vooruitblikveranderingen

Wat er in 2020 verandert voor uw portemonnee

Een nieuw fenomeen in 2020: de fiets van de zaak voor het woon-werkverkeer. Beeld Marcel Van Den Bergh
Een nieuw fenomeen in 2020: de fiets van de zaak voor het woon-werkverkeer.Beeld Marcel Van Den Bergh

In 2020 wordt het allemaal beter. Tenminste, dat verwacht het kabinet. We gaan gezonder leven want het kabinet maakt roken duurder. We gaan meer fietsen want we kunnen een leasefiets van de zaak krijgen. En de koopkracht stijgt. Een greep uit de veranderingen die het leven in 2020 nog beter moeten maken.

Alles wordt komend jaar beter volgens het kabinet – tenzij de persoonlijke omstandigheden veranderen, want ontslag, langdurige arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, geboorte of dood in het gezin hebben een veel grotere invloed op de koopkracht dan kabinetsbeleid.

Dit merkt u ervan:

Inkomen

Het kabinet versimpelt de belastingheffing. Volgend jaar zijn er nog maar twee tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Over het inkomen tot 68.507 euro moet 37,35 procent belasting betaald worden. Over het inkomen daarboven wordt 49,5 procent belasting geheven.

De laagste inkomens zouden hierdoor koopkracht inleveren. Maar dat voorkomt het kabinet door verhoging van de korting op de te betalen belasting die voor iedereen geldt, de algemene heffingskorting. Voor inkomens tot 20.711 euro stijgt die met 234 euro naar 2.711 euro.

Wil je weten of je genoeg verdient? Vul het Salariskompas van Intermediair in.

AOW

Wie AOW krijgt, houdt drie belastingtarieven. Tot een inkomen van 34.712 euro (of 35.375 euro voor mensen geboren vóór 1946) geldt een belastingtarief van 19,45 procent, omdat zij geen premie betalen voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Over het inkomen, AOW plus pensioen, tussen 34 duizend euro en 68 duizend betalen zij 37,35 procent en daarboven 49,5 procent belasting.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft, net als in 2019, in 2020 staan op 66 jaar en 4 maanden.

Bezoekers proberen een motor uit op de 50+ beurs in Utrecht.  Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Bezoekers proberen een motor uit op de 50+ beurs in Utrecht.Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Pensioen

De pensioenpremies worden vastgesteld door pensioenfondsen die door vakbonden en werkgevers worden bestuurd. Gemiddeld gaat de pensioenpremie voor werknemers 0,6 procentpunt omhoog, verwacht het kabinet. Werkgevers krijgen een dubbele stijging voor de kiezen want zij betalen meestal tweederde van de pensioenpremie.

De meeste pensioenen blijven in 2020 gelijk. De meeste pensioenfondsen hebben niet genoeg vermogen om de pensioenen te verhogen. Sterker nog, veel staan er zo slecht voor dat ze de uitkeringen en de aanspraken van werknemers eigenlijk zouden moeten verlagen. Maar het kabinet heeft besloten dat pensioenen niet hoeven te worden verlaagd als de fondsen tenminste 90 procent van het benodigde vermogen in kas hebben.

Lonen

De lonen voor werknemers in loondienst worden geregeld via cao’s waarover vakbonden en werkgevers onderhandelen. Het kabinet verwacht dat in cao’s gemiddeld 2,8 procent loonsverhoging wordt afgesproken in 2020.

Minimumloon

Het minimumloon gaat op 1 januari 1,1 procent omhoog van 1.635,60 euro naar 1.653,60 euro per maand. Ook de minimumjeugdlonen gaan op 1 januari 2020 1,1 procent omhoog. Op Bonaire stijgt het minimumloon met 6,2 procent, op Saba met 5,3 procent en op Sint Eustatius met 2,7 procent.

Uitkeringen

Omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon, gaan die ook omhoog. Welke uitkeringen? Het gaat om de bijstand (Participatiewet), de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de uitkering voor ouderen (AOW), de nabestaandenuitkering (Anw), de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong), de werkloosheidsuitkering (WW), de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO), de uitkering aan zieke werknemers (ZW) en de toeslagen om uitkeringen op een minimumniveau te brengen via de Toeslagenwet (TW).

Medicijnen minder duur

Het kabinet verwacht dat medicijnen vanaf april minder duur worden omdat de maximumprijs omlaag gaat. De maximumprijs per medicijn is het gemiddelde van de prijs in Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Omdat medicijnen in Duitsland relatief duur zijn, is dat land vervangen door Noorwegen voor de berekening van de gemiddelde prijs. Het kabinet verwacht dat jaarlijks zo 300 miljoen euro bespaard wordt, 4 procent van de 7 miljard euro jaarlijkse uitgaven aan medicijnen.

Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor de partner van de jonge moeder wordt uitgebreid. Vanaf 1 juli 2020 kan de partner in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken geboorteverlof krijgen. Partners hebben dan recht op een uitkering, betaald door het UWV, van 70 procent van het loon, maximaal zo’n 4.700 euro per maand.

Kindgebonden budget

De inkomenseisen voor het kindgebonden budget worden opgerekt. Hierdoor krijgen rond de 260 duizend gezinnen in 2020 zo’n budget, gemiddeld 600 euro. Het budget voor zo’n 300 duizend gezinnen die al budget kregen, wordt hoger.

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt in 2020 niet verhoogd. Maar meer ouders krijgen bijslag want de voorwaarden worden verruimd. Ook voor 16- en 17-jarigen die bijverdienen of studeren, krijgen zij voortaan bijslag. Tot nu toe werd geen bijslag betaald als kinderen na het vmbo naar het mbo gingen.

Eigen huis

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek verder verlaagd. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken, een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen hoger is dan 68.507 euro.

Voor woningen met een waarde tussen de 75.000 euro en 1.090.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van drie ton woont, daalt het forfait hierdoor van 1.950 euro in 2019 naar 1.800 euro volgend jaar.

Ontslag

Werkgevers kunnen hun mensen makkelijker ontslaan. Zij mogen bij de kantonrechter een reeks ‘ontslaggronden’ – redenen voor ontslag – opvoeren in plaats van één. Het kan gaan om een combinatie van twee of meer van deze redenen: veel ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zonder deugdelijke grond niet-nakomen van reïntegratieverplichtingen, werkweigering wegens gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding of ‘andere omstandigheden’.

Gouden handdruk

De maximale transitievergoeding, oftewel ‘gouden handdruk’, bij ontslag is in 2020 83 duizend of een bruto jaarsalaris als dat hoger is. In 2019 was de maximum transitievergoeding nog 81 duizend euro. De transitievergoeding bij ontslag wordt op andere punten versoberd. 50-plussers kregen een extra vergoeding, maar die wordt geschrapt. Daardoor wordt het voor de baas goedkoper hen te ontslaan.

De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal hele jaren dat de werknemer in dienst was. Ook kleine bedrijven moeten de volledige vergoeding betalen. Voor hen golden tot 2020 uitzonderingen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers de ontslagvergoeding die zij sinds 2015 moeten betalen aan werknemers die zij na twee jaar ziekte ontslaan, bij het UWV terugvragen.

Flexwerk

De WAB gaat in, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Oproep- en uitzendkrachten worden duurder voor werkgevers (opdrachtgevers). Zij moeten vanaf 1 april een veel hogere WW-premie gaan betalen voor flexwerkers. Zo wil het kabinet flexwerk ontmoedigen en ‘vast werk’ stimuleren. In plaats van goedkope uitzendkrachten worden payrollers even duur als de vaste collega’s op de werkvloer.

Tijdelijke contracten

Per 2020 mogen weer 3 opeenvolgende tijdelijke contracten worden afgesloten binnen 3 jaar. Dan moet een pauze komen van drie maanden voordat een nieuwe reeks begint. Anders moet het volgende contract een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn, een ‘vaste baan’. Het onderwijs is vrijgesteld van deze ‘ketenbepaling’ als een zieke onderwijzer wordt vervangen.

Oproepkrachten

De regels voor oproepkrachten worden aangescherpt. De oproepkracht moet uiterlijk vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt het werk toch weer afgezegd of veranderen de uren, dan moet de werkgever de eerder aangegeven uren uitbetalen. Payrollers ofwel werknemers die door een bedrijf worden ingehuurd, moeten worden betaald volgens de cao of regeling van het inhurende bedrijf.

Fiets van de zaak

Een nieuw fenomeen, de fiets van de zaak voor het woon-werkverkeer. De werkgever betaalt de fiets en meestal ook het onderhoud. De fiets mag ook privé worden gebruikt en daarvoor betaalt de werknemer belasting over 7 procent van de waarde van de fiets. Stel, de fiets kost 2.000 euro. Dan wordt belasting geheven over 140 euro extra. Voor iemand met modaal inkomen, 35 duizend euro, is dat 58 euro extra belasting ofwel 4,83 euro per maand. (zie www.bijtellingzakelijkefiets.nl).

Elektrische auto

Het kabinet blijft elektrisch rijden stimuleren. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd wil het kabinet ‘overstimulering’ voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4 procent naar 8 procent. In 2021 gaat de bijtelling naar 12 procent en in 2022 naar 16 procent.

Om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren stelt het kabinet van 2020 tot 2024 100 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2020 worden in totaal 1,8 miljoen laadpunten in Nederland geplaatst, waaronder slimme laadpunten die de capaciteit van het stroomnetwerk verbeteren.

Fossiel autorijden

De accijnzen op benzine, diesel en LPG gaan in 2020 iets omhoog. Autorijden op fossiele brandstoffen wordt daardoor waarschijnlijk iets duurder. Waarschijnlijk, want de brandstofprijs is vooral afhankelijk van de wereldhandelsprijs. De accijns voor een liter loodvrije benzine gaat van 0,78773 euro per liter naar 0,80033. Bij diesel gaat de accijns van 0,49569 euro naar 0,50362 euro. En bij LPG van 0,18583 euro naar 0,18881 euro.

Gas en licht

De belasting op aardgas gaat met 8 cent per kubieke meter omhoog en op elektriciteit met 1 cent per kWh. Maar de vrijstelling op deze energiebelasting gaat omhoog naar 527,17 euro om lage inkomens te ontzien bij de belastingverhoging. Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met 100 euro, verwacht het kabinet.

Een patiënt van het Meander ziekenhuis rookt haar sigaret op een nieuwe rookplek bij het ziekenhuis.  Roken wordt vanaf 1 januari duurder. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant
Een patiënt van het Meander ziekenhuis rookt haar sigaret op een nieuwe rookplek bij het ziekenhuis. Roken wordt vanaf 1 januari duurder.Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Stoppen met roken

Roken wordt door prijsverhogingen steeds exclusiever. Sigaretten, tabak en sigaren worden in 2020 twee keer duurder. Een pakje van 20 sigaretten wordt op 1 januari 14 cent duurder en per 1 april nog eens een euro. Een pakje shag van 50 gram wordt op 1 januari 35 cent duurder en op 1 april nog eens 2,50 euro.

Zorg

De verplichte zorgverzekering wordt iets duurder. Afhankelijk van de verzekeraar varieert dat van 3 tot 10 euro per maand. De gemiddeld door zorgverzekeraars gevraagde jaarpremie stijgt van 1.384 euro dit jaar naar 1.415 euro in 2020. Voor lagere inkomens wordt de stijging gecompenseerd door verhoging van de zorgtoeslag.

Via het loon of pensioen of uitkering betaalt iedereen ook een inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. In 2020 gaat de premie iets omlaag. Werknemers en uitkeringsgerechtigden betalen 6,7 procent (was in 2019 6,95 procent). Ondernemers en gepensioneerden betalen 5,45 procent in plaats van 5,7 procent. Zzp’ers betalen dit via een aparte aanslag.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico blijft in 2020 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro aan medische kosten zelf moet worden betaald behalve voor een bezoek aan de huisarts, verloskundige, wijkverpleging. Wie via de huisarts meedoet aan een ‘stoppen-met-roken-programma’ betaalt daarover ook geen eigen risico.

Kinderopvangtoeslag

De prijzen van de kinderopvang gaan in 2020 omhoog. De maximale prijs per uur stijgt naar 8,17 euro voor dagopvang op een kinderdagverblijf. Nu is dat nog 8,02 euro. Het maximale uurtarief voor buitenschoolse opvang gaat ook omhoog, van 6,89 euro naar 7,02 euro.

Internationale treinen

Amsterdam krijgt in 2020 een rechtstreekse treinverbinding met Londen. De overstap in Brussel-Zuid hoort dan tot het verleden. Dat scheelt bijna een uur reistijd. Er gaat ook weer een nachttrein rijden van Amsterdam naar München en Wenen.

