In de agenda van de minister

Wat deed Johan Remkes zo vaak in het Torentje? En welke belangengroep reist het vaakst af naar Den Haag? De agenda van bewindslieden geopenbaard.

null Beeld anp
Beeld anp

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Topbezoeker bij dit ministerie is vakbond FNV, met 67bezoeken. Niet verwonderlijk: deorganisatie bestrijkt de hele arbeidsmarkt, waar werkgeversorganisaties VNO-NCW (39) en MKB-Nederland(19) die hebben opgedeeld.

Het verschil met vakbond CNV (16) komt volgens een woordvoerder voort uit de betrokkenheid van FNV bij de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van sociale partners, en de 'activiteit met petities en acties op beleidsprioriteiten van SZW'.

Daarnaast zijn multiculturele organisaties als Contactorgaan Moslims en Overheid(7) en Forum (6) goed vertegenwoordigd. Onder de gemeenten is Rotterdam de topbezoeker met 18 afspraken.

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma hebben geen online-agenda.

null Beeld anp
Beeld anp

Financiën

Met vooral financiële instellingen - van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten tot het IMF - is dit niet meteen een verrassende agenda. Maar wat deed SNS Reaal in januari 2013 vier keer in het tijdsbestek van één week bij de minister?

'Dat was in verband met de nationalisatie van SNS Reaal', verklaart een woordvoerder. Andere opvallende bezoeker: de RAI Vereniging, met 7afspraken bij staatssecretaris Wiebes. Dat hield verband met de 'Autobrief 2', zegt het ministerie. Wiebes sprak toen met het hele maatschappelijke middenveld: Natuur & Milieu, Bovag, NVA (leaserijders) en RAI.

Zowel Wouter Bos als Robin Linschoten kwam als privépersoon op bezoek bij minister Dijsselbloem.

Van Dijsselbloem staat een selectie van afspraken online.

null Beeld anp
Beeld anp

Infrastructuur en Milieu

Behalve veelvuldig overleg met decentrale overheden en vervoersbedrijven NS, Prorail en KLM valt ook veelvuldig bezoek van de gemeente Amsterdam (17) op.

Het is de enige gemeente die individueel heel regelmatig bij het ministerie aanklopt de meeste gemeentelijke overleggen gaan via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, 27). Amsterdam heeft, net als Rotterdam, een mainportfunctie, zegt het ministerie. Bovendien: 'De gemeente Amsterdam neemt deel aan veel bestuurlijke trajecten, zoals knooppunt Zuidas, de wegverbredingen Schiphol-Amsterdam-Almere en de ontwikkeling van het gebied rondom Schiphol.'

Van minister Schultz en de staatssecretarissen Mansveld en later Dijksma staan geen agendagegevens online.

null Beeld anp
Beeld anp

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De brancheorganisatie voor de zorgverzekeraars laat zich het vaakst zien op het ministerie, met 32 bezoeken.

Tegenover 25 bezoeken van Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, en 13 van de patiëntenfederatie NPCF. Is dat wel in balans? 'Op de lijst afspraken staan alleen de bezoeken op het ministerie', reageert een woordvoerder. 'Dan scoort de verzekeraar automatisch hoger. Als je ook kijkt naar alle bezoeken die de bewindspersonen in het land brengen, zou je het omgekeerde constateren. Op locatie is van een verzekeraar immers weinig te zien.' Minister Schippers voert volgens het ministerie 'in gelijke mate updategesprekken met patiënten, aanbieders en verzekeraars.'

Van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn staan geen agendagegevens online.

null Beeld anp
Beeld anp

Economische Zaken

Met 44bezoeken laat LTO, de ondernemersorganisatie voor de agrarische sector, andere bezoekers ver achter zich. Die bezoeken werden allemaal afgelegd bij de staatssecretarissen van Landbouw, eerst Dijksma, nu Van Dam.

De staatssecretaris met landbouw en natuur in zijn portefeuille hecht waarde aan goed overleg met de sector, laat het ministerie weten. In dit geval gaat het ook om de koepelorganisaties. Nummer twee is het Interprovinciaal Overleg (IPO), met 21bezoeken. Ook de Nederlandse Vakbond Varkenshouders(9) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt(9) weten hun weg naar het ministerie te vinden.

Van minister Kamp en staatssecretaris Van Dam staat een weekoverzicht van publieke optredens online.

null Beeld epa
Beeld epa

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie met veruit de meeste agenda-afspraken. Daarvan was het grootste aantal gereserveerd voor de vereniging van universiteiten VSNU (46), gevolgd door PvdA- en VVD-Kamerleden (35 en 32) en de MBO Raad (35).

Dat de Vereniging Hogescholen (31), voorheen HBO-raad' een stuk minder vaak langskwam, zegt volgens een woordvoerder niets over een verschil in prioriteiten. 'Het kan zijn dat er minder afgesproken hoeft te worden omdat de vergaderingen effectiever zijn.'

Naast de coalitiepartijen wist ook D66 de weg naar het ministerie vaak te vinden. De 10bezoekjes hadden volgens het ministerie te maken met het 'studievoorschot', een akkoord tussen kabinet, D66 en GroenLinks.

De agenda's van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker staan niet online.

null Beeld anp
Beeld anp

Wonen en Rijksdienst

Topbezoeker is Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, met 20 bezoeken. 'Nogal wiedes', zegt de woordvoerder van minister Stef Blok, 'de minister is verantwoordelijk voor het stelsel van woningcorporaties'.

Evenmin verrassend zijn de andere regelmatige bezoekers, waaronder branchevereniging Bouwend Nederland, waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting. Ook hier zijn Kamerleden van de coalitie graag geziene gasten.

Het ministerie heeft een online-overzicht van de activiteiten uit de agenda van minister Blok. Voor het laatst bijgewerkt in december 2015.

null Beeld anp
Beeld anp

Binnenlandse Zaken

Drukbezocht ministerie door met name Kamerleden en bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies - een goed functionerend openbaar bestuur is een van de hoofdtaken van het ministerie.

Wat opvalt: de frequentie van bezoeken door PvdA-Kamerlid Manon Fokke. Zij bezocht minister Plasterk 25keer op diens ministerie, tegenover 14bezoeken van haar VVD-collega Taverne. Gerard Schouw (D66) is met 9 bezoeken het best scorende oppositielid. Allen zijn onderwijswoordvoerder van hun fractie.

Dat pensioenfonds ABP zo vaak langs is geweest (6 keer), komt volgens het ministerie door overleg over het pensioen van ambtenaren en het loonruimteakkoord.

Er is een online-overzicht van 'de activiteiten uit de agenda'. Laatst bijgewerkt in december 2015.

null Beeld anp
Beeld anp

Algemen Zaken

De bezoeker van buiten voor wie de deur van het Torentje het vaakst openging, is Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Zijn regelmatige bezoeken (11) houden volgens een woordvoerder verband met de Noordvleugelprovincie, waarbij Noord-Holland met Utrecht en Flevoland één provincie zou worden. Die beide commissarissen kwamen respectievelijk 8 en 7 keer langs op het Torentje. Desondanks kwam de Noordvleugelprovincie er niet.

Andere opvallende bezoeker: ING Bank, met 7 bezoeken, waarvan 6 privé. Opvallend meer dan andere banken, die hooguit één bezoek zonder hun concurrenten hadden (alleen Rabobank). Verklaring van het ministerie: 'ING was voorwerp van een staatssteunprocedure.'

Het ministerie heeft geen agenda online.

null Beeld anp
Beeld anp

Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Hoe houdt de eerste minister die hulp en handel combineert haar agenda in balans? In de top-10 meest frequente bezoekers staat werkgeversorganisatie VNO-NCW (11) met een straatlengte voorsprong op één.

Logisch gezien haar portefeuille, zegt haar woordvoerder: 'VNO-NCW is ook debelangrijkste vertegenwoordiger van het bedrijfsleven dat actief is in het buitenland.' Minister Ploumen hecht volgens hem grote waarde aan intensieve contacten met alle betrokken partijen - 'cruciaal om vooruitgang te boeken in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Ook hoog op de lijst: ngo's Hivos (6) en Pax (5).

Van minister Ploumen staat een selectie uit de weekagenda online.

null Beeld anp
Beeld anp

Veiligheid en Justitie

Bij dit ministerie komt het gros van de bezoekers vanuit decentrale overheden. Opvallendste bezoeker: Jozias van Aartsen, de burgemeester van Den Haag, die met 17 afspraken nog vaker op het ministerie komt dan de Vereniging van NederlandseGemeenten (13).

'De minister spreekt hem geregeld, onder andere als vertegenwoordiger van de burgemeesters bij politie- en veiligheidsvraagstukken', verklaart een woordvoerder, 'en als voorzitter van de veiligheidsregio Den Haag'.

Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (4) laat zich hier regelmatig zien - dat past in de portefeuille van het rechtsbestel, laat de woordvoerder weten.

Van minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff staan geen agendagegevens online.

null Beeld anp
Beeld anp

Buitenlandse Zaken

Met 4 van 45 afspraken bij de minister (eerst Timmermans, sinds eind 2014 Koenders) is Shell de nummer 1 bezoeker bij Buitenlandse Zaken.

Daarmee is het meteen het enige bedrijf dat meer dan één afspraak op het ministerie had gedurende Rutte II. 'Het is een van de grootste energiebedrijven ter wereld en opereert in een sector waar overheden vaak tot op het hoogste niveau betrokken zijn', laat een woordvoerder weten. 'Daarom zijn er met enige regelmaat gesprekken.' Behalve VNO-NCW zijn de overige organisaties met meer dan één bezoek stuk voor stuk ngo's - van Greenpeace (2) tot het Breed Mensenrechten Overleg (2), een verband vanmensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties.

Van minister Koenders staat een selectie uit zijn weekagenda online.

null Beeld anp
Beeld anp

Defensie

Op ruim 70 bezoekers is 'ACOM' met 12 afspraken de belangrijkste. Dat blijkt bij navraag niet de vakbond voor defensiepersoneel zelf, maar de voormalige voorzitter ervan.

'Hij bemiddelt bij de problematiek rond Afghaanse tolken', licht een woordvoerder toe. 'Hierover heeft hij de minister enkele malen geïnformeerd.' Andere belangrijke bezoekers zijn de vakbonden, met 6bezoeken. De minister nodigt als werkgever geregeld alle bonden uit voor een gesprek of overleg, zegt het ministerie. Afgelopen jaar werd overlegd over het nieuwe arbeidsvoorwaarden-akkoord. Daarnaast legden kennisinstituten als Clingendael en The Hague Centre for Strategic Studies bezoeken af.

Bij het ministerie van Defensie wordt geen agenda openbaar gemaakt.

null Beeld anp
Beeld anp

Duik zelf in de agenda van bewindslieden.

Verantwoording

Op 15 juli 2015 vroeg de Volkskrant, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) inzage in de agenda's van de bewindspersonen van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, vanaf 5 november 2012 - de dag van aantreden van het kabinet. Die gegevens kregen we 2oktober. Op 7 oktober is de andere ministeries gevraagd dezelfde gegevens te leveren. Op 14 december kwam, na vele interdepartementale overleggen, de toezegging. Dat gebeurde zonder WOB-procedure. Op 14maart kreeg de Volkskrant alle gevraagde gegevens. Die lopen tot 7 oktober 2015, het einde van de WOB-periode.

We kwamen een aantal voorwaarden overeen. Zo zijn interview-afspraken met media niet opgenomen. Gesprekken met Kamerleden zijn opgenomen als die te maken hebben met bestuurlijke aangelegenheden. Datzelfde geldt voor afspraken met burgers. Bij afspraken met lobbykantoren is de organisatie vermeld die het kantoor representeerde. Afspraken met Rijksdiensten, Raad van State en andere adviesorganen zijn niet opgenomen. Afspraken buiten de muren van het ministerie vallen niet onder dit onderzoek. We spraken ook af dat over het onderwerp van de gesprekken geen mededeling zou worden gedaan.

De WOB-procedure werd namens de Volkskrant uitgevoerd door Marlies de Brouwer.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden