Kamerdebat Syrië - 'We hebben de harde les van Irak geleerd'

Hoe moet Nederland zich opstellen mocht er een verzoek komen te helpen bij een militaire interventie in Syrië? De Kamer kwam vandaag terug van reces om mede over deze vraag te debatteren. Volkskrant.nl volgde het debat live.

De Kamerleden overleggen tijdens de schorsing van het debat. Beeld anp

De Kamer debatteerde vandaag over de vraag hoe Nederland zich moet opstellen ten aanzien van een (militaire) actie in Syrië. De VN-Veiligheidsraad beoordeelt binnen afzienbare tijd het verslag van de VN-wapeninspecteurs, die het gebruik van gifgas in Syrië onderzoeken.

Minister Timmermans benadrukte ook in het debat dat Nederland wacht op de besluitvorming in de VN-Veiligheidsraad. Voor Nederland is het van groot belang dat een eventuele actie een volkenrechtelijk mandaat heeft, zo zei de minister. 'We hebben de harde les van Irak geleerd', aldus Timmermans. 'Zonder volkenrechtelijk mandaat geen steun van Nederland.'

Wel liet Timmermans blijken dat als de Veiligheidsraad er niet uitkomt, acties toch legitiem kunnen zijn. Dat komt omdat door niets te doen het volkerenrecht geschaad kan worden, 'omdat ernstige oorlogsmisdaden dan ongestraft blijven'.

Een ruime Kamermeerderheid schaarde zich achter het standpunt van de minister om te wachten op het VN-rapport en de besluitvorming in de Veiligheidsraad. Timmermans liet doorschemeren dat de V-raad sneller dan verwacht zal kunnen oordelen, omdat de inspecteurs mondeling verslag kunnen doen zodra ze terug zijn uit Syrië. Hij beloofde de Kamer nauw bij het standpunt van Nederland te zullen betrekken. De Kamer nam daar genoegen mee en moties werden dan ook niet ingediend.

29 augustus 2013, 16:53

Het debat is afgelopen. Het debat heeft uiteindelijk 4,5 uur geduurd.

29 augustus 2013, 16:41

Minister Hennis is nu aan het woord. Ze stelt dat de Patriot-raketten die in Turkije zijn geplaatst alleen ingezet mogen worden voor defensieve activiteiten. Ze zullen dus onder geen beding gebruikt worden voor offensieve acties tegen Syrië.

Een aantal Kamerleden wil weten of Hennis voldoende op de hoogte wordt gehouden door de Amerikanen wat er zich op militair gebied afspeelt in de regio Turkije-Syrië. Dat is het geval, zegt Hennis.

29 augustus 2013, 16:38

Van Bommel (SP) stelt dat hij voor nu genoegen neemt met de uitleg van Timmermans en hij zal dus waarschijnlijk geen motie indienen waarover de hele Kamer zou moeten gaan stemmen.

29 augustus 2013, 16:32

PvdA-Kamerlid Servaes zegt dat voor zijn partij een 'nieuw weegmoment' aanbreekt als de VN-Veiligheidsraad er niet uitkomt. Hij vraagt Timmermans wat voor hem de stappen zijn als het proces stukloopt bij de Veiligheidsraad. Timmermans zegt toe in de komende dagen een overzicht te geven, waarin hij ook het advies van de Britse regering over de volkenrechterlijke legitimatie van een interventie zal meenemen.

29 augustus 2013, 16:23

Op een vraag van Sjoerdsma (D66) zegt Timmermans dat hij niet de indruk heeft dat de informatiepositie van Nederland achterloopt bij heel veel andere landen.

29 augustus 2013, 16:16

CDA'er Pieter Omtzigt neemt nu aan dat elke verandering in het standpunt van de regering eerst met de Kamer wordt besproken. Timmermans nuanceert: de zaken kunnen soms zo snel gaan dat Nederland meteen met een standpunt moet komen. 'We gaan niet ineens hier de verhouding tussen regering en Kamer veranderen.'

(VLNR) D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, PVV-Kamerlid Raymond de Roon, SP-Kamerlid Harry van Bommel, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij tijdens het overleg van de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Syrie. Beeld anp

29 augustus 2013, 16:05

Als er geen volkenrechterlijk mandaat is, kan Nederland geen acties steunen, herhaalt Timmermans op een vraag van VVD'er Han ten Broeke. Daarbij: alles staat en valt bij het trekken van conclusies op basis van harde feiten en bewijzen. 'We kunnen ons niet meer veroorloven om te handelen op basis van aannames.' Dat was de harde les van Irak (via de commissie-Davids) die we geleerd hebben, aldus Timmermans. De minister stelt tevreden dat hij deze voorzichtige houding de laatste dagen ook bij andere landen heeft bespeurd.

29 augustus 2013, 15:54

We moeten ons afvragen of ingrijpen helpt voorkomen dat de chemische wapens niet nog een keer worden ingezet, stelt Timmermans. We moeten niet ingrijpen slechts omdat we vinden dat we iets moeten doen.

GroenLinks-leider Van Ojik vraagt of ook nog niet-militaire middelen zijn om in te zetten tegen Syrië. Timmermans zegt dat er weinig sancties zijn die nog kunnen worden aangescherpt, maar dat het zeker goed is om de mogelijkheden nog eens te bekijken.

29 augustus 2013, 15:36

Timmermans legt uit dat de besluitvorming vrijwel zeker moet verlopen via de VN-Veiligheidsraad, wil een eventuele actie een volkenrechterlijk mandaat hebben. 'En voor de Nederlandse regering blijft het zoeken naar een volkenrechterlijk mandaat prioriteit', benadrukt Timmermans. Wel zegt hij erbij dat het mogelijk is het volkenrecht te schaden, simpelweg door niets te doen, 'omdat ernstige oorlogsmisdaden dan ongestraft blijven'.

Ook staat het volgens Timmermans buiten kijf dat het eerst duidelijk moet zijn wie achter de gifgasaanval zat voordat besloten wordt in te grijpen. 'Als je niet weet wie de dader is, kun je moeilijk toestemmen met acties.'

Timmermans benadrukt nog eens dat Nederland een volkenrechterlijk mandaat nodig heeft voordat steun wordt gegeven aan een militaire interventie. Dat was nou juist een van de adviezen van de commissie-Davids, die onderzoek deed naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak. 'Zonder volkenrechterlijk mandaat geen politieke steun.'

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Beeld ANP

29 augustus 2013, 15:28

Timmermans stelt dat het VN-onderzoek weliswaar pas over een week of twee is afgerond, maar dat het heel goed mogelijk is dat de onderzoekers al eerder naar de VN worden gehaald om verslag te doen van hun bevindingen. Door de brief van vanochtend was misschien de indruk ontstaan dat het zeker nog een paar weken duurt voordat de VN-Veiligheidsraad beslissingen neemt. Dat hoeft niet zo te zijn, stelt de minister.

Timmermans belooft de Kamerleden dat ze nauw betrokken zullen worden bij de standpunten die hij en collega Hennis de komende tijd zullen innemen over de positie van Nederland. Ook heeft hij de internationale partners gevraagd hun inlichtingen te delen, zodat Nederland een beslissing kan nemen op basis van harde feiten.

Timmermans en Hennis in de Kamer. Beeld anp

29 augustus 2013, 15:23

Timmermans bedankt eerst de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en van het ministerie van Defensie. 'Ze hebben de hele nacht doorgewerkt om de vele vragen van de Kamer te beantwoorden.' De minister prijst ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, omdat die na de gifgasaanval in Syrië zo snel alle landen verenigd kreeg in het kiezen van het pad van de VN, inclusief het onderzoek van de inspecteurs in Syrië.

29 augustus 2013, 15:22

Het debat gaat weer verder. Timmermans en Hennis krijgen eerst het woord. Later zal worden bezien of een tweede termijn voor de Kamerleden nodig is.

29 augustus 2013, 15:06

Het debat is nog even geschorst. Aan het begin van de pauze werd door de Kamerleden even overlegd over de te volgen procedure. Wat als er moties worden voorgelegd waarover de hele Kamer dient te stemmen? Dat kan vanavond in ieder geval niet, zo bleek. Tijdens het reces mag van Kamerleden niet worden verwacht dat ze binnen een paar uur op het Binnenhof zijn. De stemming zal dan waarschijnlijk worden uitgesteld naar dinsdag.

29 augustus 2013, 14:56

Alle Kamerleden hebben hun betoog gehouden en hun vragen gesteld. Het debat wordt een kwartier geschorst. Om 17.15 uur volgen minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken en Jeanine Hennis van Defensie met de beantwoording van de vragen.

29 augustus 2013, 14:50

Het is een complex conflict waarop ook 50Plus het antwoord niet heeft', zegt Kamerlid Norbert Klein van 50Plus. Wel heeft de internationale gemeenschap volgens hem een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers. 50Plus oordeelt dat militair ingrijpen alleen zou kunnen met een mandaat van de VN. Daar buitenom opereren zou een inbreuk zijn op het internationaal recht, meent Klein.

'Het bereiken van vrede en stabiliteit moet men altijd van binnenuit proberen.' De internationale gemeenschap kan daar enkel een faciliterende rol in spelen, meent Klein. Hij wenst het kabinet de wijsheid toe om daarin de juiste weg te kiezen.

SP'er Harry van Bommel en GroenLinks-leider Bram van Ojik. Beeld ANP

29 augustus 2013, 14:42

Bram van Ojik van GroenLinks wil weten wanneer er precies duidelijkheid komt over de resultaten van het VN-onderzoek. 'Als komt vast te staan dat er chemische wapens zijn gebruikt, dan denk ik dat dat op zichzelf al noopt tot actie. Datgene wat er nog zou kunnen op het diplomatieke vlak, zoals dreigen met geweld, als dat iets zou uithalen dan zou dat geweldig zijn. Als dat niet tot resultaat leidt, dan zou ik vinden dat we moeten spreken over de vraag: wat voor soort niet-militaire middelen er zijn om herhaling van gifgasaanvallen te voorkomen.'

Uiteindelijk, als al het andere niet lukt, komt de discussie ook volgens Van Ojik op militair ingrijpen. 'Wat mijn fractie betreft denk ik dat als die militaire fase zou aanbreken, dan zijn er in ieder geval een groot aantal vragen die beantwoord moeten worden. Vragen over het doel van de actie, de proportionaliteit, de bedoelde en onbedoelde effecten van ingrijpen.' Hij zegt dat de fractie van GroenLinks op dit moment instemt met de lijn van het kabinet. 'De fase van militair ingrijpen is wat betreft GroenLinks gelukkig nog niet aangebroken.'

29 augustus 2013, 14:06

Han ten Broeke begint zijn betoog met het protocol van 1925 in Genève waarin het verbod op chemische wapens is opgenomen. 'Niemand twijfelt er meer aan dat op 21 augustus in de buitenwijken van Damascus gifgas is ingezet, we weten alleen nog niet door wie.' Volgens Ten Broeke moet 'het VN-traject maximaal worden afgelopen'. Hij gaat er echter vanuit dat het mogelijk is dat in de VN-veiligheidsraad geen unanimiteit wordt bereikt. Als het erop aankomt, wil hij niet afhankelijk zijn van een Russische of Chinees veto en alsnog andere opties (een alliantie van andere bereidwillige landen) openhouden.

Ten Broeke vindt het 'essentieel om betrouwbare en geloofwaardige informatie te hebben' als bewijs voor wie verantwoordelijk is voor de gifgasaanval, voordat wordt ingegrepen. Als dat bewijs er is, 'dan kan vergelding toch niet uitblijven?'

Ten Broeke: 'De wereld kent geen volmaakt systeem van global governance. Als we dan een norm die we in de afgelopen bloedige eeuw overeind hebben kunnen houden nu in een nieuwe eeuw dreigen te verspelen, moet iedereen zich realiseren in wat voor wereld we onze kinderen morgen laten wakker worden.' Hij doelt op de VN-norm uit 1925: gebruik van chemische wapens is verboden.

'Er zijn momenten dat je als politiek moet durven opstaan voor een norm die je als ondergrens voor je beschaving hebt geformuleerd.' Ten Broeke stelt als enige Kamerlid onomwonden dat het gebruik van chemische wapens reden kan zijn voor militair optreden, zowel als vergelding als om burgers tegen geweld te beschermen. Hij herhaalt nogmaals dat overtuigend bewijs bij die beslissing cruciaal is. 'Wij zijn van mening dat we ultimo remedio de handhaving van die norm niet willen laten afhangen van die landen die er belang bij hebben om ons te gijzelen en niet tot interventie over te gaan.' In het uiterste geval wil hij ook zonder een mandaat van de VN-veiligheidsraad een interventie steunen.

Helemaal rechts VVD'er Han ten Broeke. Beeld anp
Vlnr: PvdA'er Michiel Servaes, D66'er Sjoerd Sjoerdsma, PVV'er Raymond de Roon, SGP'er Kees van der Staaij; daarachter voorzitter Angelien Eijsink, CDA'er Pieter Omtzigt. Beeld anp

29 augustus 2013, 13:57

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren herinnert het kabinet aan de Nederlandse export van de chemische stof glycol naar Syrië. Sinds het voorjaar bestaat er een Nederlands exportverbod van de stof die gebruikt kan worden om chemische wapens mee te maken.

Thieme citeert het regeerakkoord waarin staat dat voor deelname aan militaire operaties een volkenrechtelijk mandaat vereist is of er moet sprake zijn van een humanitaire noodsituatie. Ze wil weten hoe het kabinet het eigen regeerakkoord interpreteert.

Tot slot zegt Thieme dat het 'onverstandig zou zijn om in het kruitvat (van het Midden-Oosten, red.) nu een lont te steken door tomahawk-raketten af te vuren'.

Ze rondt af: 'Het gevoel van boosheid dat we allemaal voelen, rechtvaardigt niet een militair ingrijpen. Vrede in het Midden-Oosten is een geweldig ideaal dat niet met geweld afgedwongen kan worden.'

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Beeld anp

29 augustus 2013, 13:50

'Ook zonder het VN-onderzoek kunnen we de conclusie trekken dat het Assad-regime zich schuldig maakt aan gruwelijke praktijken', zegt SGP-voorman Kees van der Staaij. Hij merkt echter ook op dat rebellen in staat zijn tot barbaars geweld. 'Als gifgas aan de orde is, zou het een vergaande keuze zijn om daar op geen enkele manier geen consequenties aan te verbinden.' Van der Staaij zegt dat nietsdoen ook een politieke keuze is. 'Het zal consequenties moeten hebben als er daadwerkelijk een aanval met chemische wapens heeft plaatsgevonden.' De SGP wil een eventuele militaire interventie niet uitsluiten als die zou dienen ter bescherming van de burgers tegen het geweld van Assad.

SGP'er Kees van der Staaij. Beeld anp

29 augustus 2013, 13:35

Het conflict in Syrië kan 'ontaarden in een uitslaande brand die de hele regio in vuur en vlam kan zetten', meent CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. 'Het CDA steunt de lijn van het kabinet om eerst de feiten te laten spreken.' De CDA-fractie neemt geen standpunt in over eventuele steun aan een militaire actie voordat de feiten op tafel liggen. Volgens Omtzigt is het 'VN-spoor' van groot belang. Afwijken van de besluitvorming in de VN ondermijnt volgens hem de internationale rechtsorde.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Beeld ANP

29 augustus 2013, 13:21

PVV'er Raymond de Roon zegt zich goed te kunnen voorstellen dat Assad achter de gifgasaanval zit. 'Massamoord is immers een traditie in de familie Assad.' Zelfs als anderen er achter zouden zitten, houdt de PVV Assad alsnog deels verantwoordelijk omdat hij de chemische wapens beheert en daar niet goed op zou hebben gepast. De Roon wil weten of het mogelijk is, in een dergelijke situatie, om Assad alsnog juridisch verantwoordelijk te houden.

De PVV wil geen 'inmenging om onze onmacht te verdoezelen en het gezicht van president Obama te redden'. Ook merkt hij op: 'Verdere destabilisering door Westerse inmenging is niet onwaarschijnlijk.'

PVV'er Raymond de Roon. Beeld ANP

29 augustus 2013, 13:14

Volgens Sjoerd Sjoerdsma van D66 is het gebruik van chemische wapens 'een misdaad tegen de menselijkheid'. 'Wij moeten proberen om het gebruik van chemische wapens af te schrikken en waar mogelijk te voorkomen.' D66 vindt dat als wordt bewezen dat gifgas is ingezet en door wie, een reactie op zijn plaats is. 'Het is cruciaal dat eerst de feiten op tafel komen. Het kabinet zegt terecht: wij wachten op het VN-onderzoek. Mijn fractie steunt dit.' Sjoerdsma wil, net als de eerdere sprekers, alle bewijzen van andere landen, vooral die van Amerika, zo snel mogelijk inzien.

Minister Hennis van Defensie en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Beeld ANP

29 augustus 2013, 13:05

De ChristenUnie wil eerst bewijzen hebben van zowel internationale bondgenoten als de VN-inspecteurs ter plekke voordat over een militaire reactie gedacht kan worden. Kamerlid Joël Voordewind onderstreept dat beide partijen, het regime van Assad en de rebellen, zich schuldig maken aan het gebruik van extreem geweld. Voor een mogelijk militair ingrijpen moet een helder politiek doel zijn, vindt de ChristenUnie. Voordewind vraagt zich af of interventie de situatie niet enkel slechter kan maken. Tot slot vraagt hij aan de minister of Nederland meer Syrische vluchtelingen zou willen opnemen.

29 augustus 2013, 13:02

Kamerleden van de SP, D66 en GroenLinks willen van PvdA'er Michiel Servaes weten of Nederland meer Syrische vluchtelingen zou kunnen opvangen, niet enkel in de regio, maar ook in Nederland zelf. Servaes zegt het 'essentieel' te vinden om de vluchtelingenstroom in het Midden-Oosten te monitoren en het oordeel over hoe dat het beste kan worden aangepakt over te laten aan hulporganisaties ter plekke. Over het opvangen van vluchtelingen in Europa wil Servaes zich nu nog niet uitlaten. 'De hulp moet daar gegeven worden waar de nood het hoogst is.'

Syrische vluchtelingenkinderen in buurland Libanon. Beeld ap

29 augustus 2013, 12:40

PvdA-Kamerlid Michiel Servaes begint het in herinnering roepen van de beelden van de gifgasaanval van vorige week. Hij waarschuwt dat het gebruik van chemische wapens niet gedoogd mag worden omdat ze dan vaker zouden kunnen worden ingezet. Hij heeft nogmaals het rapport van Davids over de oorlog in Irak gelezen. Uit dat rapport leert hij dat een zorgvuldige afweging van belang is. 'Door schade en schande wijs geworden weten we dat we niet meer kunnen vertrouwen op powerpointpresentaties van de Amerikanen.' Nederland volgde Amerika naar Irak, pas later bleek dat het regime van Saddam Hussein niet beschikte over massavernietigingswapens.

Steun aan een militaire interventie voordat er bewijs is voor een gifgasaanval is volgens Servaes een 'no-go'. Servaes wil zowel bewijzen zien van de VN-inspecteurs als van internationale bondgenoten. De inspecteurs doen echter alleen onderzoek naar de gifgasaanval, niet naar de verantwoordelijke daarachter. Daarom wil hij ook de bewijzen die landen individueel verzamelen inzien. 'Ik wil alle informatie op tafel.'

Servaes meent op basis van het advies van Nollkaemper dat de VN-veiligheidsraad 'het forum is waar besloten moet worden hoe te handelen'. De PvdA'er zou met hoogleraar Nollkaemper graag verder van gedachten wisselen.

Hij herhaalt nogmaals dat wat de PvdA betreft aan een mogelijk ingrijpen de criteria 'feitelijkheid en legaliteit' vooraf moeten gaan. Net als Van Bommel informeert Servaes naar mogelijke consequenties voor de Nederlandse Patriot-raketten in Turkije. 'Met welke scenario's houdt de minister rekening?'

Hij rondt af: 'De complexe burgeroorlog is een van de grootste tragedies van onze tijd.' Het conflict kan niet van buitenaf worden opgelost, maar zegt Servaes, 'alles wat wel in onze macht ligt, moeten we blijven doen'. Hij noemt zaken als bemiddelen en het bieden van humanitaire hulp.

PvdA-Kamerlid Michiel Servaes. Beeld ANP

29 augustus 2013, 12:31

Het debat begint. Als eerste spreekt Harry van Bommel van de SP. 'Het gebruik van chemische wapens is onaanvaardbaar. Het bezit en gebruik daarvan moet volledig worden uitgebannen. Er moet dus iets gebeuren. Niets doen is ook wat de SP betreft geen optie.' Hij is echter ook van mening dat 'een tik op de neus' (van Assad) geen oplossing biedt. Van Bommel wil van de minister de belofte dat niet over een reactie wordt besloten totdat er uitsluitsel is van de VN-inspecteurs over het mogelijk gebruik van gifgas in Syrië.

Van Bommel maakt zich zorgen over de Nederlandse Patriot-raketten in Turkije. Hij wil voorkomen dat Nederland via de Patriots, die bedoeld zijn om de Turkse burgers bij de Syrische grens te beschermen, een 'oorlog wordt ingerommeld'. Als Turkije militaire actie zou ondernemen tegen Syrië, dan zou Nederland zich moeten terugtrekken uit Turkije, vindt de SP.

SP-Kamerlid Harry van Bommel. Beeld anp

29 augustus 2013, 12:11

De Kamerleden van de commissie Buitenlandse Zaken buigen zich nu over een volkenrechtelijk advies van André Nollkaemper, hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. De Kamerleden hebben een klein half uur om het advies te lezen. Om 14.30 uur gaat het debat alsnog beginnen.

Volgens Nollkaemper staat het VN-handvest militair ingrijpen niet toe. 'De schending van een gewoonterechtelijk verbod op het gebruik van chemische wapens door Syrië, hoe ernstig ook, biedt geen rechtsgrondslag voor het gebruik van geweld.'

Alleen met een mandaat van de VN-veiligheidsraad of ter zelfverdediging staan de regels van de VN een militair ingrijpen toe, schrijft de hoogleraar.

Naast de regels van de VN bestaat er het volkenrecht. Dat internationale recht is volgens Nollkaemper niet statisch, maar in ontwikkeling. Mogelijk is onder het mom van humanitaire interventie ingrijpen alsnog toegestaan. 'De huidige situatie waarin staten misdrijven kunnen begaan tegen hun bevolking zonder adequate reactie die die burgers bescherming biedt, is ook gezien vanuit het belang van de internationale rechtsorde uiterst onbevredigend.'

Maar: 'een eventueel recht op humanitaire interventie bevindt zich in een zeer vroege fase van ontwikkeling.' Een internationaal tribunaal zou waarschijnlijk oordelen dat een interventie onrechtmatig is.

Het advies van Nollkaemper moet de Kamerleden en de leden van het kabinet helpen bij het bepalen van een standpunt over een mogelijk militair ingrijpen in Syrië.

29 augustus 2013, 12:02

De vergadering wordt een half uur geschorst zodat de Kamerleden een Volkenrechtelijk advies kunnen inzien dat zojuist is binnengekomen. Minister Timmermans meldde dat hij het advies net had ontvangen. De voorzitter stelde voor om de vergadering een half uur te schorsen.

29 augustus 2013, 11:49

De Troelstrazaal van de Tweede Kamer stroomt vol met publiek, journalisten en Kamerleden. Er zijn ook een aantal militairen aanwezig. Het debat gaat over een minuut of tien beginnen. Kamerlid Harry van Bommel, een van de initiatiefnemers van het debat, zit al klaar en zet een foto op Twitter.

29 augustus 2013, 11:22

Meer over de brief van Timmermans en Hennis die vandaag naar de Kamer is gestuurd. De minister geeft daarin aan dat het nog weken kan duren voordat het VN-onderzoek resultaten oplevert. 'Er is geen exacte inzage in de tijd die de VN noodzakelijk acht voor het onderzoek', schrijft Timmermans. 'De verwachting is dat dit onderzoek enkele of meerdere weken kan duren.' De inspecteurs zijn er enkel om het mogelijke gebruik van gifgas te onderzoeken, niet om de schuldvraag te beantwoorden, schrijft de minister.

Secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon (L) en minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans spreken in het Vredespaleis tijdens de viering van het 100-jarig bestaan. Beeld anp

29 augustus 2013, 11:00

Het debat is met een uurtje uitgesteld, naar 14.00 uur. Het zal dan tot ongeveer 18.00 uur duren.

29 augustus 2013, 10:50

Voorafgaande aan het debat lieten Timmermans en Hennis weten dat Nederland nog niet gevraagd is steun te verlenen aan een militaire actie tegen Syrië. Het kabinet houdt daarnaast vast aan het standpunt dat de VN-inspecteurs eerst hun onderzoek moeten afronden voordat er besloten wordt tot actie.

Ook de Britten lieten gisteren weten te wachten op het rapport van de VN-wapensinspecteurs. Die zijn in Syrië om te kijken of er bewijzen zijn voor het gebruik van chemische wapens. Een ruime Kamermeerderheid steunt deze positie om eerst het rapport af te wachten voordat besloten wordt over acties in Syrië. Zo Twitterde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: 'Goed dat VK (en VS) rapport inspecteurs Syrie afwachten. En een 2e debat houden wanneer inspectierapport klaar is en bewijs op tafel ligt.'

29 augustus 2013, 10:47

Om 14.00 uur (aanvankelijk was de begintijd 13.00 uur) begint het debat in de Tweede Kamer. Alleen de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken moest hiervoor terugkomen van het zomerreces. Gisteren besloten de commissieleden tijdens een procedurevergadering om vandaag het debat te voeren.

Vier uur heeft de Tweede Kamer vandaag uitgetrokken voor het overleg over de ontwikkelingen in Syrië. De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken praat met minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie.

Een aantal landen waaronder de Verenigde Staten dreigt militair in te grijpen in Syrië nadat door een aanval met vermoedelijk chemische wapens honderden mensen zouden zijn omgekomen. De Kamerleden willen weten hoe het kabinet zal reageren op een militaire interventie in Syrië.

Minister Timmermans liet de Kamer vandaag andermaal weten dat hij eerst de uitkomsten van het onderzoek van de VN-inspecteurs in Syrië naar de aanval wil afwachten. Als er chemische wapens zijn ingezet, moet dat volgens hem gevolgen hebben. Het is dan van belang dat de VN de vervolgstappen bepaalt.

De meeste partijen steunen de lijn van de bewindsman, maar de Kamerleden hebben ook nog veel vragen over de brief en het beleid van de minister. Het is niet uitgesloten dat later op de avond alle Kamerleden moeten terugkeren van reces voor een plenaire afronding van het debat.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.