In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zet de Volkskrant de geldzaken van alle Nederlandse gemeenten op een rij

Kies in onderstaande tabs voor een landelijk overzicht van de sociale voorzieningen 'druk', de gemeentebelastingen, uitgaven en schulden/overschotten per inwoner in 2013, voor een gedetailleerde vergelijking van de kostenposten van verschillende gemeenten in 2010 (werkelijke uitgaven) en 2013 (begrote uitgaven), of voor een overzicht van de partijen die de regerende gemeentelijke coalities vormen en ontdek waarop en door wie het afgelopen jaar bezuinigd is.

Deze visualisatie is geoptimaliseerd voor Internet Explorer v9 en hoger en voor andere moderne browsersZoek Wis

Kies hierboven het onderwerp van de kaart. Voer een adres of postcode in om in te zoomen op een specifieke gemeente. Klik op een gemeente voor meer details.

De gemeentelijke uitgaven per inwoner in 2010 en 2013

Kies een gemeente

De verdeling van de uitgaven over de belangrijkste kostenposten. Klik op een van de posten in de tabel
om de bijbehorende kosten per inwoner te zien.

2010 2013

Scroll omlaag voor detailoverzicht

Kies een gemeente om mee te vergelijken

2010 2013

Uitsplitsing kostenpost

Van deze gemeente is helaas geen informatie beschikbaar. Kies een andere gemeente.

Van deze gemeente is alleen de informatie van 2013 beschikbaar.

Van deze gemeente is alleen de informatie van 2010 beschikbaar.

De gemeentelijke coalitiepartijen in 2013

Kies een gemeente

De donkere blokken geven de coalitie in de gekozen gemeente weer

LinksRechts
Progressiever

SP

GroenLinks

PvdA

D66

Conservatiever

ChristenUnie

CDA

TON

VVD

Overig

Lokale partijen

Kies een gemeente om mee te vergelijken

LinksRechts
Progressiever

SP

GroenLinks

PvdA

D66

Conservatiever

ChristenUnie

CDA

TON

VVD

Overig

Lokale partijen

Algemeen

De grafieken tonen voor 2010 de daadwerkelijke cijfers en voor 2013 de begrote cijfers, zoals deze door de gemeenten gerapporteerd zijn

Kaartonderwerpen

Gemeentebelastingen

Het totaal van de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen voor particulieren en bedrijven in 2013, gedeeld door het aantal inwoners in de betreffende gemeente

Woonlasten huur

De gemeentelijke woonlasten in 2013 van een meerpersoonshuishouden in een huurhuis, bestaande uit de som van de onroerendezaakbelasting, de reinigingsheffing en de rioolheffing, minus een eventuele heffingskorting

Woonlasten koop

De gemeentelijke woonlasten in 2013 van een meerpersoonshuishouden in een koophuis, bestaande uit de som van de onroerendezaakbelasting, de reinigingsheffing en de rioolheffing, minus een eventuele heffingskorting

Uitgaven

Het totaal van de gemeentelijke uitgaven in 2013 gedeeld door het aantal inwoners in de betreffende gemeente

Schulden / overschotten

Het netto tekort (-) of overschot (+) per inwoner van de betreffende gemeente in 2013

Sociale voorzieningen

Het opgetelde gebruik van sociale voorzieningen die zijn of worden gedecentraliseerd, per 1000 inwoners van de betreffende gemeente. Gekeken is naar de WSW, IOAW, IOAZ, WWB, WMO, AWBZ, WTCG, de Jeugdzorg en de bijstand. Dit geeft inzicht in hoe groot de druk op een gemeente is om gedecentraliseerde taken op te vangen.

Kostenposten

Algemeen bestuur

Burgerzaken: burgerlijke stand, bevolkingsregister, dienstverlening burger (paspoort, rijbewijs, geboorteaangifte e.d.), organisatie verkiezingen
Bestuurlijke samenwerking: bestuurlijke samenwerking met buurgemeenten, de provincie, (groot)stedelijke agglomeraties en internationaal

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid: o.a. stadswachten, aanvulling op regionale politie, dierenbescherming, handhaving vervoer gevaarlijke stoffen
Overig: opsporing en ruiming conventionele explosieven

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen, straten en pleinen: aanleg en onderhoud wegennet, bruggen, openbare verlichting, straatreiniging, gladheidbestrijding e.d.
Verkeersmaatregelen te land: o.a. verkeersvoorlichting en -onderzoek en regulerende voorzieningen zoals verkeerslichten en verkeersborden
Openbaar vervoer: diensten van metro-, tram- en busondernemingen, voorzieningen voor OV en taxivervoer
Parkeren: parkeerbeleid en -voorzieningen, parkeerpolitie
Zeehavens: o.a. beheer vaarwegen, loodsdiensten, weerkundige diensten, radardiensten
Waterkering, afwatering, landaanwinning: zorg voor zeedijken, waterkerende werken, dijkbewaking, watergemalen, landaanwinningswerken e.d.

Economische zaken

Handel en ambacht: bevordering door middel van straatmarkten en veilingen e.d., accommodatie zoals kiosken, winkelpanden en congresgebouwen, subsidie voor economisch-technologische instituten, borgstellingsfondsen middenstand en andere financiële instrumenten
Industrie: bevordering door middel van o.a. ontwikkeling industrieterreinen en -gebouwen en samenwerking met industriebanken
Nutsbedrijven: electriciteit-, gas-, drinkwater- en warmtevoorziening, centrale antenne inrichtingen
Agrarische productie, ontginning, jacht en visserij: o.a. gemeentelijke landbouw-, tuinbouw- en bosbedrijven, subsidie voor agrarische bedrijven en bijenteelt, gewasbescherming, slachthuizen, financiering vissersvloot

Onderwijs

Onderwijsvormen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs
Algemene kosten onderwijs: o.a. accommodatie, internaten, onderwijsbegeleiding en voorlichting, onderwijsinspectie, onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie, studiefondsen

Cultuur en recreatie

Culturele vorming: o.a. muziekscholen en dansonderwijs, emancipatiebevordering, dodenherdenking, bewustwordingsprojecten derde wereld
Sport: ondersteuning sport- en supportersverenigingen (incl. beroepsvoetbal), sportmanifestaties, schoolsportdagen, accommodaties zoals sportvelden, zwembaden, ijs-, cross-, ren- en wielerbanen
Kunst: beoefening en bevordering van podium-, beeldende en scheppende kunsten, manifestaties en tentoonstellingen, toelagen voor kunstenaars, voorzieningen zoals schouwburgen, concertgebouwen en openluchtpodia
Musea en oudheidkunde: zorg voor o.a. musea, historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, carillons, archeologie, folklore, subsidie voor oudheidkundige verenigingen
Openbaar groen en openluchtrecreatie: parken, kinderboerderijen, dierentuinen, kampeerterreinen, volkstuinen, jachthavens, recreatiestranden e.d., organisatie volksfeesten (bijv. kermis, carnaval)
Overige recreatie: speeltuinen, lokale en regionale omroep, de pers, culturele evenementen, kerkgenootschappen, gezelligheidsverenigingen, multifunctionele accommodaties

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Bijstandsverlening: uitvoering wet werk en bijstand, gemeentelijke sociale dienst
Werkgelegenheid: bevorderende maatregelen, zoals werkgelegenheidsprojecten en sociale werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten
Gemeentelijk minimabeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale belastingen, kortingen voor musea, sportclubs, bibliotheek e.d.
Maatschappelijke begeleiding en advies: o.a. maatschappelijk werk, vrouwen- en tieneropvang, bureaus voor rechtshulp en budgetvoorlichting
Sociaal-cultureel werk: buurtwerk, jongerenwerk, scouting- en studentenverenigingen, accommodatie zoals verenigingsgebouwen en wijkcentra
Huishoudelijke verzorging en tehuizen: huishoudelijke verzorging, kindertehuizen, tehuizen voor gehandicapten en daklozen e.d., bejaardenoorden
Participatiebudget: reïntegratie- en inburgeringsvoorzieningen, volwasseneneducatie
Voorzieningen gehandicapten: dagverblijven voor gehandicapten, vervoer, woningaanpassing e.d.
Vreemdelingen: o.a. uitvoering vreemdelingenwet, inburgering en integratie, opvang asielzoekers

Volksgezondheid en milieu

Verpleeginrichtingen: (psychiatrische) ziekenhuizen, verpleegtehuizen, revalidatiecentra e.d.
Openbare gezondheidszorg: epidemiologie, preventieprogramma's, medisch-milieukundige zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, gemeentelijke gezondheidsdiensten
Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg): algemeen en preventief beleid jeugd en gezin, opvoedondersteuning
Milieubeheer: o.a. bescherming bodem en atmosfeer, beheersing geluidshinder, ongediertebestrijding
Lijkbezorging: zorg voor begraafplaatsen en crematoria

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening: structuur- en bestemmingsplannen
Overige volkshuisvesting: o.a. huurtoeslagen, woonschepen, woonwagens, brandpreventie, bouw-, woning- en welstandstoezicht
Bouwgrondexploitatie: omvorming van onbebouwde gronden tot bouwterreinen en woonrijp maken door aanleg voorzieningen

Overige kosten

Overige financiële middelen: lasten die niet onder een andere post ondergebracht kunnen worden
Invordering belastingen: kosten voor invordering van gemeentelijke belastingen en afhandeling bezwaarschriften
Algemene lasten: geschatte lasten door loon- en prijsstijgingen, onvoorziene uitgaven, beleidsveranderingen e.d.
Overig: lasten resulterend uit financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke coalities

De partijen die in de betreffende gemeente een wethouder in het college van B & W hebben

Bron data

CBS, VNG, RUG-COELO, KING, SCP

Auteurs

Mirjam Leunissen, Sybren Kooistra, Thijs Balder