Vanaf 2020 wordt het spoor aangepast om treinen vaker te laten rijden. Nu al rijden er populaire ‘tienminutentreinen’ tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Digitale krant

De btw op digitale kranten en e-books wordt verlaagd van 21 procent naar 9 procent. Daarmee vallen ze onder hetzelfde btw-tarief als papieren kranten, tijdschriften en boeken. Daardoor kunnen deze goedkoper worden.

Postzegel

Postzegels worden op 1 januari 2019 4 cent duurder. Een brief of kaart sturen kost dan minimaal 91 cent. Het bezorgen van pakketten via PostNL gaat 7,25 euro kosten.

WMO-zorg van de gemeente

Wie zorg krijgt van de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt een eigen bijdrage. In 2019 was dat 17,50 euro per maand. Dat wordt 19 euro.

Buitenlands afval

Ongeveer een kwart van het afval dat in Nederland verbrand wordt, komt uit het buitenland. Dat wordt nu niet belast, terwijl over afval dat in Nederland is ontstaan wel belasting wordt betaald als het wordt gestort of verbrand. Op 1 januari 2020 vervalt dit verschil. Nederlandse afvalverwerkers gaan dan ook voor het verbranden van buitenlands afval de afvalstoffenbelasting betalen, hetzelfde tarief als voor Nederlands afval, 32,63 euro per ton afval.

Boeren kunnen zich beter verzekeren tegen schade aan gewassen door slechte weersomstandigheden.  Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Boeren kunnen zich beter verzekeren tegen schade aan gewassen door slechte weersomstandigheden.Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Boerenbonus

Met een brede weersverzekering kunnen boeren zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals storm en droogte. Vanaf 2020 hoeven boeren over deze brede weersverzekering geen 21 procent assurantiebelasting meer te betalen. Hierdoor kan deze weersverzekering een stuk goedkoper worden en daardoor mogelijk aantrekkelijker.

Geven, krijgen en erven

Ouders mogen hun kind volgend jaar 5.515 euro geven zonder dat daarover belasting wordt geheven. Eenmalig mag aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is 26.457 euro belastingvrij worden gegeven. Als het kind in die leeftijd een woning koopt mogen ouders eenmalig 103.643 euro geven. Is het voor studie, dan gaat het om 55.114 euro.

Als van een stel één partner overlijdt mag de nabestaande maximaal 661.328 euro erven. Een invalide kind mag 62.830 euro erven zonder dat de belastingdienst in actie komt. Voor andere kinderen en voor kleinkinderen is dat bedrag in 2020 20.946 euro.

Hart, nieren, lever, longen, ogen: uw organen

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe ‘Donorwet’ van kracht. Dan is iedereen na overlijden in principe orgaandonor. Een donororgaan kan levens verbeteren en verlengen. De keuze is: wel orgaandonor, geen orgaandonor, nabestaanden beslissen of een aangewezen persoon beslist. Inmiddels hebben 6,8 miljoen Nederlanders hun keus vastgelegd. Die keus kan altijd worden veranderd. Wie geen keus maakt is na overlijden in principe donor, al kunnen nabestaanden bezwaar maken.

Doorleren

Op 1 januari 2021 vervalt de belastingaftrek voor scholingskosten. Die wordt dan vervangen door een subsidie. Wie goed verdient en een (dure) cursus op het oog heeft zou die in 2020 kunnen doen om de kosten nog van de belasting te kunnen aftrekken.

Maximumsnelheid

Vanaf half maart is de maximumsnelheid op alle snelwegen 100 kilometer per uur tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds.

Wat ook nog verandert

Dienstplicht

In het kader van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen geldt de militaire dienstplicht per 1 januari ook voor vrouwen. Meisjes van 17 jaar krijgen daarover een brief. In de praktijk betekent het niets. Sinds 1996 hoeft niemand meer verplicht het leger in; Nederland heeft een beroepsleger.

Hondenpaspoort

Om de malafide handel in honden aan banden te leggen, moeten de dieren per 1 januari een paspoort hebben. Het bevat informatie over de herkomst, vorige eigenaren en de medische historie van de hond. Het paspoort moet worden afgegeven door de dierenarts.

Alimentatie

Per 1 januari wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Dat was 12 jaar. Ook de belastingaftrek voor alimentatiebetalers gaat omlaag, van 52 naar 46 procent.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden