Teruglezen Parijsdebat: 'Overheid moet moedigen beschermen'

De Tweede Kamer ging op woensdag, een week na de aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo, in debat met premier Rutte en ministers Opstelten (Veiligheid), Asscher (Integratie) en Plasterk (AIVD) over het thema terrorisme en hoe Nederland hiermee moet omgaan. De Volkskrant deed live verslag. Lees het hieronder terug.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Kamer zoekt balans repressie/preventie

  Alle fractieleiders in de Tweede Kamer spraken vanavond en vannacht over de aanslag in Parijs, de dreiging van terrorisme en hoe Nederland hierop moet reageren. De partijen verschilden vooral van mening over wat voor actie de regering moet ondernemen tegen extremisme en jihadisme. Sommigen hamerden op repressie: met harde hand de jihadisten te lijf gaan. Anderen pleitten juist voor meer preventie: door het aanpakken van de voedingsbodem voor radicalisme. Ze waarschuwden tegen het inperken van privacy en bewegingsvrijheid van burgers.

  Het hardste geluid klonk van PVV-leider Geert Wilders, die nogmaals luidkeels de oorlog verklaarde aan de gehele islam. Stevige maatregelen werden ook gevraagd door de VVD: de politie zwaarder bewapenen, jihadisten de Nederlandse nationaliteit afpakken. De Christelijke partijen ChristenUnie en SGP vroegen gezamenlijk aandacht voor de beveiliging van joodse instellingen. De SP hamerde erop dat de politie capaciteit tekortkomt. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren waarschuwden voor het doorslaan in repressieve maatregelen die de vrijheid in hun ogen vooral zullen beknotten. Over de gehele linie was men het eens dat op de inlichtingendiensten niet mag worden beknibbeld.

  Het kabinet, bij monde van premier Rutte, minister Opstelten van Veiligheid en Asscher van Integratie, benadrukte vooral dat de regering reeds voor de aanslag in Parijs stappen had gezet om jihadisme en terreur tegen te gaan en daar nu onverminderd mee verder gaat. Nieuws was dat Rutte beloofde extra geld te zullen uittrekken voor de inlichtingendiensten als dat in de toekomst nodig is. Dat is nu nog niet aan de orde. Op dit moment hebben de diensten genoeg budget voor hun taken, stelde hij.

  Het kabinet blijft in gesprek met joodse en islamitische gemeenschappen in Nederland, stelde Asscher. Specifieke aandacht is er ook voor dreigingen in de richting van moslims en islamitische instellingen. Een financiële bijdrage moet de joodse gemeenschap helpen bij de beveiliging van haar instellingen.

  De Volkskrant deed live verslag van het debat. Lees het hieronder terug.

 2. Tot slot: Opstelten en Rutte

  Minister Opstelten van Justitie herhaalt in tweede termijn nog maar eens dat hij in gesprek gaat met de politiebonden over de uitrusting van agenten en of die afdoende is. Pechtold van D66 wilde koste wat kost een ja of nee van de minister op de vraag of het kabinet, zoals de VVD wil, agenten wil gaan bewapenen met automatische wapens. De minister zei daar nee op, maar liet tegelijkertijd in het midden of agenten mogelijk na gesprek met de bonden toch zwaarder zullen worden bewapend.

  Premier Rutte behandelt tot slot de moties. Hij ontraadt vrijwel alle moties omdat ze volgens hem of overbodig zijn of in strijd zijn met het kabinetsbeleid. Hij vraagt alleen aan Slob en Van der Staaij van ChristenUnie en SGP om hun motie over overleg met de joodse gemeenschap aan te houden. De Kamer hoeft overigens niet te doen met de adviezen van de premier. Aanstaande dinsdag wordt over de moties gestemd.

 3. Zijlstra (VVD)

  Zijlstra doet een laatste poging om het punt van de bewapening van de politie duidelijk te krijgen. 'Ik heb de minister toch helder verstaan dat hij de gesprekken met de politie aangaat en als meer bewapening nodig is, dat hij dat gaat doen?' Hierop volgt opnieuw een welles-nietes-spelletje met CDA'er Buma en D66-leider Pechtold.

  Tot slot zegt Zijlstra dat 'de islam als religie een grote uitdaging kent' doordat radicalen uit naam van dat geloof aanslagen plegen. Het is volgens hem aan moslims zelf om ervoor te zorgen dat hun religie gevrijwaard wordt van extremisme en geweld.

 4. Kuzu en Klein

  Kamerleden Kuzu en Klein dienen gezamenlijk een motie in waarin zij oproepen tot een 'nationale verdraagzaamheidsdialoog'.

 5. Slob (ChristenUnie), Pechtold (D66)

  Arie Slob van de ChristenUnie vraagt in een motie aan de regering om in gesprek te gaan met de joodse gemeenschap in Nederland over de financiering van beveiliging van joodse instellingen in Nederland.

  Pechtold van D66 pleit in een motie voor een voldoende ruim budget voor de inlichtingendiensten om teruggekeerde jihadgangers te kunnen monitoren.

 6. Thieme (PvdD), Van der Staaij (SGP)

  Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren dringt er bij het kabinet op aan om alle vrijheden van burgers te beschermen en daarbij niet door nieuwe repressieve maatregelen rechten in te perken.

  Kees van der Staaij van de SGP pleit in een motie voor meer geld voor het opsporen van jihadisten.

 7. Roemer (SP)

  Volgens SP-leider Emile Roemer ging het debat van vandaag om het beschermen van de vrijheid en het voorkomen van extremisme. Toch wordt het OM en politie niet ondersteund met extra capaciteit, zegt hij richting het kabinet.

 8. Buma (CDA)

  Sybrand Buma van het CDA is niet tevreden met de antwoorden van het kabinet over de capaciteit van de AIVD. De diensten moeten meer geld krijgen, vindt hij. Ook wil Buma dat Nederland niet gaat dwarsliggen als in Europa wordt gepleit voor het registreren van reisgegevens binnen de EU. In een motie pleit hij voor een Europese database van reisgegevens.

 9. Wilders (PVV)

  Wilders herhaalt nog eens dat 'het volk de islam zat is en vroeg of laat het tij zal keren'. In een motie verzoekt hij de regering Nederland te 'de-islamiseren'. Ook vraagt hij in moties om jihadgangers te denaturaliseren en het leger in te zetten om belangrijke objecten in Nederland te beveiligen.

 10. Samsom (PvdA)


  PvdA-leider Samsom zegt positief te zijn over de uitkomsten van dit debat. 'Wat na Parijs blijft hangen is allereerst de angst. De angst van de joodse gemeenschap en van de moslimgemeenschap. We zien ook sluimerende risico's op verdeeldheid, haat en woede. Tegen die consequenties moet de overheid alles doen wat in haar macht ligt. Bij het bestrijden daarvan zie ik een bijna unanieme politieke reactie: haat en verdeeldheid kunnen nooit worden beantwoord met nieuwe haat en verdeeldheid.' Hij ziet een gevoel van urgentie bij de minister van Justitie. 'Laten we in vredesnaam hopen dat een volgend debat hierover niet hoeft naar aanleiding van een nieuwe gebeurtenis a la Parijs. Nu is het aan ons de opdracht om de haat en de angst weer uit onze samenleving te krijgen.'