Overzicht van maatregelen

Waar gaan de miljoenen naartoe? Volksgezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken blijven de 'big spenders'. Een overzicht van maatregelen zoals aangekondigd in de Miljoenennota....

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • De begroting van BZK bedraagt ruim 5,1 miljard euro. Het leeuwendeel daarvan gaat naar de politie (4 miljard).
 • De prestatiecontracten met de politie worden onder de loep genomen. De resultaten tot dusver zijn zo goed dat de afspraken misschien scherper kunnen.
 • Er komt een evaluatie van het politiebestel. Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken hoe het beter kan en of er wel 26 korpsen nodig zijn.
 • Begin 2005 moet er een ontwerp voor een alerteringssysteem voor terreurdreiging liggen. Vervolgens wordt dat stap voor stap ingevoerd.
 • De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD krijgt er 10 miljoen euro bij. De dienst krijgt er samen met de politie 100 man extra bij.
 • Het grotestedenbeleid krijgt ruim 300 miljoen euro. Met dat geld worden onder andere vijftig probleemwijken in de grote steden aangepakt.
 • Er wordt verder gewerkt aan gevoelige bestuurlijke thema's als de gekozen burgemeester en het nieuwe kiesstelsel.
 • Alle departementen worden in 2005 doorgelicht om te zien of ze allemaal wel doen wat ze moeten doen en of het niet effectiever kan.
 • Mogelijk komt er één centraal telefoonnummer waar de burger terecht kan met al zijn vragen over de rijksoverheid.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)

 • De totale begroting van Buitenlandse Zaken bedraagt voor 2005 ruim 10,3 miljard euro. Dat is 0,9 miljard euro meer dan vorig jaar. Die stijging komt vooral doordat Nederland meer betaalt aan de EU, vanwege de uitbreiding met tien landen uit Midden- en Oost-Europa.
 • Voor de uitvoering van het buitenlands beleid is 5,3 miljard euro beschikbaar.
 • Voor zuivere ontwikkelingshulp is 4,1 miljard beschikbaar. Dat is 0,8 procent van het bruto nationaal product (bnp) van Nederland.
 • Aan de Europese Unie draagt Nederland in 2005 rechtstreeks bijna 6,4 miljard euro af. Dat is omgerekend 400 euro per Nederlander. Vorig jaar betaalde het kabinet 5,6 miljard aan Brussel. De EU kost Nederland de eerste jaren meer geld door de uitbreiding met landen in Midden- en Oost-Europa.
 • Voor de wederopbouw van Sudan is vanaf 2005 100 miljoen euro beschikbaar, in tranches van 25 miljoen euro per jaar.
 • Voor een versterking van de internationale rechtsorde en eerbiediging van de mensenrechten is volgend jaar 75,4 miljoen euro beschikbaar.
 • Het budget voor de bestrijding van HIV/aids, tbc en malaria wordt verdubbeld tot 270 miljoen euro in 2007.
 • Uiterlijk in 2007 wordt 0,1 procent van bnp besteed aan water en milieu in ontwikkelingslanden.
 • Van de officiële ontwikkelingshulp wordt uiterlijk in 2007 15 procent besteed aan onderwijs in ontwikkelingshulp.
 • Van de ontwikkelingshulp die rechtstreeks aan één van de 36 partnerlanden wordt besteed, gaat 50 procent naar Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Ministerie van Defensie

 • De totale begroting van Defensie bedraagt voor 2005 bijna 7,7 miljard euro, evenveel als dit jaar.
 • De Koninklijke Landmacht heeft het grootste budget: 1,8 miljard euro. De Koninklijke Luchmacht beschikt over 1,1 miljard en de Koninklijke Marine kan 1,0 miljard euro besteden. De Koninklijke Marechaussee staat voor 345 miljoen euro in de boeken.
 • Voor zogeheten crisisbeheersingsoperaties (vredesmissies en andere militaire operaties) is 195 miljoen euro ingeruimd. Voor internationale samenwerking op defensiegebied is 211 miljoen beschikbaar.
 • De 22 Lynx-helikopters van de marine worden vervangen door 12 helikopters van het type NH-90. De marine krijgt de 'fregatversie' van de heli's.
 • Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder gaat dicht, tenzij het bedrijfsleven bereid is meer bij te dragen aan de exploitatie.
 • De marine ziet af van de bouw van korvetten. Volgens een studie zijn de huidige fregatten prima in staat alle taken uit te voeren, ook die in kustwateren. De marine ziet ook af van de bouw van een helikoptermoederschip.
 • Minister Kamp wil conventionele Tomahawk-kruisraketten kopen voor de vier moderne luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF). Defensie neemt daarover in 2006 een besluit.
 • De luchtmacht krijgt nieuwe transporthelikopters. De voorkeur gaat uit naar acht NH-90-helikopters in de 'zoutwater bestendige' transportversie. Verder wil Defensie drie tot vier zware Chinook-transporthelikopters aanschaffen, bovenop de dertien die de luchtmacht nu heeft.
 • Special forces: Defensie ziet af van een samenvoeging van de drie elitekorpsen van mariniers, commando's en de nog relatief jonge luchtmobiele brigade. Het unieke van de eigen eenheid moet behouden blijven.

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

 • Uitgaven 1.499,3 miljoen
 • Een wijziging van de mededingingswet moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie die bedrijven hebben van de overheid of door de overheid gesubsidieerde instellingen, zoals bruiloften en partijen in buurthuizen en dergelijke.
 • Notarissen, accountants en advocaten moeten elkaar niet langer alleen zien als collega's, maar ook als concurrenten. De consument moet sterker komen staan ten opzichte van de zogeheten vrije beroepen. Een commissie komt met voorstellen om de belemmeringen in de concurrentie weg te nemen.

Ministerie van Financiën

 • Het begrotingstekort komt in 2005 uit op 2,6 procent van het bruto binnenlands product
 • De inflatie bedraagt volgend jaar 1,25 procent
 • De algemene heffingskorting stijgt met 43 euro
 • De aanvullende kinderkorting gaat met 135 euro omhoog
 • Ouderenkorting gaat omhoog met 30 euro. De aanvullende ouderenkorting met 35 euro.
 • Verlenging van de eerste tariefschijf met 400 euro, tarief tweede schijf 0,6 procent hoger
 • Dubbel spaarloon voor mensen met twee of meer banen verdwijnt
 • Pc-privéregeling, de fiscale stimulering voor de aanschaf van een computer is afgeschaft (met onmiddellijke ingang op 27 augustus 2004)
 • De vennootschapsbelasting zakt van 34 procent naar 31,5 procent. Belastingtarief op winsten tot 22.600 euro zakt van 29 naar 27 procent.
 • De fiscale voordelen van het grijs kenteken, het belastingvoordeel voor bedrijfswagens, verdwijnen. Gehandicapten behouden hun voordeel, onduidelijk is nog hoe de beschikbare 10 miljoen euro daarvoor wordt ingezet
 • Verlaging BPM-tarief met 600 euro voor dieselauto's met roetfilter
 • Accijnsverhoging met 1 cent voor andere dan zwavelvrije diesel
 • Energiebelastingen voor bedrijven gaan met 470 miljoen euro omhoog, voor particulieren met 135 miljoen euro
 • de zelfstandigenaftrek gaat omhoog. Het maximale bedrag (bij winsten tot ongeveer 13.000 euro) dat afgetrokken kan worden van het belastbaar inkomen, stijgt van 6585 euro naar 9258 euro
 • De prijs van sigaretten en shag van huismerken gaat omhoog. Een pakje met twintig sigaretten wordt 15 cent duurder, een pakje shag 20 cent.
 • 15 miljoen euro voor hogere milieu-investeringsaftrek voor glastuinbouwers

Ministerie van Justitie

 • Het ministerie van Justitie mag in 2005 in totaal ruim 5,3 miljard euro uitgeven, 300 miljoen meer dan in 2004.
 • De gevangenissen krijgen er 36,8 miljoen bij voor 720 extra plaatsen.
 • Er komen speciale cellen voor zogeheten zeer actieve veelplegers: 550 plaatsen in 2005, oplopend tot duizend in 2007.
 • Arrestanten krijgen aparte, sobere cellen, met lichtere beveiliging. Daarvoor worden 1200 plaatsen gereserveerd, veelal in meermanscellen.
 • In 2005 zal het gevangeniswezen ten minste 1500 meerpersoonsplaatsen tellen.
 • De tbs- en jeugdinrichtingen kunnen rekenen op 3,7 en 9 miljoen extra. Dat komt neer op respectievelijk 25 en tachtig plaatsen.
 • Een proef met vier jongeren op een kamer gaat begin 2005 in drie jeugdinrichtingen van start.
 • Er is 5 miljoen euro beschikbaar voor 4700 extra taakstraffen en 1,5 miljoen voor de reclassering van enkele honderden jeugdige delinquenten meer.
 • Voor slachtofferhulp ligt er 3,9 miljoen klaar. Dat geld is onder meer voor nieuwe taken zoals het spreekrecht voor slachtoffers.
 • Het Openbaar Ministerie en de rechtbanken krijgen er 3 en 4,5 miljoen euro bij om de toename van het aantal rechtzaken te kunnen behappen.
 • Gemeenten mogen bestuurlijke boetes opleggen voor kleine ergernissen en officieren van justitie mogen lichte zaken zelf afdoen.
 • Justitie krijgt gemiddeld 13 miljoen extra binnen uit griffierechten. Dat geld moet de capaciteit bij de rechtspraak uitbreiden.
 • Uit boetes en transacties moet 652,2 miljoen binnenkomen, eenvijfde meer dan in 2004. Dit komt vooral door tariefsverhogingen.
 • Het moet in 2005 wettelijk mogelijk worden plegers van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod op te leggen.
 • Ouders moeten, eventueel via de kinderbijslag, gaan meebetalen aan de kosten voor de straf of beschermingsmaatregel die hun kinderen krijgen.
 • Van de 5,3 miljard euro in 2005 voor justitie, is ruim 1,2 miljard euro bestemd voor Vreemdelingen en Integratie, het terrein van minister Verdonk.
 • Het aantal cellen voor vreemdelingenbewaring wordt structureel uitgebreid met 432 tot ruim 2000 in 2007.
 • Het aantal verwijderingen wordt opgevoerd van 18.000 naar 24.000 per jaar.
 • De kosten om een deel van de 26.000 uitgeproceerden die voor april 2001 in Nederland aankwamen, terug te laten keren, worden in 2005 geraamd op 16,3 miljoen euro.
 • Het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland, stabiliseert de komende jaren rond 14.000.
 • De totale kosten voor opvang van asielzoekers zullen sterk dalen van 724 miljoen euro in 2004 naar 532 miljoen in 2005.
 • In 2005 komen circa 230.000 mensen op reguliere basis naar Nederland voor werk, studie en gezinsvorming; ruim 15.000 minder dan in 2004.
 • Etnische minderheden moeten meer aan de slag: hun arbeidsparticipatie moet met 0,75 procent omhoog.
 • Om etnische ondernemers te stimuleren, komen in enkele steden kennisateliers waarin zij lokale beleidsmakers en beroepsorganisaties kunnen ontmoeten.
 • Vliegende brigades helpen gemeenten bij educatieprogramma's. Ook komen op VMBO's pilots om meer allochtone jongeren te stimuleren een diploma te halen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • De uitgaven van het ministerie stijgen in 2005 tot 1,97 miljard euro, 61,2 miljoen euro meer dan dit jaar.
 • Minister Veerman reserveert voor een gezonde visserijsector 5 miljoen euro voor vrijwilige sanering van de zeevisserij en 1,9 miljoen euro voor de vissers op het IJsselmeer.
 • Het Rijk betaalt in 2005 toch mee aan het opruimen van dode landbouwdieren. De bijdrage aan deze destructiekosten bedraagt 15,4 miljoen euro.
 • Bij de bestrijding van dierziekten moet volgens de minister zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van vaccinatiemogelijkheden in plaats van ruimingen.
 • In 2005 is 22 miljoen euro minder beschikbaar voor het aankopen van grond voor het Nederlands natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
 • Voor de invoering van het nieuwe mestbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is 50 miljoen euro extra uitgetrokken.
 • Een op te zetten 'veterinair netwerk' van veehouders en dierenartsen moet de toekomstige risico's voor de voedselveiligheid en de gezondheid van dieren verkleinen.
 • De kwaliteit van de recreatieve wandel-, fiets- en vaarroutes moet omhoog. Duizend van in totaal 13.000 kilometer kan in 2005 met steun verbeterd worden.
 • Kennis van en vernieuwing in de landbouw, in het bijzonder op het gebied van voeding en gezondheid, is nodig. Het totale budget voor kennis en innovatie is 831 miljoen euro.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Het budget voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bedraagt in 2005 26,6 miljard euro. Dat is 900 miljoen meer dan in 2004.
 • Het collegegeld gaat met 100 euro omhoog. Die verhoging, per september 2005, levert volgend jaar 14,6 miljoen euro op. De daaropvolgende jaren is dat 44,8 miljoen.
 • Het hoger onderwijs krijgt geen overheidsgeld meer voor studenten die na hun dertigste aan hun studie beginnen. Dit levert OCW vanaf 2006 geld op: 23,9 miljoen. Daarna loopt dit bedrag op. Een deel van de opbrengst gaat terug naar hoger onderwijs, waardoor OCW jaarlijks per saldo 47,9 miljoen euro bezuinigt.
 • Ook is er geen bekostiging meer voor studenten van buiten de Europese Unie. Dat scheelt in 2005 9,9 miljoen, daarna jaarlijks 19,9 miljoen.
 • Terugvordering van de hbo-fraude levert in 2005 na aftrek van de kosten voor de commissie-Schutte, die de fraude onderzocht, 48 miljoen euro op. Het werk van de commissie kostte 10,1 miljoen.
 • Voor veiligheid op school is in 2005 46 miljoen beschikbaar, dat loopt op tot bijna 90 miljoen in 2007.
 • OCW steekt in 2005 100 miljoen in terugdringen van het tekort aan leraren.
 • Voor maatregelen om meer beta's en technici op de arbeidsmarkt af te leveren is in 2005 14 miljoen beschikbaar.
 • Cultuur staat in 2005 voor 685 miljoen euro op de begroting, door intensiveringen op deelgebieden oplopend tot 730 miljoen in 2008.
 • Van de begroting gaat 392 miljoen euro per jaar op aan de vierjaarlijkse Cultuurnota ofwel het Kunstenplan. Daarin staat wie subsidie krijgt.
 • Staatssecretaris Van der Laan wil dat er in 2006 in de cultuurwereld slechts één ondersteunende instelling per sector overblijft.
 • De cultuurwereld kwam met 833 aanvragen voor in totaal 660 miljoen euro, staatssecretaris Van der Laan besloot er 433 (deels) te honoreren.
 • Er zijn 67 nieuwkomers in het Kunstenplan. Er verdwijnen 59 instellingen.
 • De musea krijgen te maken met een generieke korting van 2,5 procent, zoals de Raad had geadviseerd. Toch gaan musea er soms op vooruit.
 • Van der Laan brengt de voorgestelde generieke bezuiniging van 4,3 procent op orkesten, opera en het Nederlands Kamerkoor terug naar 3 procent.
 • Het Nederlands Fonds voor de Film krijgt 700.000 euro extra voor het produceren van speelfilms, het zuiden voor een nieuwe dansvoorziening.
 • Media: Staatssecretaris Van der Laan handhaaft in haar begroting de doelstelling dat de drie publieke televisiezenders een gezamenlijk marktaandeel van 40 procent moeten halen. Sommige Tweede-Kamerleden en Hilversumse beleidsmakers klagen juist over de macht van de kijkcijfers.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • De totale uitgaven voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedragen 23,9 miljard euro (2004: 23,6 miljard euro).
 • Het aantal werklozen stijgt in 2005 met 55.000 tot 550.000. Het aantal mensen met een WW- of bijstandsuitkering neemt toe van 685.000 tot 721.000.
 • Iedereen gaat er in koopkracht op achteruit. Minima worden daarbij ontzien.
 • Het kabinet bevriest net als in 2004 in 2005 de lonen voor ambtenaren, het minimumloon en uitkeringen.
 • Mensen met een AOW-uitkering krijgen 5 euro per maand extra.
 • De gouden handdruk bij ontslag wordt gekort op de WW-uitkering.
 • Het kabinet trekt 218 miljoen euro uit voor tussenschoolse opvang en het onder een dak brengen van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen.
 • De witte werkster verdwijnt. In 2005 en 2006 worden de schoonmaaksters die via deze regeling een baan hebben, geholpen ander werk te vinden.
 • De Centra Werk en Inkomen en niet langer de gemeenten bepalen wie in aanmerking komt voor een plek in de Sociale Werkplaatsen.
 • De boete voor het in dienst hebben van illegale werknemers gaat omhoog van gemiddeld 980 euro tot 8000 euro voor bedrijven en 4000 voor particulieren.
 • Bedrijven betalen geen WAO-basispremie voor werknemers ouder dan vijftig jaar. Dat scheelt het bedrijfsleven 500 miljoen euro per jaar.
 • Jaarlijks is 25 miljoen euro extra beschikbaar voor de bijzondere bijstand.
 • De fiscale voordelen voor VUT en prepensioen verdwijnen vanaf 2006. Al opgebouwde prepensioenpremies kunnen worden afgekocht.
 • Loondoorbetaling in het tweede ziektejaar hoger dan 70 procent van het laatstverdiende salaris wordt bestraft.
 • De Wet Kinderopvang gaat 1 januari 2005 in. Ouders krijgen tegemoetkoming voor de kosten voor opvang.
 • De Arbeidstijdenwet wordt vereenvoudigd. Nationale regels die bovenop Europese regels vallen, verdwijnen zoveel mogelijk.
 • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vervangt in 2006 de WAO. Het kabinet streeft naar maximaal nieuwe 25.000 duurzaam arbeidsongeschikten per jaar.
 • In 2006 wordt de levensloopregeling van kracht. Werknemers mogen jaarlijks 12 procent van hun bruto-inkomen sparen voor verlof of voortijdig pensioen.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 • Totale VROM-uitgaven (dus inclusief milieu en ruimtelijke ordening) 3,129 miljard euro.
 • De helft (1,561 miljard) gaat op aan huursubsidies aan 1.011.000 mensen.
 • Er moeten tot en met 2009 zo'n 380.000 tot 420.000 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan minimaal 70.000 al volgend jaar. Het woningtekort moet zo worden teruggebracht tot 1,5 a 2 procent in 2010.
 • Voor die nieuwbouwplannen, die moeten worden uitgevoerd door gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars, gaat de overheid harde afspraken maken met de lagere overheden.
 • In ruil voor die harde afspraken stelt de overheid subsidie beschikbaar, 650 miljoen euro voor de komende vijf jaar.
 • Ook woningcorporaties moeten meehelpen die nieuwbouwplannen te realiseren. Ook moeten ze gaan meebetalen aan de huursubsidies. Als ze dat doen, mogen ze na 2008 hun huren wat forser dan gebruikelijk verhogen. Concrete percentages zijn nog onderwerp van onderhandeling.
 • Voor de aanpak voor de 56 meest verpauperde probleemwijken komt extra geld.
 • Om de verpaupering tegen te gaan, studeert de overheid op een wet die het mogelijk maakt om kansarme woningzoekenden tijdelijk te weren uit stadsbuurten.
 • Omgekeerd zullen rijkere randgemeenten meer mensen met een lage inkomen moeten opvangen, desnoods onder zachte dwang van VROM.
 • Om diezelfde reden bekijkt de overheid of ook aan huizenkopers strengere eisen ('positieve ballotage') kunnen worden gesteld.
 • Het aanpakken van huisbazen die verhuren aan illegalen wordt makkelijker.
 • Mensen die naar een huurcommissie stappen om een huurgeschil moeten voortaan zelf helemaal de legeskosten betalen (tot nu toe betalen beide partijen).
 • De eigen bijdrage in de huursubsidie gaat omhoog van 12 euro naar 14,28 euro per maand vanaf 1 juli.
 • Meer huurhuizen zullen gaan vallen in de categorie waarin de huurprijs 'vrij' ('geliberaliseerd') wordt.
 • De Nationale Hypotheek Garantie-koopgrens gaat omhoog van 230.000 naar 240.000 euro.
 • De komende jaren moeten er minimaal 255.000 extra woningen voor ouderen komen, deels door renovatie.
 • Er is 2,6 miljoen extra beschikbaar voor het onderhoud van monumenten.
 • De afschaffing van het grijze kenteken ontmoedigt het gebruik van (diesel)bestelbusjes en daarmee de uitstoot van roet, stikstofoxiden en CO2.
 • De aanschaf van roetfilters op auto's wordt fiscaal gestimuleerd.
 • Het gebruik van zwavelvrije diesel wordt aangemoedigd door aanpassing in de accijns.
 • Voor de aanschaf van schonere vrachtwagens kunnen transporteurs gebruik maken van een gunstige investeringsregeling.
 • De energiebelasting (op bijvoorbeeld elektriciteit) gaat omhoog met 605 miljoen euro, vooral voor rekening van bedrijven.
 • De regeling voor groen beleggen wordt uitgebreid met projecten voor duurzaam bouwen van kantoren.
 • Voor milieuvriendelijke investeringen is 15 miljoen euro belastingaftrek beschikbaar.
 • Na de handel in CO2-emissierechten worden in 2005 de regels opgesteld voor NOx-emissiehandel.
 • De overheid begint een maatschappelijk debat over het nuchter omgaan met risico's, omdat de regering ervoor past om voor alles te moeten opdraaien.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 • Op de begroting staat 6,5 miljard euro, vergeleken met 6,35 miljard over 2004. Voor infrastructuur is daarnaast 5,5 (2004: 5,85) miljard beschikbaar
 • Het accent ligt op verder werken aan onderhoud van wegen, spoor- en vaarverbindingen. De uitgetrokken bedragen komen uit op respectievelijk 668 miljoen, 821 miljoen en ruim 400 miljoen euro. In 2005 wordt aan de wegen voornamelijk regulier onderhoud gedaan. In de twee jaar daarna moet het achterstallig onderhoud (1100 kilometer nieuw asfaltdek) worden aangepakt.
 • Om de files te bestrijden worden extra spitsstroken langs de A1, A12, A13, A50 en A50/A1 opgeleverd.
 • Een opgeknapt spoorwegnet moet op tijd rijden bevorderen. Het ministerie verwacht voor 2005 een punctualiteit voor het reizigersvervoer van 85 procent (81 procent in 2002).
 • Het plan van aanpak voor de waterwegen voorziet in de renovatie van de Bernardsluizen, het groot onderhoud aan de Kreekraksluizen en het baggeren en achterstallig onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • In de zorg gaat in 2005 45,9 miljard euro om, inclusief de eigen betalingen van ruim 4 miljard euro. In 2004 is dat 44,8 miljard euro, inclusief bijna 2,5 miljard aan eigen betalingen.
 • Ziekenfondspatiënten gaan meer premie betalen, maar kunnen aan het eind het jaar een no-claimbonus van maximaal 250 euro terugkrijgen als ze geen medicijnen of dokter hebben gebruikt. Elke rekening die bij de verzekeraar terecht komt, wordt van die 250 euro afgetrokken. Van de huisartsrekening wordt maar een kwart afgetrokken.
 • Verpleeghuizen en ziekenhuizen moeten meer mensen voor hetzelfde geld gaan helpen. Dat scheelt in totaal 524 miljoen euro op de begroting.
 • Een behandeling tegen snurken, ooglidcorrectie, operatie aan flaporen, buikwandcorrectie en een hersteloperatie na sterilisatie worden niet meer vergoed door het ziekenfonds. Ook borstoperaties verdwijnen uit het pakket, tenzij het om kankerpatiëntes gaat.
 • Laxeermiddelen, kalktabletten, pillen tegen allergie, anti-diarree-poeders en middelen tegen braken worden voor chronisch zieken weer vergoed. Dat kost 12 miljoen euro.
 • De AWBZ-premie wordt 13,45 procent voor werknemers. De ziekenfondspremie stijgt van 1,25 in 2004 naar 1,45 procent voor werknemers. De werkgeversbijdrage blijft gelijk op 6,75 procent.
 • Er komt 13 miljoen euro extra voor het 'zittend ziekenvervoer' van chronisch zieken en gehandicapten naar de dokter.
 • Er komt één loket voor de jeugdzorg, er gaat 25 miljoen extra naar hulp voor jongeren die nu wegens plaatsgebrek in een jeugdgevangenis zitten en er is 4 miljoen euro extra voor verbetering van de jeugdzorg.
 • Hoogervorst steekt 25 miljoen euro in de bestrijding van infectieziekten.
 • Publicatie visiedocument sportbeleid
 • BOS-regeling (Buurt, Onderwijs, Sport) invoeren, 9,5 miljoen euro.
 • Modernisering sportopleidingen, 1,8 miljoen euro.
 • Ondersteuning van een beperkte professionalisering in de sportvereniging, 2,1 miljoen euro.
 • Voortzetting van stipendiumregeling voor topsporters, 3,3 miljoen euro.
 • Invulling nationaal actieplan bewegen, 3,9 miljoen euro.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden