OPINIE SIGRID KAAG & FRANCK RIESTER

Groener, eerlijker en duurzamer: laat EU en het Amerika van Biden samen de handel resetten

Met Biden in het Witte Huis kan het oude bondgenootschap EU-VS weer volle kracht vooruit bij de strijd tegen klimaatverandering, tegen China's handelsmanipulaties en voor de Wereldhandelsorganisatie, bepleiten minister Sigrid Kaag en haar Franse collega Franck Riester.

Toen de Verenigde Staten hun onafhankelijkheid uitriepen waren Frankrijk en Nederland de eerste twee landen die het bestaan van de VS officieel erkenden. Sindsdien is ons commitment aan een sterke relatie met de VS alleen maar groter geworden. Tot op de dag van vandaag zijn de banden tussen Europa en de Verenigde Staten niet alleen bestendig gebleken. Ze zijn tot grote bloei gekomen en hebben zich ontwikkeld tot een van de sterkste, diepste en meest waardevolle betrekkingen op aarde. Samen nemen we eenderde van de wereldhandel voor onze rekening. Elk jaar wordt er voor meer dan 600 miljard euro aan goederen en diensten uitgewisseld.

nieuwsbrief

Het is nu tijd voor een nieuw begin in onze handelsrelatie. Het is tijd om onze handelsgeschillen, die zo schadelijk waren voor onze lange traditie van wederzijds vertrouwen, op te lossen en maatregelen in te trekken die de bilaterale handel hebben belemmerd. Het is tijd om samen het hoofd te bieden aan de formidabele uitdagingen die ons te wachten staan.

Groenere wereldhandel

De eerste stap die we samen moeten zetten is onze planeet weer ‘great’ te maken, met een groenere internationale handel.

In zijn eerste uren in functie ondertekende president Biden een decreet waarmee de VS zich weer aansloten bij de Overeenkomst van Parijs. De bereidheid van de nieuwe regering om milieu en sociale vraagstukken weer onderdeel van de Amerikaanse handelsagenda te maken, biedt Amerika en Europa een ongekende mogelijkheid. We moeten die met beide handen aangrijpen en dit hernieuwde momentum benutten om de internationale coördinatie bij duurzame ontwikkeling te versterken. De EU en de VS moeten het voortouw nemen bij het bereiken van de uiteindelijke doelen van Parijs.

De EU en de VS moeten samen ontbossing bestrijden, betogen de ministers.

Onze inspanningen zouden echter zinloos zijn als ze leiden tot een verschuiving van CO2-emissies naar minder ambitieuze delen van de wereld. Als we met ons klimaatbeleid alleen de uitstoot van broeikasgassen in onze eigen regio kunnen verminderen door onze industriële productie te verplaatsen naar landen die onze normen niet delen, dan leidt dit beleid uiteindelijk tot niets. De EU en de VS moeten daarom samenwerken op het gebied van koolstofbeprijzing en manieren om koolstoflekkage te voorkomen.

Net zoals Frankrijk en Nederland – twee landen met een heel verschillende handelstraditie – in de afgelopen maanden hebben gedaan, zouden ook de EU en de VS samen een handelsbeleid moeten ontwikkelen dat als springplank naar hogere milieunormen kan fungeren. We moeten plasticvervuiling terugdringen, ontbossing bestrijden en een circulaire economie stimuleren. Globalisering moet voor iedereen eerlijk uitpakken; laten we de lat voor onze handelspartners dus net zo hoog leggen als voor onszelf.

Verstoringen door China

De tweede stap die we moeten zetten is het weer gelijk maken van het steeds ongelijker wordend speelveld. Grootschalige en aanhoudende verstoringen van de handel door landen als China ondermijnen het publieke vertrouwen in de voordelen van een open economie en schaden de Europese en Amerikaanse economische belangen.

Nauwe coördinatie tussen de EU en de VS is van het grootste belang om de kwestie van het gelijke speelveld aan te pakken. We moeten bijzondere aandacht schenken aan onze technologie-intensieve industrie, in nauwe samenwerking met de Trade and Tech Council die onlangs door de Europese Commissie aan de VS is voorgesteld. Hoe sneller we op dit punt gezamenlijk actie ondernemen, hoe beter.

De derde stap die we samen moeten zetten is handelsmultilateralisme nieuw leven inblazen.

De bezem door de WTO

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) moet een belangrijke rol spelen bij het eerlijker maken van de handel. Het valt evenwel niet te ontkennen dat de WTO-regels echt niet meer van deze tijd zijn. Het is tijd om eens flink de bezem door de Wereldhandelsorganisatie te halen; we moeten met name het ontbreken van een gelijk speelveld aanpakken met stringentere beperkingen voor subsidies aan de industrie, technologieoverdracht en de rol van staatsbedrijven.

De VS en de EU moeten ook het voortouw nemen om het geschillenbeslechtingsmechanisme op orde te krijgen, waarbij lang bestaande Amerikaanse zorgen worden meegenomen en tegelijkertijd toekomstgerichte oplossingen worden gezocht om weer tot een functionerende beslechting van handelsgeschillen te komen.

Ook moet er opnieuw worden gekeken naar uitzonderingen voor de groep ontwikkelingslanden. Een speciale behandeling moet zinvol zijn, maar ook strikt voorbehouden aan echte ontwikkelingslanden.

Samen kunnen de Europese Unie en de Verenigde Staten de weg banen naar een groenere, eerlijkere en duurzamere globalisering. Laten we de handen ineen slaan en een nieuw hoofdstuk openslaan in een handelsrelatie die burgers aan weerszijden van de Atlantische Oceaan en de wereld als geheel al zo veel heeft gebracht.

Franck Riester is gedelegeerd minister, belast met buitenlandse handel en de economische aantrekkelijkheid van Frankrijk

Sigrid Kaag is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

nieuwsbrief