Leefbaarheid buurt vraagt toch regels

De buurtoverlast genererende infrastructuur rond illegalen vraagt om krachtig gemeentelijk ingrijpen, hoe on-liberaal ook, zeggen Albert van den Bosch, George van Gent, Frits Huffnagel en Peter van Woensel....

VVD'ers pleiten niet snel voor meer regels. Nog minder hoor je ze over het aanpakken van privé-eigendom. Voor ons, VVD-fractievoorzitters in de vier grootste steden, is de maat echter vol. De aanwezigheid van vele duizenden illegalen in de steden, zorgt voor een heel systeem rondom deze illegalen, met een ernstige vorm van overlast.

Wij willen deze infrastructuur afbreken, zèlfs door panden verbeurd te verklaren.

Het gaat ons niet om de illegale personen zelf maar vooral om de infrastructuur er omheen. Illegalen worden hierheen gehaald, te werk gesteld, onder dramatische toestanden gehuisvest en uitgebuit. Dat zie je terug in mensensmokkel, in honderden nieuwe zogenaamde uitzendbureautjes, in de schoonmaakbranche, in kassenarbeid, in tippelzones en prostitutie, in honderden uitgeleefde panden, in mensonwaardige toestanden kortom.

Er wordt op deze manier een hoop geld verdiend. Dat geld wordt weer geïnvesteerd. Wij vinden dit een bedreiging voor de openbare orde. Eén van de meest zichtbare gevolgen is de verloedering en ontwrichting van een aantal buurten. In één straat zijn soms meerdere panden waarin soms meer dan twintig illegalen wonen. Er zijn duizenden illegalen in Nederland, vooral in de grote steden. Die komen daarheen, die werken en wonen daar. Daaromheen ontwikkelt zich bovengenoemde infrastructuur die ons grote zorgen baart. Daarom doen wij enkele voorstellen:

Sinds enkele jaren kunnen gemeenten woningen sluiten om drugshandel aan te pakken. Een nieuw artikel in de Gemeentewet is toen gemaakt om steden te helpen in de strijd tegen de drugsoverlast. Dit wetsartikel spreekt over de mogelijkheid om te sluiten als er sprake is van 'overlast'. Er staat niet 'drugsoverlast'. Het artikel was hoofdzakelijk bedoeld voor drugsoverlast maar er bestaat dus een mogelijkheid om dit artikel tevens tegen andere soorten van overlast te gebruiken. Wij willen dat gemeenten dit wetsartikel gebruiken om de panden van deze uitbuiters te sluiten.

Niet voor even, maar voor altijd.

In een aantal, precies te benoemen, straten vallen steeds meer panden in de handen van malafide pandjesbazen. Dat is gemakkelijk gezien de woekerwinsten. Wij zien de bazen oprukken. Als deze zogenaamde beleggers eenmaal één pand hebben, willen straatbewoners snel verhuizen. Door de overlast, dalende huizenprijzen en verloedering van de straat.

Met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten kunnen wij voorkomen dat (grond)speculanten de gemeenschap een poot uitdraaien. De gemeenten zouden op dezelfde wijze moeten kunnen voorkomen dat deze pandjesbazen pand voor pand opkopen en zo een hele straat overnemen en deze buurt ontwrichten.

Van sommige eigenaren is voldoende bekend hoe slecht zij met hun bezit omgaan en hoeveel overlast hun panden veroorzaken. Als een pand wordt aangepakt, verplaatsen ze hun praktijken snel naar een volgend pand. Soms is dat het naastgelegen pand. Om dit kat-en-muis-spel te voorkomen, willen wij een mogelijkheid om panden te sluiten nog voordat er sprake is van grote overlast.

Zo voorkom je verplaatsing van problemen en de gemeente treft de meest pijnlijke plek van deze eigenaren, namelijk de portemonnee.

De ervaring leert ons dat sommige eigenaren hardnekkig en hardleers zijn. Zodra een pand bezocht is door politie of gemeentelijke controleurs, begint de overlast van voren af aan. Daarom willen wij een specifieke oplossing voor dit probleem.

Het moet mogelijk worden dat de gemeente bij deze categorie snel een pand verbeurd kan verklaren. Dus niet op een normale manier onteigenen, maar gewoon eigendom weg, zonder vergoeding.

Deze stap gaat ver. Dat beseffen wij ons en daarom zou dit middel enkel mogen worden toegepast in van tevoren aangewezen gebieden, en als een pand bijvoorbeeld voor de tweede maal rechtmatig is gesloten. Wie niet wil luisteren, moet maar voelen. Wie uiterst onbehoorlijk met zijn eigendom omgaat en de samenleving voortdurend, hardnekkig en buitengewoon opzadelt met overlast en criminaliteit, kan zijn recht op eigendom verspelen.

De gevolgen van de afschaffing van de vergunningplicht voor uitzendbureaus zijn in de grote steden ook gemakkelijk te zien. Deze schieten als paddestoelen uit de grond. In korte tijd zijn vele honderden nieuwe bureautjes opgericht. Die zijn echt niet allemaal bezig met het bonafide bemiddelen tussen werkgever en werkzoekende. Deze maken deel uit van de malafide infrastructuur en faciliteren uitbuiting en fraude. Het wordt tijd dat de vergunningplicht weer wordt ingevoerd zodat de branche wordt schoongeveegd.

Liberalen pleiten niet snel voor vergunningplichten en het ingrijpen in eigendomsverhoudingen. Maar nood breekt wet. Onze steden worden geconfronteerd met een omvangrijke problematiek. Onze zorg om een aantal buurten maakt een harde aanpak noodzakelijk.