Live

Teruglezen - Het regeerakkoord ligt er. Lees hier wat er in staat en hoe er op werd gereageerd

Na ruim 200 dagen presenteerden de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag het regeerakkoord. In dit liveblog kunt u alles teruglezen over de plannen van Rutte III en reacties van de oppositie en belangenorganisaties.

null Beeld Freek van den Bergh/Volkskrant
Beeld Freek van den Bergh/Volkskrant

Voor-elk-wat-wils-kabinet
Ondanks de ideologische verschillen komt het nieuwe kabinet met een groot pakket maatregelen. Maar een gemeenschappelijk verhaal ontbreekt. Elke partij geeft haar eigen interpretatie aan het regeerakkoord. Lees hier het profiel van Rutte III.

'Het is een samengeraapt zootje'

Bij de laatste landelijke verkiezingen ging bijna driekwart van stemmen in Tubbergen naar de vier partijen van het nieuwe kabinet. Toch is er daar weinig vertrouwen in Rutte III. 'Eerlijkheid is er niet meer in de politiek.'

Vertrouwen in de toekomst, maar ook angst voor de kiezer
Er gaat stevig geregeerd worden, is de boodschap die opklinkt uit het regeerakkoord. Maar uit de gedetailleerdheid ervan blijkt ook dat de coalitiepartners elkaar niet helemaal vertrouwen. En dan is er nog de grommende kiezer.

Een kabinet voor werkend Nederland
Gepensioneerden gaan een onzekere tijd tegemoet. Hun pensioen wordt de komende jaren niet of nauwelijks verhoogd, terwijl de inflatie wel oploopt. Werkenden kunnen dat compenseren met looneisen en zullen dat volgens de ramingen ook doen.

Koopkrachtverandering
Wat betekent die koopkrachtprognose nu écht voor u? Bekijk het hier.

'Alsof de verkiezingscampagnes nog maar net zijn begonnen'
Of er inderdaad geen ruzie komt, valt nog te bezien, schrijft Sheila Sitalsing in haar column. 'Ze wilden gisteren niet zij aan zij het Regeerakkoord presenteren. Ze zeiden dingen als 'denk maar heus niet dat we zijn gefuseerd of zo'.'

Leef nu, betaal later
Het kabinet maakt zichzelf financieel kwetsbaar, blijkt uit het regeerakkoord. In feite plundert het de schatkist voor de langere termijn.

Rutte III-filter
Na een historisch lange formatie is het kabinet Rutte III er eindelijk. Wij gidsen je door het regeerakkoord. Hoe wordt het geld verdeeld? Wat hebben de partijen binnengesleept? En op welke punten gaat de coalitie het moeilijk krijgen?

Wachters tegen Ruttes vacuüm
Daadkrachtig als Poetin komt hij aangemarcheerd terwijl de deuren voor hem worden opengehouden. Bescherming voor de mannen achter hem? Fotodetective Hans Aarsman analyseert het beeld.

En tot slot enkele heikele kwesties die in het regeerakkoord voorkomen, waar het kabinet over besloten heeft of heeft afgesproken verder te gaan onderzoeken:

• Onlangs werd in een Kamerdebat al duidelijk dat het streven naar een bindend referendum de komende jaren van de baan is. Maar de coalitie gaat nog een stap verder: ‘Het raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.’ Daarom wordt de wet die dat regelt ingetrokken. De weg naar de gekozen burgemeester wordt wel voortgezet.

• Het advies van de staatscommissie over meervoudig ouderschap, waarin kinderen maximaal vier ouders kunnen hebben, krijgt een vervolg. Als alle consequenties zijn overzien, volgt wetgeving ‘waarin het belang van het kind leidend’ is.

• Over medisch-ethische kwesties hebben de vier partijen een ‘toetsingskader’ afgesproken. Steeds zullen vragen worden gesteld als: Zijn er alternatieven? Wat is het belang van de wetenschap? Heeft er maatschappelijke discussie plaatsgevonden? Is sprake van ‘politieke bezinning’? Het initiatiefwetsvoorstel van D66 over donorregistratie, dat nu in de Eerste Kamer ligt, heeft al deze stappen ‘zorgvuldig doorlopen’, aldus het akkoord. De coalitie neemt hier geen standpunt over in.

• Onderzocht wordt hoe groot de groep mensen is die hun leven voltooid acht, maar die niet onder de Euthanasiewet valt. Op basis daarvan besluit het kabinet of het actie onderneemt en bekijkt D66 of het een initiatiefwetsvoorstel indient over euthanasie bij ‘voltooid leven’.

• Over het kweken van embryo’s, louter voor onderzoeksdoeleinden, moet een discussie worden georganiseerd. Embryo’s die overblijven na IVF-behandelingen mogen wel voor onderzoek worden gebruikt. De mogelijkheden voor geslachtskeuze worden verruimd als het gaat om ‘zeer ernstige erfelijke aandoeningen’.

Het nieuwe kabinet wil kansenongelijkheid bestrijden, de positie van docenten versterken en krachtig beroepsonderwijs bevorderen.

• Achterstandskinderen krijgen 16 uur per week vroeg- en voorschoolse educatie. Daarvoor is 170 miljoen euro beschikbaar.

• De nieuwe poging om het curriculum in het onderwijs te vernieuwen, na de mislukking van ‘Ons Onderwijs 2032’, wordt doorgezet. Vakken worden bij wet in 2019 ‘toekomstbestendig’ gemaakt en er komt meer aandacht voor ‘digitale geletterdheid’.

• Het rekenonderwijs wordt versterkt en verbeterd.

• Voor leraren in het basisonderwijs is 270 miljoen gereserveerd voor salarisverhoging en 450 miljoen voor verlaging van de werkdruk.

• Scholen moeten verplicht lesgeven over het Wilhelmus, ‘inclusief de context ervan’. Iedere leerling moet in zijn schooltijd een keer naar het Rijksmuseum en naar ‘ons parlement’. Plaatsen in het land met een historische betekenis worden beter zichtbaar gemaakt.

• Voor verbetering van het techniekonderwijs op vmbo-scholen trekt het kabinet structureel 100 miljoen euro per jaar uit.

• Jongeren kunnen tegen een bescheiden vergoeding vrijwillig een maatschappelijke diensttijd vervullen van een half jaar. Daarvoor komt 100 miljoen beschikbaar.

• Het omstreden leenstelsel, dat in 2015 de studiefinanciering heeft vervangen, blijft in tact. Wel wordt het collegegeld het eerste half jaar gehalveerd, voor pabo-studenten zelfs de eerste twee jaar. De rente op de studielening gaat wel omhoog.

Stakende leraren op 4 oktober. Beeld anp
Stakende leraren op 4 oktober.Beeld anp

De justitiële keten (politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht), waarop door vorige kabinetten is bezuinigd, wordt versterkt. Terrorisme en jihadisme worden bestreden, net als mensenhandel. Er komt een pooierverbod. Andere maatregelen zijn onder andere:

• De nationale politie krijgt structureel 267 miljoen euro extra, met name voor agenten in de wijk en rechercheurs.

• Er wordt structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. Het geld wordt verdeeld over de verschillende diensten die zich daarmee bezig houden.

• Criminele motorbendes worden verboden. Ze ‘ontwrichten de samenleving door intimidatie en bedreiging van het lokale bestuur’.

• Aan de capaciteit van het gevangeniswezen ‘wordt zo min mogelijk getornd’.

• In maximaal tien gemeenten komt een experiment met een ‘gesloten coffeeshopketen’, van teelt onder staatstoezicht tot verkoop onder controle van de overheid.

• Belediging blijft strafbaar. De strafmaat voor haatzaaien wordt zelfs verdubbeld van 1 naar 2 jaar (het bekende artikel 137d uit het Wetboek van Strafrecht, op basis waarvan PVV-leider Geert Wilders werd aangeklaagd).

• Veroordeelden komen niet langer automatisch in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Die moeten zij verdienen en kan nooit meer dan twee jaar bedragen.

• Terugkeerders uit gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie kunnen straks langer in voorarrest worden gehouden. Opzettelijk verblijf in zo’n gebied zonder toestemming is strafbaar.

• Er komen experimenten met buurtrechters. Zij beslechten geschillen op wijkniveau en vragen geen hoge griffierechten.

Het strenge immigratiebeleid van Rutte II wordt voortgezet en zelfs nog een tandje strenger, schrijft politiek verslaggever Natalie Righton. Mensen die vluchten voor oorlog moeten zoveel mogelijk worden opgevangen in hun eigen regio. Immigranten die toch een verblijfstatus krijgen, moeten voortaan sneller integreren. Hun toegang tot de verzorgingsstaat wordt beperkter.

• Om de immigratie te beperken stuurt het kabinet aan op nieuwe migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen: opvang in de regio. In het Midden-Oosten wordt gefocust op opvang in Jordanië, Libanon en Irak. Daarvoor is geld beschikbaar uit de pot van ontwikkelingshulp.

• Opvallend is dat het kabinet nog moet specificeren wat de criteria zijn voor een ‘veilig derde land’ waar vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Juist hierop liep de formatie met GroenLinks stuk. Die partij betoogt dat opvang in de regio, zoals Libië, niet altijd veilig is.

• Zo’n 750 kwetsbare oorlogsvluchtelingen worden vanuit VN-opvangkampen uitgenodigd voor hervestiging in Nederland. Dat aantal was 500.

• Een asielvergunning wordt in eerste instantie voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar.

• Wie grote kans heeft op asiel, krijgt vanaf dag één gratis taalles. Daar staat tegenover dat vluchtelingen in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Huisvesting, zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject worden door gemeenten in natura uitgekeerd.

• Op acht locaties verspreid door het land mag bed-, bad- en broodopvang worden geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het is in deze tijd van polarisatie en versplintering toch maar weer gelukt om een consensusregering op de been te krijgen, schrijft chef politieke redactie Raoul du Pré.

'In veel opzichten is Rutte III bovendien het logische vervolg op de voorgaande kabinetten. Rutte I en II waren crisisploegen met de vingers in de dijk, Rutte III gebruikt de economische opleving om weer wat lucht in het land te blazen en het achterstallig onderhoud aan te pakken dat te lang bleef liggen.' Lees het hele commentaar hier.

Het nieuwe kabinet investeert weer in diplomatie, de krijgsmacht en ontwikkelingssamenwerking, schrijft politiek verslaggever Natalie Righton. Dat is een duidelijke trendbreuk: in 2012 werd juist beknibbeld op iedereen die over de grens wilde kijken (uitgezonderd bedrijven). Inmiddels is de kijk op de wereld veranderd. Dat komt onder meer door de vliegramp met de MH17, de spanning met Rusland en de opkomst van IS. Een ‘realistisch buitenlandbeleid’ moet Nederland vooruithelpen:

• Nederland zal ‘diplomatieke actie’ ondernemen tegen landen die niet meewerken aan het opsporen van de daders van vliegramp MH17.

• Defensie krijgt jaarlijks 1,5 miljard euro extra voor het aanvullen van tekorten en het moderniseren van de krijgsmacht. Hoe die toekomstige krijgsmacht eruit gaat zien, wordt nog uitgewerkt. Opvallend: geen woord over de duizenden militairen die nog steeds geen cao hebben en kampen met een AOW-gat.

• Het diplomatieke postennetwerk krijgt jaarlijks tot 40 miljoen euro extra. Er komt een 24/7 loket waar Nederlanders in het buitenland terecht kunnen met vragen.

• Het budget voor ontwikkelingshulp blijft gekoppeld aan de omvang van de Nederlandse economie (het bbp), waardoor de allerarmsten meer krijgen als Nederland welvarender wordt. Het budget groeit de komende vier jaar grofweg van 4 miljard naar 4,2 miljard euro. De eerdere bezuiniging van 1 miljard door Rutte II op ontwikkelingssamenwerking blijft daarmee goeddeels intact.

• Het kabinet is terughoudend over de rol van de Europese Unie. Nederland zoekt samenwerking op het gebied van de euro en bijvoorbeeld migratie en klimaat. Maar schulden van de ene lidstaat worden niet zomaar door een andere overgenomen of gefinancierd.

De vier partijleiders presenteren het regeerakkoord. Beeld Freek van den Bergh
De vier partijleiders presenteren het regeerakkoord.Beeld Freek van den Bergh

In de zorg staan geen grote veranderingen op stapel, schrijft politiek verslaggever Gijs Herderscheê. Wel wordt danig geschaafd aan de zorgverzekering en aan de langdurige zorg, thuis en in instellingen. Vooral de stapeling van rekeningen die hulpbehoevenden krijgen, via eigen risico en eigen bijdrage, wordt aangepakt.

• Rijke ouderen die in een verpleeghuis wonen, gaan minder ‘eigen bijdrage’ betalen. Die bijdrage is gebaseerd op hun vermogen. Maar deze zogenoemde vermogensinkomensbijtelling wordt gehalveerd. De bijdrage gaan ze wel eerder betalen. Nu betalen ze het eerste halfjaar een lage bijdrage en daarna een bijdrage op basis van hun vermogen. Voortaan wordt de bijdrage na vier maanden gebaseerd op hun vermogen. De laatste jaren schonken veel ouderen, als zij in een verpleeghuis gingen wonen, hun vermogen aan erven of goede doelen. Anders zagen zij hun vermogen slinken door de eigen bijdrage, terwijl anderen, die hun geld verbrast hadden of altijd een laag inkomen hadden gehad, dezelfde zorg ‘voor niets’ kregen.

• De eigen bijdrage die hulpbehoevenden aan de gemeente betalen voor zorg thuis, wordt vervangen door een ‘abonnementstarief’ van maximaal 17,50 euro per maand.

• Het eigen risico van de zorgverzekering wordt bevroren op 385 euro.

• Om de stijging van de zorguitgaven te beperken, wil het kabinet weer akkoorden afsluiten met zorgsectoren zoals ziekenhuiszorg, wijkverpleging, huisartsen en geestelijke gezondheidszorg. Akkoorden bleken de afgelopen jaren succesvol om de kostenstijging te beteugelen. Het kabinet boekt alvast 1,9 miljard euro per jaar aan besparing in.

• Geneesmiddelen zullen vaker Europees en nationaal worden ingekocht. ‘De farmaceutische industrie wordt gestimuleerd en, indien nodig, met kracht aangezet tot een lagere prijsstelling’, staat in het regeerakkoord. De coalitie boekt alvast 460 miljoen aan besparingen in.

• Jaarlijks wordt 20 miljoen euro besteed aan preventie. Zo moet er een ‘preventieakkoord’ komen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarmee moet overgewicht – obesitas – en roken worden aangepakt.

Het nieuwe kabinet wil het verschil tussen flexkrachten en vaste werknemers verkleinen, schrijft politiek verslaggever Gijs Herderscheê. Dat gebeurt via een reeks maatregelen, zoals aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. ‘Vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex’ is het doel.

• Ontslag van vaste werknemers wordt makkelijker. Nu moet de werkgever één ontslagreden aanvoeren. Straks kan een stapeling van ‘gronden’ – problemen – worden aangevoerd als reden voor ontslag. ‘Bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.’ In zo’n geval kan de rechter een hogere ontslagvergoeding toekennen.

• Vanaf de eerste dag in vaste dienst bouwen werknemers recht op een ontslagvergoeding op. Nu gebeurt dat pas na twee jaar. Maar na tien jaar vaste dienst wordt de het recht op ontslagvergoeding niet meer hoger, zoals nu.

• Nu mag maximaal twee jaar met tijdelijke contracten bij één werkgever worden gewerkt. Dat wordt drie jaar.

• Om flexwerk te ontmoedigen, wil de coalitie een hogere WW-premie voor tijdelijke contracten en een lagere voor vaste werknemers.

• Werkgevers betalen nu, als een werknemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, tien jaar lang een extra hoge premie. Dat wordt vijf jaar.

• Door een aanscherping van de keuringseisen worden minder werknemers volledig arbeidsongeschikt verklaard.

• Zzp’ers die langer dan drie maanden voor een opdrachtgever werken en minder dan 125 procent van het minimumloon verdienen, zijn voortaan in vaste dienst. Voor zzp’ers die meer verdienen, wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ geïntroduceerd door de Belastingdienst.

• In 2020 moet de pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk worden. Dat betekent dat de doorsneepremie waarmee jongeren hun oudere collega’s subsidiëren, wordt afgeschaft. Dit kost, uitgesmeerd over jaren, ruim 50 miljard euro. Daardoor gaat de pensioenpremie in 2020 omhoog.

• Gemeenten moeten voor arbeidsgehandicapten 20 duizend extra ‘beschutte’ werkplekken regelen. Dat kan bijvoorbeeld in sociale werkplaatsen.

• Op 1 januari 2019 krijgen partners van jonge moeders vijf dagen betaald verlof en wie een kind adopteert zes weken vrij. Per 1 juli 2020 krijgen partners van jonge moeders zes weken verlof.

Hier loopt een kloof in wereldbeeld tussen twee coalitiepartners, D66 en ChristenUnie, met ieder een tweede partij achter zich, D66 de VVD en CU het CDA. Ze hebben een ‘toetsingskader’ afgesproken: zijn er alternatieven? Wat is het belang van de wetenschap? Heeft er maatschappelijke discussie plaatsgevonden? Is sprake van ‘politieke bezinning’? Het initiatiefwetsvoorstel van D66 over donorregistratie, dat nu in de Eerste Kamer ligt, heeft al deze stappen ‘zorgvuldig doorlopen’, aldus het akkoord. De coalitie neemt hier geen standpunt in.

Concreet is afgesproken dat onderzocht wordt hoe groot de groep mensen is die hun leven voltooid acht maar niet onder de Euthanasiewet valt. Op basis daarvan besluit het kabinet of het actie onderneemt en bekijkt D66 of het een initiatiefwetsvoorstel indient over ‘voltooid leven’. Over het kweken van embryo’s louter voor onderzoeksdoeleinden moet een discussie worden georganiseerd. Embryo’s die overblijven na IVF-behandelingen, mogen wel voor onderzoek worden gebruikt. De mogelijkheden voor geslachtskeuze worden verruimd als het gaat om ‘zeer ernstige erfelijke aandoeningen’.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische groei gemiddeld 2 procent per jaar bedragen met deze maatregelen van Rutte III. Zonder dat kabinetsbeleid zou de groei van de Nederlandse economie 0,2 procent lager uitkomen, becijferde het CPB. De extra groei is onder meer te danken aan de lastenverlichting die de coalitie in petto heeft. Die leidt tot meer consumptie en dat is gunstig voor het bedrijfsleven.

Bekijk in deze puntenwolk wat de kabinetsplannen betekenen voor uw koopkracht.

null Beeld Volkskrant
Beeld Volkskrant

Het kabinet-Rutte III gaat meer geld uittrekken voor cultuur. Dat is op te maken uit de cultuurparagraaf van het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet ‘gericht extra’ wil investeren in ‘kwaliteit’ en dat de zogenoemde basisinfrastructuur wordt uitgebreid. Dat zijn de culturele instellingen die vierjaarlijks rijkssubsidie krijgen en de fondsen die de rest van het rijksgeld voor cultuur verdelen. Er worden geen bedragen genoemd. Het eerste kabinet-Rutte bezuinigde zwaar op cultuur en die korting werd tijdens het tweede kabinet-Rutte grotendeels gehandhaafd.

Opvallend is ook dat de nieuwe coalitiepartijen akkoord zijn gegaan met een uitbreiding van de zogenoemde indemniteitsregeling, een garantieregeling waarbij de Nederlandse Staat het risico op schade aan en verlies van kunstwerken overneemt die worden geleend ten behoeve van tentoonstellingen. Een ruimere staatsgarantie scheelt de musea handenvol geld, omdat ze nu vaak gedwongen zijn om dure verzekeringen af te sluiten.

Bij de tentoonstelling Late Rembrandt was het Rijksmuseum bijvoorbeeld ‘alleen al aan verzekering een miljoen kwijt’, aldus toenmalig directeur Wim Pijbes. Hij heeft lang gelobbyd voor een uitbreiding van de huidige regeling, waarbij de rijksoverheid jaarlijks slechts garant staat voor kunstwerken met een totaalwaarde van 300 miljoen euro. Dit plafond is snel bereikt als kunstwerken worden geleend die tientallen miljoen euro waard zijn.

null Beeld anp
Beeld anp

Tijdens het eerste verkiezingsdebat in februari, in het hol van de leeuw, waren de lijsttrekkers eensgezind: het door gaswinning geplaagde Groningen moet eindelijk recht worden gedaan. Die belofte resulteerde in liefst twee pagina’s maatregelen in het nieuwe regeerakkoord, schrijft regiocorrespondent Jurre van den Berg.

De gaswinning gaat de komende kabinetsperiode hoogstwaarschijnlijk met nog eens 1,5 miljard kuub omlaag. Ook komt er eindelijk een schadefonds. Een grote wens van de regio, zodat gedupeerden niet meer zelf hoeven aan te kloppen bij de NAM. Het concern krijgt straks van de Staat de rekening. Hans Alders, die als Nationaal Coördinator Groningen verstrikt is geraakt in bestuurlijke spaghetti, krijgt meer te zeggen. Zijn proef met een uitkoopregeling mag hij bovendien uitbreiden. Mede dankzij een regiofonds, gevuld met 2,5 procent van de gasbaten oftewel zo’n 50 miljoen per jaar, moet Groningen ‘koploper in de energietransitie’ worden. Ook komt er geld voor psychische zorg voor mensen met bevingssores.

Zo hebben veel van de dingen waarop Groningers in de afgelopen jaren hebben aangedrongen een plaats gekregen in het regeerakkoord, zegt commissaris van de koning in Groningen René Paas. ‘Maar we zijn er nog niet.’ Zo acht de regio de voorgenomen verlaging van de gaswinning wel ‘heel bescheiden’. ‘Wij vinden veiligheid voor Groningers niet afweegbaar, ook niet tegen leveringszekerheid.'

Demonstranten tegen de winning van aardgas en aardolie bij het hoofdkantoor van de NAM in 2016. Beeld ANP
Demonstranten tegen de winning van aardgas en aardolie bij het hoofdkantoor van de NAM in 2016.Beeld ANP

Het Humanistisch Verbond is kritisch over de passages over ‘voltooid leven’ uit het regeerakkoord. Er worden op dit thema onderzoeken en maatschappelijk debat aangekondigd. Voorzitter en oud D66-kamerlid Boris van der Ham: ‘De woorden in het regeerakkoord stellen ons verre van gerust. Nieuw onderzoek mag geen dekmantel zijn voor uitstel, of zelfs afstel. Onderwerpen rond leven, liefde en dood mogen niet in de ijskast terechtkomen.’

Daarnaast stelt de vereniging dat de aanpassing van het familierecht voor meervoudig ouderschap in het regeerakkoord ‘uiterst vrijblijvend’ is, en dat de beslissing daarmee vooruit wordt geschoven.

Na de langste formatieperiode in de Nederlandse geschiedenis - meer dan 200 dagen - is hij eindelijk daar: het regeerakkoord. In ons Rutte III-filter vatten we de belangrijkste nieuwe pijnpunten, investeringen en bouwstenen samen. Op welke punten krijgt de coalitie het moeilijk? En waar wordt bezuinigd (of geïnvesteerd)?

null Beeld Volkskrant
Beeld Volkskrant

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) maakt zich voornamelijk kwaad over het verdwijnen van de wet raadgevend referendum. Hij roept mensen massaal D66 te appen op het nummer dat zij beschikbaar hebben gesteld om ongenoegen te laten blijken. ‘Het verdwijnen van het raadgevend referendum betekent dat we volledig buitenspel staan als Nederlandse bevolking’, zegt Baudet. Hij ziet wel een aantal ‘positieve dingetjes’, maar die zijn allemaal voor de lange termijn. ‘Eerst moeten we heel veel gaan bloeden’.

‘Het had veel inhoudelijker en drastischer gekund’, vindt Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu. Hij noemt het regeerakkoord ‘een gemiste kans’. Kuzu: ‘Je ziet dat grote bedrijven worden gespekt met 3 miljard euro belastingverlaging. Wij mogen dat opbrengen met boodschappenbelasting.' Ook noemt Kuzu het ‘te veel van hetzelfde’ als het gaat om de bestrijding van arbeidsdiscriminatie.

De klimaatmaatregelen van Rutte III zijn ambitieus, schrijft politiek verslaggever Ariejan Korteweg. Nederland moet in ijltempo verduurzamen. Het kabinet ziet het klimaatverdrag van Parijs als minimumpakket en wil in 2030 meer reductie van broeikasgassen dan de Europese Unie: geen 40 maar 49 procent vermindering ten opzichte van 1990. Dat maakt Nederland ook minder afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en gas uit Rusland. De doelstelling moet worden vastgelegd in een nieuw klimaat- en energieakkoord.

De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten. De subsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales stopt al in 2024.
• Een kilometerheffing voor vrachtverkeer wordt ingevoerd. In ruil daarvoor wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s verlaagd.
• Er komen meer kavels voor windenergie op zee.
• Nieuw op te leveren gebouwen worden in principe niet meer op gas verwarmd. Het streven is 50.000 nieuwe aardgasloze woningen per jaar in 2021. In plaats van de aansluitplicht op gas komt een warmterecht.
• In 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.
• De belastingen voor bedrijven en burgers worden vergroend. Volgens het principe van: de vervuiler betaalt. Onder andere door de invoer van een CO2-minimumprijs voor energie en hogere belasting op het storten en verbranden van afval.
• Broeikasgasemissie uit de landbouw moet voor 2030 met 3,5 Mton afnemen. Dat moet worden bereikt door hergebruik, mestverwerking en voedselmix.
• Lokale overheden krijgen een grote rol en bijpassende middelen voor de verduurzaming. Er komen regionale plannen voor energiebesparing.
• Bij het ontwerp van nieuwe infrastructuur wordt rekening gehouden met zelfrijdende voertuigen.
• Tot 2021 wordt de gaswinning in Groningen met 1,5 miljard kubieke meter verminderd ten opzichte van 2017.

De onderhandelaars zullen straks nog weleens terugverlangen naar al die maanden in de bedompte Stadhouderskamer van de Tweede Kamer, schreef politiek verslaggever Frank Hendrickx afgelopen weekend in zijn analyse. De radiostilte en geheimzinnigheid dienden al die tijd als schild tegen de sceptische buitenwereld. Nu moet Rutte III zich gaan tonen, maar op wittebroodsweken rekent niemand.

SGP-leider Kees van der Staaij juicht bepaalde punten in het regeerakkoord toe, zoals lastenverlichting voor gezinnen en investeringen in veiligheid en defensie.

Hij stelt ‘voorzichtig positief’ te zijn, maar ziet ook minpunten, zoals de plannen van het nieuwe kabinet om te experimenteren met legaal geteelde wiet. ‘Daar hangt toch wel echt een D66-geurtje omheen en dat moet ook nog een keer met spoed door de Kamer gejast worden', aldus Van der Staaij. ‘Daar zie ik echt hélemaal niets in.’

Het nieuwe kabinet is nog niet aangetreden, maar regeert volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) al over zijn eigen graf. Het motto van de regeringscoalitie, Vertrouwen in de toekomst, betekent vooral erop rekenen dat volgende generaties doen wat wij nalaten, denkt partijleider Marianne Thieme. `Groen blijft toekomstmuziek.¿

Daarnaast noemt Thieme het regeerakkoord `flinterdun¿. `Ze schuiven alles vooruit, polderen en nemen hooguit vrijblijvende maatregelen.¿

Vandaag, op de dag van de presentatie van het regeerakkoord, gaat de formatie van 2017 de boeken in als de langste die Nederland ooit zag. Al 209 dagen zijn verstreken sinds de verkiezingen van 15 maart. Het kabinet-Van Agt stond er in 1977 na 208 dagen. En Rutte III plakt er nog zeker een week of twee aan vast. Hoe gaat het nu verder?

Zalm zwaait af
De oppositie krijgt daarna een dag de tijd om het regeerakkoord tot zich te nemen. Donderdag volgt dan het Kamerdebat waarin informateur Zalm vragen beantwoordt over de totstandkoming van deze coalitie. De oppositie zal dit debat aangrijpen voor een eerste spervuur op de formerende partijen. Die weten dan meteen met welke thema’s zij de komende jaren nog vaak geconfronteerd zullen worden. Na dit debat zwaait informateur Zalm af.

Formateur Rutte
Daarna gaat het proces een nieuwe fase in, de officiële formatiefase waarin de regeerploeg wordt gevormd. VVD-leider Mark Rutte wordt aangewezen als formateur. Hij mag zijn vijftien ministers bij elkaar gaan zoeken. Daarna volgen naar verwachting acht of negen staatssecretarissen. De vier partijen dragen ieder hun eigen kandidaten voor. Die komen allemaal bij Rutte op bezoek voor een gesprek. Ook wordt er antecedentenonderzoek gedaan. Daar neemt Rutte naar verwachting de tijd voor, ook omdat de Tweede Kamer volgende week met herfstreces is en dus niet over de regeringsverklaring kan debatteren.

De eerste bordesfoto van de koning
Naar verwachting is de ploeg rond in de week van 23 oktober. De bewindslieden worden beëdigd door koning Willem-Alexander en gaan daarna het bordes van het paleis op voor de officiële bordesfoto. Voor Willem-Alexander is dat de eerste keer. Bij het aantreden van Rutte II in 2012 was zijn moeder nog koningin.

De regeringsverklaring
Tot slot verschijnt de hele ploeg in de Tweede Kamer, waar premier Rutte zijn derde regeringsverklaring aflegt en meteen in debat kan met de oppositie.

De reactie van Roemer (SP) is in lijn met die van GroenLinks en de PvdA. 'Het grote ideologische en economische verhaal van deze coalitie is: vooral de grote bedrijven gaan er fors op vooruit. En die rekening gaat betaald worden door de gewone mensen.'

'Dit is een anti-ouderenkabinet’ aldus 50PLUS-leider Henk Krol, die naar eigen zeggen ‘woest’ is. ‘Veel maatregelen gaan gelukkig pas in 2019 in. Dat geeft tijd om het komende kabinet naar huis te sturen!’

Volgens de 50PLUS-leider blijkt uit de cijfers dat gepensioneerden aan het eind van de kabinetsperiode 40 procent in koopkracht achter zullen lopen op werkenden. ‘Anti-ouderen en onwaardig voor dit land!’ De plannen om het pensioenstelsel te hervormen noemt Krol ‘compleet onnodig’.

Dit kabinet plaatst multinationals boven mensen, vindt PvdA-leider en vertrekkend vicepremier Lodewijk Asscher. ‘Miljardencadeaus aan grote bedrijven, buitenlandse beleggers en grote vermogens en tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de zorg duurder en betalen arbeidsgehandicapten de rekening’, aldus Asscher.

'Natuurlijk zijn er ook zaken waar ik positief over ben, maar met vertrouwen de toekomst tegemoet treden kan alleen als er zaken zijn waar je van op aan kunt. Fijn wonen, aandacht in de zorg, goed onderwijs en een baan waarmee je vooruit kunt kijken: dat zijn de zekerheden waar Nederland op moet kunnen bouwen.'

Het kabinet-Rutte III telt 24 bewindspersonen. De VVD levert zes ministers, het CDA en D66 vier en de ChristenUnie twee. De verdeling van de staatssecretarissen: drie posten voor de VVD, twee voor CDA en D66 en één voor de ChristenUnie.

Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA). Beeld anp
Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA).Beeld anp

Dit is een regeerakkoord met oog voor mobiliteit, zegt autobrancheorganisatie Bovag. 'Met pilots met betalen naar gebruik voor personenauto's, extra geld voor infrastructuur en extra geld voor de fiets.' Op de 2 miljard extra voor weg en spoor reageert Bovag eveneens verheugd. ‘Afgelopen jaren is er immers structureel bezuinigd op infrastructuur.' De organisatie vraagt zich wel af of het voldoende is, gezien de aanwakkerende economie.

Ook plaatst Bovag kanttekeningen bij de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief voor onder meer fietsenmakers, en de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens.

Geert Wilders spreekt over een 'een verschrikkelijk gedrocht van een regeerakkoord'.

'Terreur en islamisering vormen de grootste bedreiging voor Nederland en het woord 'islam' komt niet één keer in het regeerakkoord voor. Pure volksverlakkerij. Dit is bijna nog erger dan het vorige regeerakkoord.'

Het nieuwe kabinet is er één ‘waar rechts Nederland zijn vingers bij zal aflikken’, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. Op Twitter stelt hij dat dit kabinet ‘rechtsaf’ gaat. De GroenLinks-voorman wijst erop dat de coalitie bedrijven en vermogens minder belast. Tegelijkertijd maakt zij boodschappen duurder en verlaagt zij het eigen risico niet.

Klaver noemt dit ‘de wereld op zijn kop’. Mensen die deze samenleving draaiende houden gaan er te weinig op vooruit ten opzichte van rijken, stelt Klaver. De GroenLinks-leider is wel blij dat de coalitie werk wil maken van vergroening, maar ziet niets in de manier waarop het nieuwe kabinet dat wil bereiken. Het kabinet zou de uitstoot van CO2 niet genoeg verlagen, maar ervoor kiezen het broeikasgas onder de grond te stoppen. Dat is volgens Klaver ‘onbewezen, knetterduur en moet worden betaald door burgers’.

Volgens vakbond CNV spreekt het nieuwe kabinet weliswaar van een 'nieuwe balans tussen vast en flex', maar dreigt de 'fundamentele onzekerheid’ op de arbeidsmarkt niet te veranderen. Integendeel, zegt voorzitter Maurice Limmen. 'Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen.'

Het versoepelen van het ontslagrecht lost dit probleem volgens CNV niet op: ‘Voor zzp'ers blijft gelden dat ze nog altijd met elkaar moeten concurreren op het risico dat ze van de ladder vallen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders.’

Het Centraal Planbureau berekende voor tienduizenden huishoudens de verwachte koopkrachtverandering van 2018 tot 2021. Bekijk hier of de verwachte stijging ook voor u een plus oplevert.

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant

Wilt u vanavond de partijleiders aan een talkshowtafel zien zitten? Dan hoeft u niet te wachten op Pauw. De talkshowhost heeft achter het net gevist in de strijd om een van de vier heren aan tafel te krijgen. Premier Mark Rutte en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers lichten hun plannen toe in een speciale uitzending van RTL Late Night. CDA-leider Sybrand Buma en D66-leider Alexander Pechtold zijn te gast bij Nieuwsuur.

Wel is bij Pauw een deel van de oppositie te bewonderen. Lodewijk Asscher, Jesse Klaver en Emile Roemer schuiven aan. De eindredacteur van Pauw, Herman Meijer, gaf op NPO Radio 1 toe dat hij de partijleiders van het nieuwe kabinet graag had willen hebben, maar dat al snel duidelijk was dat ze werden verdeeld over de NOS en RTL.

'Er is gewoon gekozen voor de twee omroepen. Dat is wel jammer, want 4,5 jaar geleden hadden wij met Pauw en Witteman een verschrikkelijk leuke uitzending met Samson en Rutte. Dat vonden wij zelf en vonden ook veel kijkers.'

In de twee uur durende uitzending van RTL Late Night nemen Humberto Tan en Merel Westrik de presentatie op zich, bijgestaan door politiek verslaggever Frits Wester. In Nieuwsuur voelt Mariëlle Tweebeeke de partijleiders een uur lang aan de tand en praat Dominique van der Heyde de kijker bij over het regeerakkoord.

Jeroen Pauw Beeld ANP Kippa
Jeroen PauwBeeld ANP Kippa

'We zijn blij met de prestatieafspraken om de nieuwbouw aan te jagen. De huidige vrijblijvendheid zal daarmee verdwijnen’, aldus de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). ‘Het is ook goed dat wordt benoemd dat het woningaanbod mee moet bewegen met de veranderende eisen en wensen. Dus niet alleen meer bouwen, maar ook bouwen voor de vraag.’

De herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek noemt de NVM ‘jammer’. ‘Wel is in de nu genoemde dertig jaar de pijn natuurlijk minder dan in twintig jaar.’

null Beeld anp
Beeld anp

VluchtelingenWerk Nederland noemt de migratie- en integratieplannen van Rutte III ‘spijkerhard’. ‘Het ademt een en al afweren en uitsluiten. Dat blijkt ook uit de aanpak van integratie. Van de doorgeschoten eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen slaan de plannen nu door naar volledige afhankelijkheid van gemeenten. Vluchtelingen kunnen hierdoor pas na twee jaar echt beginnen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan.’

Ook noemen ze het ontbreken van een ‘rechtvaardig’ kinderpardon. ‘Het nieuwe kabinet heeft vertrouwen in de toekomst, maar dit regeerakkoord biedt vluchtelingen geen vertrouwen in hún toekomst.’

Jesse Klaver (GroenLinks): 'Dit is geen kabinet voor de gewone mensen. Dit is een kabinet voor de rijken. Een kabinet waarbij rechts Nederland zijn vingers kan aflikken. We gaan hiermee de kloof in Nederland, de ongelijkheid, alleen maar groter maken.'

Jesse Klaver in gesprek met Alexander Pechtold. (archiefbeeld) Beeld anp
Jesse Klaver in gesprek met Alexander Pechtold. (archiefbeeld)Beeld anp

Ook Seniorenorganisatie ANBO reageert niet verheugd op het reageerakkoord: ‘Soep zonder ballen. We hebben ruim tweehonderd dagen moeten wachten op een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW'ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten.’

De organisatie maakt zich vooral zorgen om de laagste inkomens. ‘Het is heel goed dat de middeninkomens profiteren van economische groei, maar niet ten koste van de lage inkomens. Het eigen risico wordt de komende jaren bevroren op het niveau van 2017: 385 euro per jaar. Die bevriezing is een sigaar uit eigen doos: de zorgpremie zal wel stijgen om het lagere eigen risico te financieren.’

Vakbond De Unie haalt hard uit naar de plannen van het nieuwe kabinet: ‘De middenklasse is met het aantreden van Rutte III vogelvrij verklaard. Er is geen sprake van een middenkabinet met een breed draagvlak. De traditie met het polderen is definitief bij het oud vuil gezet.’

Voorzitter Reinier Castelein vervolgt: ‘Er wordt alleen maar werk gemaakt van het langer uittesten van werknemers, ze later aannemen, makkelijker kunnen ontslaan en zo goedkoop mogelijk laten vertrekken. Er wordt niet gewerkt aan een echte scholingsagenda en de banen van 2030. Over vast en flex en ZZP is geen keuze gemaakt. Werkenden blijven in onzekerheid. Het is gewoon een werkgeverskabinet.’

Reinier Castelein. Beeld anp
Reinier Castelein.Beeld anp

D66-leider Pechtold is blij met de kilometerheffing voor vrachtverkeer, maar vindt het jammer dat die niet ook gaat gelden voor personenauto's. 'Dat punt had collega Klaver van GroenLinks in een eerdere fase van de formatie al weggeven aan de onderhandelingstafel. Dus dat kreeg ik daarna nooit meer terug!', zei hij zojuist tegen de NOS.

Ook het Wereld Natuur Fonds reageert voorzichtig optimistisch over de klimaatplannen van het nieuwe kabinet: ‘De ambitieuze klimaatagenda is een belangrijk signaal, maar echt groen beleid is breder dan alleen energiebeleid.’

WNF roept het kabinet op natuur een centrale plek te geven in komende beslissingen: ‘De natuur zelf biedt ons slimme en innovatieve oplossingen om droge voeten te houden bij extreme wateroverlast en zeespiegelstijging. En een toekomstbestendige landbouw produceert voldoende voedsel én beschermt het landschap met alle planten- en diersoorten die daarin leven. Laat de natuur voor ons werken en ons land veiliger, duurzamer én mooier maken.’

null Beeld anp
Beeld anp

Rutte sprak bij de NOS over het afschaffen van de Wet-Hillen, ofwel de compensatie voor de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait. Over deze maatregel is veel boosheid in Ruttes eigen VVD. Huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, voelen zich gestraft voor hun spaarzaamheid. Rutte hierover: 'Dit is ronduit een pijnlijke maatregel. We zijn hier niet blij mee, maar het is uiteindelijk vanuit het oogpunt van overheidsfinanciën nodig. En omdat we het over 30 jaar uitfaseren, kunnen we deze pijnlijke maatregel ook nemen.'

Aanvankelijk was dit 20 jaar, maar die termijn is nu ter verzachting van de maatregel met tien jaar verlengd.

null Beeld anp
Beeld anp
De fractieleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) voorafgaand aan een toelichting op het regeerakkoord. Beeld anp
De fractieleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) voorafgaand aan een toelichting op het regeerakkoord.Beeld anp

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zegt diep teleurgesteld te zijn dat de basisbeurs niet terugkomt: ‘Hiermee breken CDA en ChristenUnie hun eerdere verkiezingsbelofte.’ LSVb: ‘Wij kunnen ons voorstellen dat studenten die op deze partijen gestemd hebben zich bekocht voelen. Uit alle onderzoeken blijkt dat er sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten zijn gaan studeren vanwege leenangst. Met CDA en ChristenUnie in de nieuwe coalitie was de hoop gevestigd op de terugkeer van de basisbeurs.’

ISO: selectie aan de poort
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert positief op de plannen om de selectie aan de poort aan banden te leggen: ‘Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij om te horen dat de nieuwe regeringspartijen aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het stelsel. Iedere student die dat wil en kan zou een studie aan een hogeschool of universiteit moeten kunnen volgen. Selectie aan de poort zorgt voor sommige studenten voor te hoge hordes, drempels en hindernissen.’

Segers: 'Een akkoord met veel ambitie. Een akkoord waarbij het merkbaar is dat de ChristenUnie aan tafel zat. Een nieuw klimaatbeleid, hervorming van het belastingstelsel, dit is een akkoord met urgentie. Hervormingen, investeringen, daadkracht zijn nooit een doel op zichzelf.

'De vraag is: voor wie doen we dit? Voor de toekomst van onze kinderen. Het gaat om hun onderwijs, hun vrijheid en de aarde die we hun nalaten. Als ziek en gezond solidair met elkaar blijft, als gelovig en ongelovig opkomt voor elkaars vrijheid.

'Het was niet direct liefde op het eerste gezicht, maar we hebben elkaar gevonden in hele ambitieuze plannen. En er is vertrouwen. Daarom geloof ik dat dit kabinet een succes kan worden. Met vertrouwen in de toekomst en wat mij betreft op hoop van zegen.'

Gert-Jan Segers op het Binnenhof. Beeld anp
Gert-Jan Segers op het Binnenhof.Beeld anp

Pechtold: 'We hebben u lang in spanning gehouden. Maar wie zo lang wacht, die krijgt ook wat. Dit is een uniek moment in de geschiedenis: vier mannen zeggen tegelijkertijd ja tegen elkaar. Zelfs voor een vrijzinnige optimist onder ons voelt dat wat onwennig.

'De ambities en kernwaarden van D66 spatten van het akkoord af. Mijn partij voerde campagne voor gelijke kansen voor iedereen. Deze coalitie grijpt in en verkleint de inkomensverschillen met dit akkoord en iedereen gaat erop vooruit. Deze coalitie doet haar grootste investering in onderwijs. Deze coalitie haalt de klimaatdoelen van Parijs. Deze coalitie maakt een vaste baan weer bereikbaar. Dit akkoord zit vol ambitie, het is een uitgestoken hand naar iedereen in Nederland.'

Alexander Pechtold (links) Beeld anp
Alexander Pechtold (links)Beeld anp

Buma: 'Het was mijn inzet bij deze onderhandelingen om namens het CDA de zorgen van mensen zoveel mogelijk van een antwoord te voorzien. Het is gelukt, een nieuw regeerakkoord. We investeren in zorg voor ouderen, we gaan de stapeling van zorgkosten verlichten.

'We gaan het gevoel van saamhorigheid versterken, met aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied en voor burgerschap. We ondersteunen families en gezinnen. We gaan de arbeidsmarkt hervormen en eerlijker maken.'

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma. Beeld anp
CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma.Beeld anp

Rutte: 'Het coalitieakkoord is ambitieus en evenwichtig. We hebben gekozen voor groei en vooruitgang. Het gaat goed met Nederland, maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun persoonlijk leven. Dat moet beter, daar zijn onze maatregelen op gericht.

'Wij hebben een pakket gemaakt dat er in z’n geheel voor zorgt dat alle mensen in Nederland erop vooruitgaan. Meer geld voor werkenden, voor ouderen, voor wijken, voor kinderen. Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruitgaan.

'Buma, Segers en Pechtold hebben ervoor gekozen niet aan de zijlijn te blijven staan. Daar ben ik ze erkentelijk voor. Voor nu zeg ik: aan de slag.'

De fractieleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) geven een toelichting op het regeerakkoord. Beeld anp
De fractieleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) geven een toelichting op het regeerakkoord.Beeld anp

Segers: 'Dit wordt geen kabinet dat op de winkel gaat passen. Dit wordt niet niks. Als dit akkoord bewaarheid wordt, krijgen we een kabinet met grote daadkracht.'

Pechtold: 'Deze coalitie doet haar grootste investering in onderwijs. Zodat ieder kind meer kansen krijgt.'

Milieudefensie reageert voorzichtig optimistisch op de klimaatwet. Directeur Donald Pols: ‘De ambities zijn er. Het is nu de vraag of de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden, tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling. Daar ligt volgens Milieudefensie de grootste opdracht voor het kabinet: ‘De rekening eerlijk verdelen en zorgen dat alle burgers mee kunnen doen.’

Rutte: 'Het gaat goed met Nederland, maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun leven. Dat moet beter.'

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant

Milieuorganisatie Greenpeace zegt blij te zijn met de aangekondigde sluiting van een kolencentrale in de komende kabinetsperiode, maar noemt het 'ondenkbaar' dat de vier resterende kolencentrales nog tot 2020 kunnen blijven doorroken. Dit was de kans voor het kabinet-in-wording om geschiedenis te schrijven, vindt Greenpeace. 'Maar die wordt niet gepakt.'

Informateur Gerrit Zalm, die de afgelopen maanden de onderhandelingen over een nieuw kabinet leidde, overhandigt het regeerakkoord aan Kamervoorzitter Khadija Arib in de Tweede Kamer. Beeld anp
Informateur Gerrit Zalm, die de afgelopen maanden de onderhandelingen over een nieuw kabinet leidde, overhandigt het regeerakkoord aan Kamervoorzitter Khadija Arib in de Tweede Kamer.Beeld anp

Lees in deze bijlage het regeerakkoord van Rutte III. Of lees het hier online.

Makkelijker: gebruik onze Rutte III-filter. Wij gidsen je door het regeerakkoord. Hoe wordt het geld verdeeld? Wat hebben de partijen binnengesleept? En op welke punten gaat de coalitie het moeilijk krijgen?

Mark Rutte (VVD) komt aan op het Binnenhof. Beeld anp
Mark Rutte (VVD) komt aan op het Binnenhof.Beeld anp

Zojuist gaf informateur Gerrit Zalm een inleiding bij zijn overhandiging van het regeerakkoord en zijn eindverslag aan Khadija Arib. Hij reflecteerde op de lange duur van de formatie en het vele lekken, dat vooral richting het einde van de onderhandelingen plaatsvond.

‘Dit is de langste formatie uit de geschiedenis. Waarom zo lang? De uitslag leidde tot een versplinterde Kamer. Mijn twee voorgangers hebben pogingen ondernomen. Ook de periode die ik als informateur heb gewerkt, is langdurig geweest. Er moest onderhandeld worden tussen vier partijen met nogal verschillende achtergronden en overtuigingen. Er is voor gekozen om ook fractiespecialisten bij te betrekken. Die procedure heeft gezorgd voor extra inbreng en deskundigheid, maar hij kost ook tijd.’

Over het lekken zei Zalm: ‘Het liefst had ik zonder enig lek het complete regeerakkoord gepresenteerd. Lekken waren er, zeker naarmate de eindstreep dichterbij kwam. Het was wellicht eerder sproeien dan lekken. Uit de doorrekening van het CPB is helemaal niets gelekt is. Ik ben blij om te melden dat daar nog nieuws in zit. Ook positief: de berichtgeving was doorgaans neutraal en objectief. Ik trof geen kwaadsprekerij of opzichtige borstklopperij aan.’

De pers die aanwezig is in de Oude Zaal van de Tweede Kamer krijgt een korte leespauze. Daarna volgt een persconferentie met de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het motto van het nieuwe kabinet is kennelijk een belangrijk dingetje, schrijft Bert Wagendorp in zijn column. 'Het kan best zijn dat het met Rutte III zo lang heeft geduurd vanwege gedoe om het motto. Dat het regeerakkoord al maanden klaar was, maar dat ze er met het motto gewoon niet uitkwamen. Ooit zal er een boek worden geschreven over de formatie van 2017, de motto-formatie.'

Informateur Zalm overhandigt om 13.00 uur zijn eindverslag en het regeerakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Het akkoord wordt ter plekke ook uitgedeeld aan aanwezige pers. Na een korte 'leespauze' volgt een persconferentie met Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie).

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer met Zalm over de formatie. In de komende twee weken heeft Rutte als formateur gesprekken met beoogde bewindspersonen. Het nieuwe kabinet staat (waarschijnlijk) halverwege de laatste week van oktober op het bordes. De week daarop vindt het debat plaats over de regeringsverklaring, de parlementaire aftrap van de nieuwe coalitie en het kabinet.

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma vandaag op het Binnenhof. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma vandaag op het Binnenhof.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Alleen hun loopje over het Binnenhof bewees dat ze nog bestonden, verder waren de onderhandelaars de laatste tijd onzichtbaar. Nu ligt er een akkoord, mét een motto. Lees hier hoe het regeerakkoord werd dichtgetimmerd in 209 rituele dagen.

Maandag hebben de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ontvangen. Vandaag presenteren de leiders van de coalitiepartijen dit werkprogramma van het nieuwe kabinet. Wat is er tot nu toe bekend over het nieuwe regeerakkoord?

De nieuwe coalitie wil in de komende kabinetsperiode minstens één kolencentrale sluiten, meldt de NOS. Alle vier resterende kolencentrales moeten dicht voor 2030.

Het regeerakkoord is volgens Rutte af, maar moet nog één keer voor de zekerheid langs de fracties. Hij zei dat zojuist na zijn laatste overleg met zijn medeonderhandelaars en informateur Gerrit Zalm. Zalm overhandigt om 12.30 uur het regeerakkoord aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

Rutte staat dinsdagochtend de pers te woord. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
Rutte staat dinsdagochtend de pers te woord.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren het regeerakkoord vanmiddag samen op een gezamenlijke persconferentie in het gebouw van de Tweede Kamer. De oppositie krijgt daarna een dag de tijd om het regeerakkoord tot zich te nemen.

Informateur Zalm zwaait af
Donderdag volgt dan het Kamerdebat waarin Zalm vragen beantwoordt over de totstandkoming van deze coalitie. Na dit debat zwaait informateur Zalm af en gaat het proces een nieuwe fase in: de officiële formatiefase waarin de regeerploeg wordt gevormd.

Rutte formateur
VVD-leider Mark Rutte wordt aangewezen als formateur. Hij mag zijn vijftien ministers bij elkaar gaan zoeken. Daarna volgen naar verwachting acht of negen staatssecretarissen. De vier partijen dragen ieder hun eigen kandidaten voor. Die komen allemaal bij Rutte op bezoek voor een gesprek. Ook wordt antecedentenonderzoek gedaan. Daar neemt Rutte naar verwachting de tijd voor, ook omdat de Tweede Kamer volgende week met herfstreces is en dus niet over de regeringsverklaring kan debatteren.

De eerste bordesfoto van de koning
Naar verwachting is de ploeg rond in de week van 23 oktober. De bewindslieden worden beëdigd door koning Willem-Alexander en gaan daarna het bordes van het paleis op voor de officiële bordesfoto. Voor Willem-Alexander is dat de eerste keer. Bij het aantreden van Rutte II in 2012 was zijn moeder nog koningin.

De onderhandelaars zullen straks nog weleens terugverlangen naar al die maanden in de bedompte Stadhouderskamer van de Tweede Kamer, schreef politiek verslaggever Frank Hendrickx in zijn analyse. De radiostilte en geheimzinnigheid dienden al die tijd als schild tegen de sceptische buitenwereld. Nu moet Rutte III zich gaan tonen, maar op wittebroodsweken rekent niemand.

De formatie-onderhandelaars en informateur Gerrit Zalm in augustus bijeen in de Stadhouderskamer. Beeld anp
De formatie-onderhandelaars en informateur Gerrit Zalm in augustus bijeen in de Stadhouderskamer.Beeld anp

Na de langste formatieperiode in de Nederlandse geschiedenis - meer dan 200 dagen - is hij eindelijk daar: het regeerakkoord. In ons Rutte III-filter vatten we de belangrijkste bouwstenen, investeringen en pijnpunten samen. Op welke onderdelen krijgt de coalitie het moeilijk?

null Beeld De Volkskrant
Beeld De Volkskrant

Mark Rutte is de enige partijleider die het kabinet ingaat. Zijn evenknieën bij CDA, D66 en ChristenUnie kiezen voor de rol van fractievoorzitter. Het tekent Rutte III: de meerderheid van 76 zetels is kwetsbaar als porselein; de partijleiders moeten de fracties in het gareel houden.

Voortaan gelden op het Binnenhof de regels van 'sudden death': als één Kamerlid rebelleert, dreigt de val van Rutte III. Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) zijn tot de slotsom gekomen dat zij die verantwoordelijkheid niet op de schouders van een onervaren opvolger kunnen leggen.

Van links naar rechts: Buma (CDA), Pechtold (D66), Segers (ChristenUnie), informateur Zalm en premier Rutte tijdens de formatie op landgoed De Zwaluwenberg. Beeld anp
Van links naar rechts: Buma (CDA), Pechtold (D66), Segers (ChristenUnie), informateur Zalm en premier Rutte tijdens de formatie op landgoed De Zwaluwenberg.Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden