De maatregelen uit de miljoenennota op een rij

De belangrijkste maatregelen uit de miljoenennota per beleidsterrein:

De premier en de vicepremier.Beeld epa

Binnenlandse Zaken
- Gemeenten moeten drie taken van het Rijk overnemen: de langdurige zorg, hulp bij het vinden van werk en de jeugdzorg.

- Het beperken van regels en procedures moet burgers, bedrijven en anderen de komende jaren 2,5 miljard besparen.

- Het moet gemakkelijker worden om vanuit het buitenland te stemmen

- Iedereen moet zo gemakkelijk mogelijk informatie van de overheid kunnen krijgen, geheimhouding moet een uitzondering zijn.

- De aanpak van de topinkomens voor bestuurders wordt zoals bekend doorgezet, van 130 procent van een ministerssalaris naar een ministerssalaris.

Een stemlokaal.Beeld ANP

De zorg
- Er wordt in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door.

- De premie voor de zorgverzekering kan volgens de berekeningen van VWS komend jaar met 24 euro omlaag tot 1226 euro per jaar.

- De zorgtoeslag gaat over de gehele breedte wat omlaag. Tot nu toe werd er geen rekening mee gehouden dat veel mensen een collectieve verzekering afsluiten en zo korting krijgen op de premie. Die korting wordt vanaf 2014 wel meegenomen in de algemene berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. Dit leidt tot een kleine verlaging van de zorgtoeslag

- Ondanks eerdere afspraken in het regeerakkoord wordt het verplichte eigen risico in de zorg toch niet inkomensafhankelijk en komt na aanpassing aan de inflatie uit op 360 euro per jaar. Nu is het eigen risico nog 350 euro.

- Diverse regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compensatie eigen risico en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, worden samengevoegd.
- Schippers en Van Rijn trekken 5 miljoen euro extra uit om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken.

- Er gaan striktere normen gelden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de 40.000 mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets.

Een arts.Beeld anp

Economische Zaken
- Pensioenfondsen en verzekeraars gaan met het kabinet een Nederlandse investeringsinstelling opzetten. Het kabinet reserveert 10 miljoen euro uit voor de opstartkosten van de instelling.

- Voor startende ondernemers wordt 75 miljoen euro extra gestort in het Innovatiefonds MKB+.

- Er gaat 30 miljoen euro extra naar kredietinstelling Qredits om kleine leningen van hooguit 150.000 euro te verstrekken aan kleine bedrijven die niet door de bank aan krediet worden geholpen. Ook de pensioenfondsen en banken brengen extra geld in voor Qredits, respectievelijk 30 en 15 miljoen euro.

- Met de veehouders worden komend jaar plannen uitgewerkt om vanaf 2015 alle stallen duurzaam te bouwen.

Infrastructuur
- In 2014 zal 149 kilometer asfalt worden aangelegd in Nederland. Er zal 2,8 miljard euro in wegen geïnvesteerd worden.

- Daarnaast wordt 300 miljoen euro uitgetrokken om te zorgen dat de wegen beter worden benut. Er komt daardoor meer geld voor spreiding van het verkeer, proeven met technologie voor verkeersinformatie en 'spitsmijdprojecten'.

- Er gaat 2,4 miljard euro naar het spoor. Dat geld moet er onder meer voor zorgen dat de doorstroming rond Utrecht verbetert.

- Er zal worden geïnvesteerd in de verbetering van de ov-chipkaart en in het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS.

- Er wordt 1,2 miljard euro vrijgemaakt binnen het Deltafonds voor de bescherming tegen hoogwater en voldoende zoetwater.

- Er gaat 0,9 miljard euro naar vaarwegen.

Een geitenstal.Beeld anp

Defensie
- Het ministerie moet in totaal 348 miljoen euro besparen. Door de bezuinigingen verdwijnen 2400 arbeidsplaatsen. Dit zal leiden tot 700 tot 900 gedwongen ontslagen.

- Er worden drie kazernes gesloten. Het gaat om de Johan Willem Frisokazerne te Assen en de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De Joost Dourleinkazerne op Texel wordt omgevormd naar een oefenterrein zonder kazerne. Verder gaat het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen dicht.

- Het logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman wordt afgestoten. Het moet in 2015 operationeel zijn. Er wordt een goedkoper bevoorradingsschip gekocht.

- De 32ste marinierscompagnie op Aruba wordt opgeheven.

- Het 45ste pantserinfanteriebataljon in Ermelo wordt in 2014 stilgezet.

- De F-16 wordt vervangen door 37 F-35's ofwel Joint Strike Fighters. Ze worden vanaf 2019 ingevoerd. Hierop vooruitlopend moet de luchtmacht 7 F-16's inleveren. Het aantal squadrons gaat van 4 naar 3.

- Vliegbasis Leeuwarden krijgt een andere status. De basis blijft open, maar zal worden aangestuurd vanuit Volkel.

- De militaire luchtverkeersleiding gaat naar de Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol.

Een Joint Strike Fighter.Beeld afp

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Er is 600 miljoen euro beschikbaar voor medefinanciering van werkgelegenheidsplannen van werkgevers en werknemers.

- Uit het Europees Sociaal Fonds komt 30 miljoen voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dit bedrag komt bovenop de 50 miljoen die hiervoor al op de plank lag.

- Voor 2014 is er 80 miljoen beschikbaar voor het aanpakken van armoede en schulden. In de jaren daarna wordt dat 100 miljoen.

- De bedragen van het kindgebonden budget worden bevroren. De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat stapsgewijs omlaag naar die van kinderen tot 6 jaar.

- De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gaat van 342 naar 247 euro netto per jaar.

- In 2014 komen de eerste 5000 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om een afspraak uit het sociaal akkoord.

- De regels voor samenwonen voor AOW'ers worden eenvoudiger. Een AOW'er met een eigen huis waarvan hij de financiële lasten draagt, geldt vanaf 2015 per definitie niet als samenwonend. Hij heeft dan altijd recht op de AOW-uitkering voor alleenstaanden van 70 procent van het minimumloon.

- In 2015 worden toeslagen voor onder meer huur en zorg gebundeld in één huishoudtoeslag. Voor ouderen betekent deze maatregel een achteruitgang van gemiddeld 25 euro per maand.

- De maximale arbeidskorting gaat van 1723 naar 2097 euro. Dat is gunstig voor werkenden.

- De algemene heffingskorting (een belastingvoordeel) gaat met 99 euro omhoog. Voor inkomens boven de 20.000 euro wordt de heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 740 euro bij een inkomen vanaf 58.000.

- In 2015 wordt de MKOB, Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, afgeschaft.

- Er worden extra maatregelen genomen om misbruik en
fraude bij toeslagen tegen te gaan.

Veiligheid en Justitie

- In 2014 wordt strafbaarstelling illegaal verblijf geïmplementeerd.

- Hogere opbrengsten van onder meer verkeersboetes op de A2 en A4 worden dit jaar gebruikt om tegenvallende inkomsten uit griffierechten te compenseren. Voor 2013 rekent het ministerie op een tegenvaller van 40 miljoen bij de griffierechten. Dat komt door een daling van het aantal handelszaken. Maar justitie rekent op 80 miljoen extra opbrengsten uit onder meer boetes door de nieuwe trajectcontroles op de A2 en A4.

- Naar de rechter stappen wordt duurder. Voor zaken bij de kantonrechter en voor alle civiele zaken bij de rechtbank gaan de griffierechten 2 procent omhoog. Bij hoger beroep en voor rechtspersonen in handelszaken stijgen de tarieven sterker. Hogere griffierechten leveren 45 miljoen euro op.

- Toegang tot gesubsidieerde rechtshulp wordt beperkt. Er wordt strikter bekeken of bijstand door een advocaat echt nodig is. Dit moet leiden tot een bezuiniging die oploopt tot 85 miljoen in 2018.

- In 2014 gaan tien gevangenissen dicht. Daarmee maakt staatssecretaris Fred Teeven een begin met bezuinigingen op het gevangeniswezen die moeten oplopen tot 271 miljoen in 2018. In totaal gaan 19 gevangenissen dicht.

- Justitie wil meer mensen gaan pakken die zich bezighouden met kinderporno. Bij het Openbaar Ministerie moeten er zeshonderd verdachten worden aangeleverd, een kwart meer dan in 2010.

- Justitie moet in 2014 meer geld van criminelen gaan afpakken. In 2012 ging het nog om bijna 50 miljoen, volgend jaar moet dat oplopen tot ruim 70 miljoen.

- Minstens 40 procent van het aantal overvallen moet in 2014 worden opgelost. Bij een op de drie overvallen moet het komen tot een veroordeling.

- Het aantal woninginbraken moet terug van 91.000 in 2012 naar 83.000 in 2014.

- Nu verdwijnt 87 procent van de veroordeelden tot een celstraf binnen twee jaar achter de tralies. De bedoeling is dat dit oploopt tot 92 procent in 2016.

- Er komt een wetsvoorstel om gokken op internet legaal te maken.

- De gemeentelijke brandweer stopt.

Een hongerstakende asielzoeker in het detentiecentrum.Beeld anp

Wonen
- Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren. Dit gaat een beperkte groep aan.

- Het wordt voor eigenaren en beleggers van kantoren aantrekkelijker om die kantoren om te (laten) bouwen tot huurhuizen. In totaal gaat dat ze 95 miljoen schelen door lagere heffingen.

- Het fonds voor goedkopere leningen voor energiebesparende maatregelen gaat met 35 miljoen omhoog naar 185 miljoen. De overheid hoopt dat de markt er in totaal 740 miljoen van maakt.

- Het aangaan van hoge schulden en risico's op de koopmarkt wordt minder aantrekkelijk gemaakt. Het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de echte waarde van de woning wordt met 1 procentpunt verlaagd naar 104 procent. Ook gaat het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken vanaf 2014 jaarlijks met 0,5 procentpunt omlaag.

- Het wordt voordeliger om schenkingen in te zetten voor de financiering van de eigen woning: de eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro.

- Voor verhuurders in de sociale huursector komt 400 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende investeringen.

- Verder wordt zoals bekend scheefwonen bestreden, moeten de prijzen van huurhuizen ook meer in overeenstemming komen met kwaliteit en aantrekkelijkheid en moeten de corporaties zich vooral met hun kerntaken bezighouden en een verhuurdersheffing betalen.

Huis te koop.Beeld anp

Onderwijs
- Het ministerie krijgt als enige departement 204 miljoen euro om de gevolgen van de inflatie op te vangen.

- Er komt 689 miljoen euro vrij voor investeringen, omdat het Nationaal Onderwijsakkoord is gesloten.

- Vanaf 1 augustus moeten scholen zorgen voor een goede plek voor een leerling. Daarmee komen leerlingen met een uitdaging vaker op het reguliere onderwijs terecht. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het zogeheten rugzakje, een persoonlijk budget om extra onderwijs in te kopen.

- Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor masterstudenten. Studenten die net beginnen aan hun opleiding, krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken. Door het afschaffen van de basisbeurs verwacht minister Jet Bussemaker op termijn 800 miljoen euro over te houden, die weer in het onderwijs terug zou moeten vloeien.

Kinderen in de klas.Beeld anp

Buitenlandse Zaken:
- Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat de komende jaren voor een flinke bezuinigingsopgave, in 2018 moet het budget met een kwart zijn gereduceerd.

- De posten in Europa worden versoberd, er komt meer accent op de posten in de opkomende economieën.

- Ambassadegebouwen worden versoberd en waar mogelijk Nederland samen met andere EU-landen hetzelfde ambassadegebouwgebruiken.

- De Consulaten-Generaal in München, Milaan, Antwerpen, Chicago en Osaka worden gesloten. De functies verdwijnen niet, die worden ergens anders ondergebracht.

- Er komt één telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is voor Nederlanders in het buitenland in nood en wordt de visum- en paspoortverlening gedigitaliseerd.

Rijksdienst

- De ministeries moeten in 2017 tenminste 30 procent vrouwen in de hoogste leidinggevende functies hebben.

- Er komen minder adviescolleges voor de rijksoverheid: er wordt voortaan meer per thema geadviseerd.

- Diensten gaan meer samenwerken en het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo's) moet omlaag.

Koningshuis
- De totale kosten bedragen volgend jaar 39.987.000 euro. Dat is een nipte daling: voor dit jaar staat het Koninklijk Huis voor ruim 40 miljoen euro in de boeken. Dat blijkt dinsdag uit de begroting van 'De Koning', die is opgenomen in de miljoenennota.

- De koning ontvangt in 2014 een uitkering van 817.000 euro. Beatrix kreeg als koningin een vergoeding van 825.000 euro. Koningin Máxima heeft een inkomen van 324.000 euro. Prinses Beatrix ontvangt volgend jaar 462.000 euro.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima groeten het publiek vanaf het bordes van Paleis Noordeinde.Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden