Operatie cultuurschok

Voordat de Koude Oorlog ten einde kwam, keek de gemiddelde beroepsmilitair niet verder dan de Berlijnse Muur. Dat was wel zo overzichtelijk....

Precies een jaar is hij nu met de vut, maar los van het leger, nou nee. Elke week heeft Bert Buitink (56) nog wel iets te doen in de Amersfoortse Bernhardkazerne. Al rommelt hij maar wat in het kleine Cavaleriemuseum. Eens cavalerist, altijd cavalerist. Ruim 36 jaar droeg de uit de kluiten gewassen Buitink een uniform; in doen en laten een typisch produkt van de Koude Oorlog.

'Mijn horizon lag bij het NAVOgebeuren. Tot aan het IJzeren Gordijn, daar hield het voor mij op', zegt hij zonder omhaal. Zijn loopbaan staat model voor de gemiddelde beroepsmilitair vóór de val van de Muur. Opgekomen in 1957, tankcommandant, onderofficier, instructeur en ten slotte op een bureau personeelszaken. Paraat bij de troepen in (West-)Duitsland.

Buitinks carrière verliep zoals hij zich dat van tevoren ongeveer had voorgesteld. Op gezette tijden promotie en overplaatsing, alle voorzieningen van de baas, van huisje tot tandarts en voorspelbare oefeningen. Oefenen en nog eens oefenen met dienstplichtigen langs de Oostduitse grens. Dat er nog eens echt geschoten zou worden geloofde hij al lang niet meer. Buitink: 'Oefenen was een uitje.'

'De mannen' kenden elk grassprietje op de Duits laagvlakte. 'Het gaf een gevoel van veiligheid. Als er toch iets mocht gebeuren, wist je precies waar jouw tankje moest staan en wat er dan van je verwacht werd.' Hij heeft geen moment spijt gehad van zijn keus voor de militaire dienst. Maar als hij nu opnieuw voor de keuze zou staan, zou hij zich wel tweemaal bedenken.

'Mijn God, nee. Het is verschikkelijk wat er nu met het leger gebeurt. Ik vind nog steeds: solliciteren doe je voor het leven. Dat was voor ons indertijd ook de praktijk. Maar tegenwoordig is niets meer zeker. Om de drie jaar moet je opnieuw op een functie solliciteren. Als ik nu op de kazerne al het geouwehoer over nieuwe functies hoor, ben ik blij dat ik weg kan. Al die onzekerheid zal het leger geen goed doen.'

En dan de VN-missies, waaraan niemand in het leger zich nog kan onttrekken. Het klopt, tot 1989 stonden ze in West-Duitsland tegenover een ongekende overmacht van het Warschau Pact. Maar tegelijkertijd was er de zekerheid dat onder de atoomparaplu van de NAVO 'geen enkele idioot' echt zou schieten.

Buitink, nadrukkelijk articulerend: 'Ik moest niets hebben van ingrijpen in Joegoslavië. Ik ben in dienst gegaan om Nederland te verdedigen. Niet om daar een stel zigeuners uit elkaar te houden. Ook niet om tussen Hutsi's en Tutsi's of tussen Rode Khmers te gaan staan. Je ziet toch iedere keer dat het niet werkt.'

Met de vut in zicht had adjudant Buitink weinig te vrezen. Maar toen zijn zoon Rien, eerste luitenant, vorig jaar voor het blok werd gezet: naar Joegoslavië of bascode 7 (overtollig) was vaders advies klaarhelder. 'Laat je niet overhoop schieten door de een of andere roverhoofdman.' Rien (32) verliet de dienst met een vorstelijke afvloeiingsregeling en werkt nu zeer tevreden als organisatie-adviseur.

De Koninklijke Landmacht reorganiseert. En hoe. In drie grote golven werden de militairen overspoeld met veranderingen. Eerst ging onder het motto 'van confectie naar maatwerk' het vastgeroeste personeelsbeleid op de helling. In het vervolg zou prestatie echt beloond worden, ten koste van de collega's. De maatregelen waren nog niet opgesteld of de Muur viel en de regering besloot tot inkrimping.

Tot overmaat van ramp werd de legertop overvallen met het besluit de dienstplicht af te schaffen. Dat trof de landmacht veel harder dan de marine of de luchtmacht, waar slechts een klein deel van het bestand uit dienstplichtigen bestaat.

De gevolgen voor het groene deel van de strijdkrachten zijn enorm. Tussen 1992 en 1998 wordt de landmacht gehalveerd van 52.700 man naar 26.500 militairen. Het aantal burgers blijft ongeveer gelijk: 11 duizend. Het aantal beroeps (voor onbepaalde tijd) neemt af van 16 duizend naar 11.800 man.

Die inkrimping wordt gecompenseerd door mannen en vrouwen met contracten voor bepaalde tijd (BBT'ers). Hun aantal neemt toe van 5700 naar 14.700. Deze contractanten nemen voor een deel de taken over van de 31 duizend dienstplichtigen. Per jaar heeft de landmacht 5400 BBT'ers nodig. De legertop geeft volmondig toe dat het een hele klus wordt zoveel jongeren binnen te halen die aan de eisen voldoen.

In zes jaar wordt een groot statisch tankleger (in feite een enorme opleidingsfabriek) omgebouwd tot een klein beroepsleger, dat flexibel moet zijn, inzetbaar voor de NAVO en de VN in de hele wereld. Van de 2678 tanks, pantservoertuigen en kanonnen gaan er 1815 de deur uit. Daarvoor in de plaats worden 398 lichte voertuigen aangeschaft, geschikt voor het uitvoeren van vredesmissies.

Maar veel ingrijpender dan deze inkrimpingen is de mentale aanpassing die van de duizenden beroepsmilitairen wordt gevraagd. De bevelhebber van de landmacht, luitenant-generaal Hans Couzy, waarschuwde vorige week dat ook het incasseringsvermogen van beroepsmilitairen grenzen heeft. De politiek moet volgens de generaal voorzichtig zijn met nieuwe ingrepen.

Een volgend kabinet zou niet meer op de onbegrensde loyaliteit van het leger kunnen rekenen. Volgens Couzy is er nu al sprake van een cultuurschok die de landmacht maar net te boven komt.

'Die verandering in de cultuur is ingrijpend', zegt brigadegeneraal Emile Termont, 'we hadden het natuurlijk jarenlang gemakkelijk gehad. De nieuwe lichtingen dienstplichtigen kwamen vanzelf binnen. Het leger was sterk verbureaucratiseerd. Alles was in detail in regeltjes vastgelegd. Dat krijg je in een organisatie die alleen maar oefent en nooit in de praktijk wordt getest. We waren vastgeroest.'

Iedereen was gewend dat de orders van boven kwamen en er zelf niet meer hoefde te worden nagedacht. Wie risico's uit de weg ging, werd beloond. Termont adviseert Couzy onder meer over de noodzakelijke mentaliteitsverandering. Hij reist van kazerne naar kazerne om erachter te komen wat er 'op de werkvloer' speelt.

Termont: 'Dat gebeurt niet meer zoals vroeger door de mannen vanaf het podium toe te spreken, maar door in persoonlijke gesprekken hun vertrouwen te wekken. Dan kom je er pas achter wat de mensen werkelijk bezig houdt. De legerleiding heeft geleerd dat communicatie alleen werkt als het van twee kanten komt. Dat ik, de generaal, de manschappen om hun mening vraag is nieuw. Toen ik dat de eerste keer deed, dachten de mensen in de zaal dat ik gek was.'

Termont verzamelt de 'hartekreten' van het personeel. Lachend: 'Dat woord hoorde niet bepaald tot ons vocabulaire. Als ik deze termen vroeger had gebruikt, had dat me mijn stoel gekost.'

Het nieuwe inzicht is niet van de ene op de andere dag tot de legertop doorgedrongen. Nadat ze door de spectaculaire veranderingen in de wereld voor het blok waren gezet, realiseerden de meeste generaals zich dat het voorspelbare, tamelijk comfortabele leventje in hun gesloten organisatie voorbij was.

De politiek besloot dat het allemaal anders moest. Maar de militairen hielden bij de reorganisatie zelf het heft in handen. Suggesties om de herstructurering, wat omvang betreft vergelijkbaar met operatie Centurion bij Philips, uit te besteden aan een groot organisatiebureau, werden van de hand gewezen. Er kwam een intern projectbureau, dat leiding geeft aan in totaal zeshonderd reorganisatieprojecten. Per eenheid, school of instituut wordt aangegeven wat moet veranderen en binnen welke termijn.

Voor deelgebieden werden wel adviezen van buiten gevraagd. Toen de generaals zelf nog geen zicht hadden op het einde van de tunnel, maakten ze dankbaar gebruik van steun van diverse captains of industry. Zo kon het gebeuren dat de legerraad in de Haagse Julianakazerne brainstormde met De Zoet (oud-KLM), Loudon (exAKZO), Rauwenhoff (ex-Philips) en Dik (PTT). Termont: 'Dat heeft uitstekend gewerkt. Het was zeer verhelderend.'

De discussies gaven de generaals zelfvertrouwen en weer enig houvast op weg naar het nieuwe moderne leger. De gesprekken resulteerden onder meer in Mission Statement, 'leidraad in een tijd van veranderingen'. Een soort peppraatje om de mensen te motiveren voor de nieuwe opdracht.

In de kazernes wordt nogal lacherig gedaan over het gezwollen taalgebruik dat in de verklaring wordt gebruikt. Maar Termont is bloedserieus. Elk groot modern bedrijf heeft een mission statement, dus waarom de Koninklijke Landmacht niet. 'Elk woord is zorgvuldig afgewogen. Dat er weer een beladen begrip als discipline in wordt genoemd, komt omdat de captains of industry ons van het nut daarvan hebben overtuigd.'

Mission statement moet door alle rangen worden uitgedragen. Kolonel Jan van Oostenbrugge, die volgende maand met pensioen gaat, heeft er geen hoge pet van op. Hij kon het praatje niet uit zijn strot krijgen. 'Het klinkt allemaal mooi, maar het enige wat mijn mannen interesseert is de vraag: kan ik mijn baan houden?'

Van Oostenbrugge is commandant van het Opleidingscentrum Infanterie, gevestigd in het enorme complex Kranenburg-Noord in Harderwijk. Van het indertijd zo dynamische bedrijf is weinig over. De gebouwen zijn uitgestorven. Ze worden verkocht.

De opleidingen worden afgebouwd. Van de 1100 arbeidsplaatsen blijven er tweehonderd over. Voor de dynamiek in het leger moet je niet meer in Harderwijk zijn, maar in Ossendrecht, waar de militairen worden opgeleid voor crisisbeheersing in VN-verband. 'Ja, de allesoverheersende vraag voor iedereen is nu: houd ik mijn baan', bevestigt Termont. Daarom is de spanning onder de beroepsmilitairen sinds 1992 flink opgelopen.

Alle betrokkenen geven toe dat de onzekerheid fnuikend is voor de motivatie. Maar aan die situatie komt nog dit jaar een einde. Alle beroepsmilitairen krijgen in een persoonlijk gesprek te horen of er in het nieuwe leger nog plaats voor hen is. Termont: 'Dan pas weten we met wie we verder gaan en komt er aan de onzekerheid een eind.'

Voor naar schatting 1800 militairen zal dat er bij de Koninklijke Landmacht voor hen geen plaats meer is. Een uitgebreid sociaal plan moet voor deze groep de pijn verlichten. Alles gebeurt in nauw overleg met de militaire bonden. Die hebben tot nu toe weinig te klagen.

Niet iedereen wacht het oordeel van de leiding af. Sinds 1992 deden driehonderd militairen een beroep op de mogelijkheden om met steun van Defensie op te stappen. Ze begonnen een eigen bedrijf, gingen studeren of namen een burgerbaan. Ludwig Hennekam (35) hoort tot die laatste groep.

Hij maakte bijtijds bezwaar tegen uitzending naar het buitenland en werd met financiële hulp van Defensie omgeschoold tot gevangenbewaarder. Hennekam, vol overtuiging: 'Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Als ik indertijd geweten had dat dit zou gebeuren, was ik niet in dienst gegaan. Ik ben militair geworden om mijn vaderland te verdedigen. Niet om mijn leven in de waagschaal te stellen in Joegoslavië.'

Hennekam kon niet tegen de onzekerheden die het nieuwe soldatenbestaan met zich meebracht. 'Het veilige gevoel dat we met z'n allen hard werkten om de vrede te bewaren was weg. Die veranderingen vraten aan me. Het was niet goed voor mij en voor mijn gezin. Ik denk dat er voor het nieuwe leger andere figuren nodig zijn. Toch meer de harde jongens die daar niet om geven.'

Een flinke groep beroepsmilitairen, late dertigers en veertigers, voelt evenmin iets voor de nieuwe taken van het leger. Zij maken echter geen gebruik van de mogelijkheid op te stappen, voordat het echt tot uitzenden komt. Maar er komt een moment dat het te laat is en thuisblijven zal leiden tot ontslag op staande voet.

Deze groep wil voor de omgeving niet voor zijn angst uitkomen; ziet weinig alternatieven; houdt de mond en verricht met gepaste tegenzin de opdrachten. Uit een enquête van de Algemene Federatie van Militair Personeel AFMP (25 duizend leden) bleek twee jaar terug dat bijna 60 procent van de militairen niet enthousiast is over de nieuwe VN-taken.

Ruim 20 procent van de mensen die niets zien in VN-opdrachten, laat zich toch uitzenden. Volgens AFMP-voorzitter Bouke Snoep krijgen veel van de deze 'gedogers' na uitzending last van psychische problemen. Zij lijden vooral onder de spanningen die uitzending in hun gezin teweeg brengt.

Wilfred Rietdijk heeft daar geen last van . Hij is het prototype van de moderne officieren waarvan Defensie er niet genoeg kan krijgen. Als 27 jarige kapitein heeft hij al twee VN-uitzendingen naar Angola achter de rug. Hij zag en rook de bloedige burgeroorlog tussen Angolese regeringstroepen en Unita. Sinds vorig maand is hij weer op een nieuwe stek, commandant van een (artillerie-)batterij.

'Dat is wel weer wennen', zegt Rietdijk met een gevoel voor understament. 'Het geregelde leventje in Nederland heeft nog veel weg van het militaire bestaan zoals het vroeger was en waarvoor ik negen jaar geleden tekende.' De veranderingen die sindsdien plaatsvonden, beschouwt Rietdijk zonder meer als een verbetering. 'De zekerheid die je voor 1989 had over de wijze waarop een oorlog gevoerd zou worden en jouw rol daarin, is weg. Dat vind ik niet erg. Het is ook prettig dat je nu beoordeeld wordt op kwaliteit.'

De jonge officier gaat er vanuit dat hij bij de landmacht in rap tempo een aantal interessante opdrachten kan vervullen. 'Als je goed bent, biedt het leger veel. Jongeren zien dat als een groot voordeel. Wij vinden het uitstekend dat we niet tien jaar op bevordering hoeven te wachten.'

Rietdijk meldde zich in 1992 vrijwillig voor VN-missies. Het werd Angola. Hij zat er weken met een Angolees en een Algerijn in de bush geïsoleerd, hielp mee met de mislukte ontwapening van beide partijen en vloog kriskras door Angola met VN-personeel en hulpgoederen. 'Met mijn motivatie heb ik geen last gehad. Als je door vijfhonderd mensen wordt toegejuicht omdat je voedsel komt brengen, hoef ik me niet meer af te vragen of ik nuttig ben. Zo'n moment is voldoende.'

Zijn Angola-missies hebben hem naar eigen zeggen veel goed gedaan. 'Ik heb mensenkennis opgedaan, geleerd te relativeren. En begrip gekregen voor afwijkende culturen. Als je maanden in een kamp met islamitische fundementalisten moet leven, kan je je alleen redden met een flexibele opstelling. Oudere collega's hebben daar meer moeite mee.'

De jonge kapitein gaat er vanuit dat zijn loopbaan zeker de komende vijftien jaar zal bestaan uit afwisselende functies in Nederland en uitzendingen voor de VN. 'Het voordeel voor mij is dat ik al rekening houd met langdurige verblijven in het buitenland. Ik ben nu vrijgezel, maar mocht ik trouwen dan kunnen we dat van begin af incalculeren.'

Volgens Rietdijk, een blonde reus van twee meter, staan al zijn jaargenoten van de KMA positief tegenover de veranderingen in het leger. 'Maar we kunnen ons ook voorstellen dat ouderen er meer moeite mee hebben. Ik ben in Angola opgetrokken met een getrouwde collega met kinderen, die nooit langer dan twee weken van huis was geweest. Hij had het erg zwaar. Niet vanwege de gevaren die we liepen, maar uit bezorgdheid of zijn vrouw het thuis wel zou redden.'

Luitenant-kolonel Henk Molenkamp ervoer de 'cultuurschok' in Bosnië. Daar was hij van november tot mei commandant van het Nederlands-Belgisch transportbataljon dat voedsel distribueert. 'De schok kwam voor ons toen echt met scherp werd geschoten. Op korte afstand, onophoudelijk, dag in dag uit. In Nederland zijn we natuurlijk erg lang theoretisch bezig geweest. De Koude Oorlog was in feite een ver-van-mijn-bedshow.'

De overste is zeer te spreken over de gevolgen van die veranderingen. 'Ik vond het een verademing uit het strakke keurslijf te breken en in Bosnië mijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dat is volgens mij de moderne manier waarop het leger moet gaan werken. Geef je mensen op alle niveaus de vrijheid om naar eigen inzicht te handelen. Dan blijken ze vaak tot veel meer in staat dan je zou denken.'

De reorganisatie van de landmacht is in een cruciale fase beland. Het oude leger is weg, het nieuwe moet nog worden opgebouwd. Om de enorme operatie tot een goed einde te kunnen brengen heeft bevelhebber Couzy de hem toegezegde miljarden hard nodig. Om geschikte mensen als Molenkamp en Rietdijk binnen te krijgen en de afvallers met riante afvloeiingsregelingen rustig te houden. Tot nu toe is dat aardig gelukt.

'Ik weet nu dat Sinterklaas in Den Haag woont', zei zoon Rien Buitink, nadat hij de dienst had verlaten met een jaar salaris, vergoeding van studiekosten en een wachtgeldregeling voor het geval de pogingen een eigen bedrijf op te zetten zouden mislukken. Generaal Couzy kan zich niet te veel onrust in de tent veroorloven, vandaar zijn waarschuwing aan de politiek niet verder op zijn budget te beknibbelen.

In België is het leger met een soortgelijke ombouw naar een beroepsleger bezig. Ook daar werd de dienstplicht ('legerdienst') afgeschaft. De Belgen doen daar geen zes, maar drie jaar over. Het is een stuk goedkoper. Hoe kan dat?

'Ach', zegt Pierre Delome, woordvoerder van de Belgische minister van Landsverdediging Leo Delcroix, 'misschien heeft in Nederland het militaire establishment meer druk kunnen uitoefenen op de politiek. Dat is echt het enige verschil dat ik kan bedenken'.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden