Hoofdpunten per ministerie

De hoofdpunten uit de Miljoenennota per ministerie.

Buitenlandse Zaken

- Buitenlandse Zaken kan in 2008 bijna 12,7 miljard euro uitgeven: 4,9 miljard voor ontwikkelingssamenwerking en 7,7 miljard euro voor afdrachten aan de EU.
- Het ministerie krijgt 0,77 miljard euro aan ontvangsten binnen, waarvan de bulk door de versterkte Europese samenwerking (623 miljoen).
- Alle ministeries samen brengen volgend jaar 6,5 miljard euro bijeen voor activiteiten in het buitenland (HGIS-gelden). Hiervan is 4,9 miljard euro voor ontwikkelingssamenwerking: 0,15 miljard euro meer dan in 2007.
- De ‘3-D benadering’ van diplomatie, veiligheid en ontwikkeling wordt verder ontwikkeld en uitgebreid met andere ministeries en partners.
- Specifieke inspanningen gaan naar verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en naar de gezondheid van moeders.
- In het Europafonds is jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar voor maatschappelijke organisaties om de kennis over Europa te vergroten.

Justitie

Het ministerie van Justitie heeft volgend jaar in totaal 5,5 miljard euro te besteden. Dat is 300 miljoen euro, oftewel 5,8 procent, meer dan dit jaar. Minister Ernst Hirsch Ballin en staatssecretaris Nebahat Albayrak willen extra aandacht schenken aan de volgende onderwerpen:

- Vormen van criminaliteit die de burgers niet direct opvallen, zoals georganiseerde misdaad en cybercrime, worden harder aangepakt. Hiervoor is volgend jaar 9,7 miljoen euro extra beschikbaar.

- Een bedrag van 34,6 miljoen euro is bestemd voor het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en recidive. Met dat geld moet tevens worden voorkomen dat jonge en volwassen delinquenten na hun straf opnieuw in de criminaliteit belanden.

- Het aantal plaatsen in jeugdgevangenissen wordt in 2008 uitgebreid met 172. Voor de daarop volgende jaren is verdere groei voorzien.

- De vreemdelingenbewaring krijgt er 133 plaatsen bij en kan in de komende jaren rekenen op verdere uitbreiding van de capaciteit.

- Justitiële inrichtingen kunnen samen 82 miljoen euro investeren in verbetering van de brandveiligheid. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt hiervoor 32 miljoen euro.

- Kortere en soepelere toelatingsprocedures moeten Nederland aantrekkelijker maken voor getalenteerde kenniswerkers. In 2008 is hiervoor 10 miljoen euro gereserveerd.

Onderwijs, cultuur en wetenschappen

Totale begroting: 32 miljard euro. Daarvan gaat bijna de helft (14,7 miljard) naar primair en voortgezet onderwijs).

Een actieplan leraren zal zich richten op de vergroting van de aantrekkelijkheid van het beroep. Daartoe behoren financiële maatregelen als een betere honorering.

Door afspraken met gemeenten en scholen moet het aantal voortijdige schoolverlaters worden teruggebracht. Voor de ‘aanval op de uitval’ wordt komend jaar 22 miljoen euro extra uitgetrokken.

De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden gratis.

Musea worden gratis voor jongeren tot en met 12 jaar.

Defensie

- Defensie mag in 2008 8,09 miljard uitgeven. In 2007 was dat 7,91 miljard euro.

- Volgens minister Eimert van Middelkoop is het budget te klein om op termijn grote bijdragen te blijven leveren aan militaire uitzendingen.

- Van de 500 miljoen euro die de verkoop van defensiematerieel en gebouwen de komende vier jaar oplevert voor vredesmissies, komt 50 miljoen vrij.

- Van de krijgsmachtsonderdelen krijgen de landstrijdkrachten het meeste geld: 1,36 miljard euro. Vorig jaar was dat 1,38 miljard.

- In de begroting is geen geld uitgetrokken voor een eventuele verlenging van de missie in Uruzgan, na augustus 2008. Het kabinet buigt zich daar nog over.

- Nederland geeft 226,5 miljoen euro uit aan crisisbeheersingsoperaties in onder meer Afghanistan, voor de kust van Libanon, Bosnië-Herzegovina en Irak.

- Verreweg het meeste geld (197,6 miljoen) gaat naar de missie in Uruzgan. De huidige, twee jaar durende missie kost inmiddels ruim 604,5 miljoen euro.

- Het ministerie richt zich op een eventuele inzet in Afrika en bereidt een bijdrage van marechaussees aan een politiemissie in Kosovo voor.

vrom

- Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in 2008 400 miljoen euro beschikbaar voor Wonen, Wijken en Integratie. Voor maatregelen om het klimaat te verbeteren trekt het kabinet 140 miljoen euro uit, naast het bestaande budget van 1,3 miljard euro.

- De aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers wordt gesubsidieerd.

- Tot 2011 worden 500.000 woningen en gebouwen gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt.

- De komende vier jaar wordt de productie van windenergie op land verdubbeld.

- In 2015 moeten nieuwe huizen de helft energiezuiniger zijn dan nu.

- Er komt een nieuwe subsidieregeling voor groene stroom, de SDE of Stimuleringsregeling duurzame energieproductie. De SDE komt in plaats van de MEP-regeling die in augustus 2006 werd afgeschaft.

- De fiscale regels worden doorgelicht op knelpunten die nu kunnen belemmeren dat oude bedrijventerreinen worden opgeknapt.

- Voor inburgering en integratie wordt in 2008 80 miljoen euro extra uitgetrokken. 40 miljoen daarvan gaat naar het Deltaplan Inburgering. Daarbij is 30 miljoen gereserveerd voor de inburgering van mensen die vallen onder de pardonregeling.

-Woningcorporaties dragen de komende tien jaar 2,5 miljard euro bij aan het opknappen van veertig probleemwijken. Aan de bijdrage van de overheid is geen prijskaartje te hangen, maar het Rijk zorgt onder meer voor extra wijkagenten.

verkeer en waterstaat

- Uitgaven ruim 9,7 miljard euro. Het hoofdwegennet is met ruim 2,8 miljard de grootste kostenpost, gevolgd door het spoor (2,4 miljard euro).

- Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil korte metten maken met de stroperige besluitvorming bij de aanleg van wegen. Vóór het einde van deze kabinetsperiode moeten bij tientallen fileknelpunten knopen zijn doorgehakt. De overgrote meerderheid van de 55 betrokken projecten moet dan opgeleverd zijn.

- Er komen 74 nieuwe informatiepanelen boven de weg bij. Hierop kunnen weggebruikers bijvoorbeeld zien hoe lang de file is en of er een omleiding is. Op dertien trajecten komen ‘incidentcamera's', waardoor na ongelukken de weg sneller vrijgemaakt kan worden.

- De kwaliteit van het openbaar vervoer moet beter worden en jaarlijks moet het aantal reizigers in het ov met 5 procent groeien. Daarvoor stelt het kabinet tot en met 2011 350 miljoen euro beschikbaar. Voor de periode 2013-202 wordt alvast een bedrag van 800 miljoen euro gereserveerd voor grote projecten.

- Het kabinet investeert 250 miljoen euro extra voor het versterken van dijken langs de kust en de grote rivieren.

- 175 miljoen euro gaat naar het beter benutten van vaarwegen en efficiëntere bediening van sluizen en bruggen.

binnenlandse zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan volgend jaar 5,9 miljard euro uitgeven. Daarvan is ruim 200 miljoen euro bestemd voor Koninkrijksrelaties, waar de overzeese gebieden onder vallen. Enkele hoofdpunten op een rij:

- De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt volgend jaar 6,2 miljoen euro extra om zijn informatiepositie te verbeteren. Dit bedrag loopt op tot 12 miljoen euro in 2012.

- De politie kan volgend jaar gebruikmaken van een vernieuwd landelijk vingerafdrukkensysteem. Alle papieren vingerafdrukken zijn daarin gedigi tal iseerd.

- Voor de staatkundige vernieuwing op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius is 155 miljoen euro gereserveerd. De eerste nieuwe verhoudingen moeten op 15 december 2008 ingaan.

- De kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba krijgt in 2008 eigen middelen om luchtverkenningen uit te voeren. Hiervoor wordt 15 miljoen euro op jaarbasis gereserveerd.

- Het kabinet wil het achterstallig onderhoud aan monumenten op de Nederlandse Antillen wegwerken. Een deel hiervan staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Voor de komende vier jaar wordt 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Landbouw

De begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bedraagt in 2008 ruim 2,3 miljard euro.

- 6 miljoen euro gaat vanaf 2008 structureel naar het verbeteren van het welzijn van dieren.

- Tot 2013 is 48,5 miljoen euro beschikbaar om de visserij duurzamer te maken

- De glastuinbouw kan 12 miljoen euro via de milieuinvesteringsaftrek tegemoetzien om over te schakelen op groene energie.

- Landbouwbedrijven die zich ook gaan bezighouden met zorg of natuur, krijgen daarbij steun van een dit jaar op te richten taskforce.

- Biologische landbouw moet groeien, wegens de duurzame productie en omdat consumenten zich verbonden voelen met de manier waarop het voedsel wordt geproduceerd. De consumptie van biologische voeding moet in 2011 zijn gestegen tot 11 procent.

- Het ministerie trekt 2 miljoen euro uit om een kenniscentrum te ontwikkelen dat de realisatie van een veelzijdig platteland steunt.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- De uitgaven van het ministerie worden voor 2008 begroot op circa 23,9 miljard euro. De raming voor 2007 was nog 26,9 miljard euro.

- Met een actieplan wil het kabinet in 2011 200.000 extra mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag hebben geholpen. In totaal moeten deze kabinetsperiode 309.000 meer voltijdsbanen vervuld zijn dan in 2006.

- De premie die werknemers betalen voor de verzekering tegen werkloosheid, daalt volgend jaar van 3,85 naar 3,5 procent en verdwijnt daarna helemaal. Voor werkgevers stijgt de WW-premie in 2008 van 4,4 naar 4,8 procent. Vanaf 2009 daalt zij tot naar verwachting 3,55 procent.

- Net als voor mensen in de bijstand kunnen werkgevers loonkostensubsidies krijgen, als ze langdurig werklozen en arbeidsongeschikten aan werk helpen. Ze krijgen maximaal de helft van het minimumloon vergoed voor een jaar. Voor herbeoordeelde WAO'ers komen 10.000 zogeheten brugbanen.

- Mensen van wie gedacht wordt dat ze helemaal geen kans maken op een baan, kunnen maximaal twee jaar met behoud van hun uitkering aan de slag. Daarbij krijgen ze scholing en een bonus om er toch op vooruit te gaan.

- Het kabinet werkt aan een voorstel voor aanpassing van het ontslagrecht. Er moet meer nadruk komen op scholing in een arbeidscontract. Het ontslag wordt wettelijk geregeld, waarbij de ontslagvergoedingen worden gemaximeerd. Verder moeten flexwerkers meer zekerheid krijgen.

- Te veel mensen doen een beroep op de Wajong-regeling voor mensen die op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt. Er moet beter onderscheid komen tussen mensen die nooit aan de slag komen en personen die wel kunnen werken. De laatste groep moet meer hulp krijgen bij het vinden van een baan.

- Om de groeiende wachtlijsten voor de sociale werkplaatsen aan te pakken richt het kabinet die voorziening anders in. Meer gehandicapten moeten aan de slag bij gewone bedrijven.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- In de zorg gaat ruim 54 miljoen euro om, waarvan 30 miljard voor de gezondheidszorg (cure) en 20 miljard voor de AWBZ (care)

- Uitbreiding van het basispakket (pil, tandarts, kraamzorg) kost 204 miljoen

- De zorgtoeslag kost 60 miljoen meer

- 60 miljoen gaat naar een plan voor meer zorgpersoneel

- 1500 plaatsen voor kleinschalig wonen in verzorging/verpleging kosten 15 miljoen

- Ziekenhuizen moeten door efficiënter werken 160 miljoen inleveren

- Verpleeg- en verzorgingshuizen moeten voor 115 miljoen efficiënter gaan werken.

- Goedkopere patentvrije medicijnen leveren 340 miljoen op

- Medisch specialisten mogen per uur minder vragen. Opbrengst: 175 miljoen

- Het eigen risico groeit mee met de kosten van de zorg. Dat levert op termijn 120 miljoen op

- De invoering van het Elektronische Patiëntendossier kost 15 miljoen

- 3 miljoen gaat naar meer opvang van vrouwen en slachtoffers van eerwraak

Jeugd en gezin

In 2008 heeft minister André Rouvoet 6 miljard euro uit te geven

- 97 miljoen extra gaat naar de jeugdzorg. Hiervan is 56 miljoen voor het zorgaanbod en 25,7 miljoen voor de maatregel ondertoezichtstelling.

- Voor de nieuwe instellingen voor gesloten jeugdzorg komt 52 miljoen beschikbaar.

- 41 miljoen extra gaat naar het kindgebonden budget, dat in de plaats komt van de fiscale kinderkorting

- Voor de campussen voor ontsporende jongeren trekt Rouvoet een bedrag uit dat oploopt tot 20 miljoen euro in 2011

- De bureaucratie in de jeugdsector moet in 2011 met een kwart zijn teruggebracht

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden