook voor alle andere mensen die stemmen.
 • Ahavahel Omega -
  Het is absurd dat een banksysteem, waarmee een economie staat of valt, niet in handen is van het volk. Banken zouden direct door ¿het volk¿ bestuurd moeten worden en dienen in het volk te investeren om een toename van welvaart te creëren voor alle mensen, niet enkel een selecte groep van rijke aandeelhouders. Banken en economie moeten in overeenstemming gebracht worden met hetzelfde doeleinde ¿ het bevorderen van de welvaart van de gehele samenleving door te investeren in het talent van de mensen. http://www.rondetafelbeleid.nl/debanken
 • C de Cloe -
  Het zal wel een persoonlijke deformatie zijn, maar ik betrap mij er op dat overal waar staat "commerciële banken", ik lees, "criminele banken". Alleen daarom al pleit ik voor een geldstelsel buiten de krijtstreep-mafia om.
 • foggy4180 gobelw@gmail.com -
  Zolang schuld in de samenleving brengen en rente heffen het verdienmodel is van banken en banken willen groeien zal ook de schuld groeien. Om dit te doorbreken is geldverstrekking zonder rente, schuld dus in handen van de overheid (onze democratie) een prima idee. De banken zouden dan als doorgeefluik voor allocatie tegen een kleine transactievergoeding kunnen functioneren. Dit zou de schuldenberg (rente) snel oplossen en het geld wat daardoor vrijkomt wordt dan op nuttige manieren aan onze samenleving besteed. En geloof niet de tegenspraak van bankiers die alleen aan hun belangen denken.
 • Jacob Schot -
  Het betekent niets om monetaire hervormingen voor te stellen die geen oplossing bieden tegen inflatie, deflatie, de dispositie van het ruilmiddel, en onomkeerbare vermenigvuldiging van gefalsificeerde schuld door onrechtmatige rente in terminale schuld. Er is maar één integrale oplossing voor [1] inflatie en deflatie, [2] systematische manipulatie van de kosten of waarde van geld en eigendommen en [3] permanent, onomkeerbare, en onontkoombare vermenigvuldiging van schuld in verhouding tot de noodzakelijke vitale geld circulatie. Mathematically Perfected Economy via @holland4mpe
 • Jacob Schot -
  Het is geen mysterie om het storingspatroon in onze pseudo ¿economie¿ te projecteren veroorzaakt door rente, als rente de ¿schuld¿ onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de gewenste geld circulatie, en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze ¿schulden¿, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Reguleringen en boetes kunnen dit terminale proces slechts vertragen.